nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-06-01 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete
A parkolókról, a parkoló építés pénzbeli megváltásáról, a megváltási díj felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet

Kistarcsa város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi körülményekből adódó sajátosságokra tekintettel a gépjármű várakozóhelyek (továbbiakban: parkoló) megváltásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet célja, hogy lehetővé tegye a parkoló megváltását és ezzel elősegítse az építési igények teljesítését, a zömében már beépített településrészeken, ahol az épületek megközelítéséhez és használatához szükséges parkoló kialakítása telken belül nem biztosítható.


2. §


A rendelet hatálya Kistarcsa város közigazgatási területén belül kiterjed minden olyan állami szervre, természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli társaságra, aki/amely:

a) építési vagy fennmaradási engedélyt igénylő tevékenységet (építés, felújítás, bővítés) végez, vagy

b) építéssel nem járó rendeltetésmód-váltást hajt végre,

amely parkolók számának növekedését eredményezi.


3. §


(1) Személygépjármű parkoló megváltás csak abban az esetben lehetséges, ha 500 m-en belül, önkormányzati tulajdonú közterületen a parkolóhely megépíthető.

(2) A parkoló megváltás díjának meghatározásához az alábbi díjövezetek kerültek kijelölésre:

I. díjövezet területei: az alábbi utcák által határolt Központi terület:


II. díjövezet területei: Központi területen kívül eső terület(3) A díjövezetek térképi ábrázolását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A díjövezetek szerinti parkoló megváltás alapdíjai terepszinten megvalósuló személygépkocsi parkoló építése esetén:

I. díjövezet:       250.000.- Ft + ÁFA/parkoló

II. díjövezet:     100.000.- Ft + ÁFA/parkoló


(5) A megváltható parkolók száma max. 20, de legfeljebb az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) vonatkozó előírásai alapján megállapított szám 50%-a.


4. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából

a) Megváltandó parkolók száma: az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, de legalább az előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű saját telken belüli elhelyezéséhez szükséges és ott műszaki okból nem biztosítható parkolók mennyisége.

b) Parkoló megváltási alapdíj: egy gépjármű elhelyezésének kiváltásához szükséges, e rendeletben meghatározott pénzösszeg.

c) Parkoló megváltási díj: a parkoló megváltási alapdíj és a szükséges parkoló számának szorzataként képzett pénzösszeg.


[1]5. §


(1) A Képviselő-testület a parkoló megváltási szerződés megkötését a polgármesterre ruházza át.

(2) A szerződést – a 2.§ a) pontja szerinti esetekben – az engedélyezési eljárás megindítását megelőzően kell megkötni.

(3) A parkoló megváltás egyszeri összegét a szerződés szerinti ütemezésben kell befizetni az Önkormányzat számlájára.

(4) Méltányosságból a parkoló megváltási díj megfizetésétől eltekinthet a polgármester, amennyiben a parkoló megváltását kérelmező ingatlant, vagy ingatlanrészt ingyenesen önkormányzati tulajdonba ad.

(5) A tulajdonba adandó terület nagysága el kell, hogy érje legalább a megváltandó parkolószám alapján meghatározott terület nagyságát.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetekben a megváltandó parkoló méretét 11,5 m2/db nagyságban kell figyelembe venni.


6. §


(1) A parkoló megváltási befizetéseket az Önkormányzat parkoló alapként kezeli.

(2) A befolyt pénzösszeget Kistarcsa közigazgatási területén belül megvalósítandó parkolók vagy gépjárművek tárolására szolgáló létesítmények építésére – lehetőleg díjövezeten belül – lehet felhasználni.

(3) A polgármester a parkoló megváltásból származó bevétel éves felhasználásáról a tárgyévi költségvetési beszámolóban tájékoztatja az Önkormányzatot.

(4) Amennyiben a parkolási igényű létesítmény rendeltetése a későbbiek során, oly módon változik, hogy annak az OTÉK szerinti parkoló szükséglete csökken, a befizetett megváltási díj nem igényelhető vissza.

(5) Meghiúsult építkezés esetén a parkoló megváltásról kötött szerződés hatályát veszti. A szerződő a befizetett összeget az Önkormányzattól visszaigényelheti.

(6) Építési engedély köteles beruházás esetén, amennyiben a parkoló megváltásra kötött szerződéstől eltérően a kiadott, módosított építési engedély alapján kevesebb parkoló létesül, a megváltási díj különbözete visszaigényelhető az Önkormányzattól.


7. §


(1) E rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 17/2006. (V. 25.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) Rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően indult engedélyezési eljárások során kell alkalmazni.[1]

A rendelet szövegét a 26/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése egészítette ki. Hatályos 2016.XI.01-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
74.56 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!