nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-01 - 2016-07-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete
A települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbi h), i) és j) pontokkal egészül ki:

„h) tankönyvtámogatás,

i) felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása,

j) az első személyi tulajdonú lakás építésének, vásárlásának támogatása.”


2. §

A Rendelet 7. § (4) bekezdés c) pontjában a „200%-át” szövegrész helyébe „250%-át”, a „250%-át” szövegrész helyébe „350%-át” szöveg lép.


3. §

A Rendelet 11. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

„(1b) A 65. életévét betöltő személy a támogatás iránti kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon a Hatósági és Szervezési Osztályhoz nyújthatja be.”


4. §

A Rendelet 11. §-nak (3) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:

„A támogatás összege az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén, illetve a tárgyévben 65. életévét betöltő személy esetében, amennyiben kérelmét tárgyév február 28. napjáig benyújtja a hulladékszállítás díjának 100 %-a.”


5. §

A Rendelet 11. §-a az alábbi (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Amennyiben az arra jogosult a kérelmét tárgyév február 28. napját követően nyújtja be, az (1a) bekezdésben szabályozott feltételek fennállása esetén a támogatás időarányosan, a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kerül folyósításra.

(10) A Képviselő-testület Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottsága negyedévente dönt a hulladékszállítási díjtámogatás megszüntetéséről, amennyiben valaki a jogosultsági feltételekben év közben bekövetkezett változása folytán a továbbiakban azt nem jogosult igénybe venni.”

6. §

A települési támogatásról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet az alábbi pontokkal egészül ki:

12. Az első személyi tulajdonú lakás építésének, vásárlásának támogatása

12/C. §

(1) Az önkormányzat az első személyi tulajdonú lakás építésének vagy vásárlásának támogatásában részesítheti Jászapáti városban 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forintnál nagyon értékkel bíró ingatlanok vásárlása, építése esetén azokat a 40 éven aluli nagykorú személyeket, akik a – (3) bekezdésben foglalt kivétellel – Jászapáti városban legalább két éve lakóhellyel rendelkeznek.

(2) A házaspárok, élettársak, jegyespárok esetében elegendő, ha az egyik fél megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak.

(3) A két éves jászapáti lakóhely megléte alól a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság kivételt tehet az olyan fiatal nevelési, oktatási, egészségügyi, közszférában, illetve gazdasági szférában dolgozó szakemberek vonatkozásában, akiknek a városban történő letelepedése városi érdek.

(4) A támogatás megállapításának feltétele, hogy az igénylő, párok esetén legalább az egyik fél igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel rendelkezzen..

(5) Támogatásra jogosult az a személy (család), ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum ötszörösét.

(6) A támogatás elbírálásánál figyelembe vehető jövedelemszámítási időszak a havonta mérhető jövedelemnél egy hónap, egyéb jövedelemnél egy év.

(7) Lakás vásárlásához támogatás csak olyan lakás vásárlása esetén adható, amely a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának igazolása vagy az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő véleménye alapján lakhatás céljára alkalmas.

(8) Nem részesíthető támogatásban:

a.       akinek magának, házastársának/élettársának, kiskorú gyermekeinek, vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona van, – vagy a kérelem benyújtását megelőzően volt – lakáshasználati joggal rendelkezik, kivéve az öröklés útján szerzett résztulajdont,

b.      az a személy, illetve család, aki (amely) már részesült ilyen támogatásban

c.       aki már használatbavételi engedélyt kapott,

d.      az a személy, illetve család, aki önkormányzati tulajdonban álló házingatlant (lakásingatlant) bérlőként vásárol,

e.       aki/akik olyan valótlan adatot közölnek, amely számukra jogtalan előnyt jelent, különösen, ha jövedelmi, vagyoni viszonyaikról adott nyilatkozatuk valótlan adatot tartalmaz,

f.        azon személyek kérelme, amelyben a felek hozzátartozó kapcsolatban állnak egymással.

(9) A támogatás odaítélésénél figyelembe kell venni az alábbi szempontokat:

a.       Lakásépítéshez támogatásban részesülhet az a személy, illetve család, aki/akik az általuk szerzett ingatlant a szerzéstől kezdve –annak használhatatlansága miatt –lakásként nem használták és a lakás felújítása gazdaságosan már nem biztosítható.

b.      Támogatásban részesíthető Jászapátin történő lakásvásárlásnál/építésnél az a kérelmező, akinek más településen volt korábban lakástulajdona, a rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság döntése alapján a városban történő letelepedése városi érdek.

c.       Abban az esetben, ha a kérelmező házaspár/élettársak egyike más párral vagy egyedül korábban már kapott támogatást, a másik fél által megszerzett ingatlanrész nagysága veendő figyelembe a támogatás mértékének megállapításakor. Ilyen esetben is azonban csak legfeljebb két esetben szerepelhet egy személy lakásvásárlóként /építőként ennek a támogatásnak a vonatkozásában.

d.      Ha a kérelmezők állami támogatásban, otthonteremtési támogatásban részesülnek a lakásvásárláshoz/építéshez, jelen támogatás mértékének megállapításánál az azon felüli vételárrész/építési költségnagysága az irányadó.

e.       Szociális szempontok, pl. a támogatást kérők családi állapota, a kérelem benyújtásakori lakásviszonyok (pl.: albérlet, családtag, szívességi használó), tartósan beteg gyermek nevelése, stb.

(10) A támogatás mértéke:

a.       lakásvásárlás esetén legfeljebb 200.000.-Ft, formája pedig vissza nem térítendő önkormányzati támogatás,

b.      lakásépítés esetén legfeljebb 400.000.-Ft, formája pedig vissza nem térítendő önkormányzati támogatás.

(11) Ha a kérelmezők állami támogatásban/otthonteremtési támogatásban részesülnek a lakásvásárláshoz/építéshez, a támogatás mértékének megállapításához az azon felüli vételárrész/építési költség vehető figyelembe.

(12) A támogatott ingatlanra 5 éves elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésére, amelynek törlésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:117. § (3) bekezdése irányadó.

(13) A támogatás iránti kérelemhez be kell csatolni:

a.       vételnél: eredeti adásvételi szerződést, amely a kérelem benyújtásakor a szerződés keltezésétől számított 180 napnál nem régebbi,

b.      építésnél: építményérték számítást és eredeti építési engedélyt, amely a kérelem benyújtásakor a jogerőre emelkedés napjától számított 180 napnál nem régebbi

c.       az együtt költöző személyeknek a kérelem benyújtását megelőző egy havi (a havonta nem mérhető jövedelmeknél a megelőző egy év) nettó jövedelmét igazoló dokumentumokat (munkáltatói igazolás, Államkincstár igazolása, nyugdíjösszesítő, stb.),

d.      ha a kérelmezők a támogatás megítélésénél városi érdekre hivatkoznak, a munkáltató, vagy más helyi szervezet javaslatát a városi érdekre vonatkozóan.

(14) A támogatás elbírálásához a Hatósági és Szervezési Osztály beszerzi a Műszaki Osztály igazolását arról, hogy a vásárolandó lakás lakhatásra alkalmas.

(15) A támogatás iránti kérelmek döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata.

(16) A támogatás odaítéléséről és mértékéről a Képviselő-testület Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága kéthavonta határoz, amelyről a Képviselő-testület ülésén beszámol.

(17) A kérelmeket a benyújtást követő 60 napon belül kell elbírálni.

(18) A naptári évben a támogatás felhasználható előirányzatát a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg. Az év végén megmaradt támogatási összeggel a következő évi előirányzat megemelkedik.

(19) A támogatás felhasználása a (18) bekezdésre figyelemmel az alábbi ütemezés szerint történhet:

a.       1-2 hónap az éves keretösszeg 15 %-a,

b.      3-4 hónap az éves keretösszeg 30 %-a,

c.       5-6 hónap az éves keretösszeg 45 %-a,

d.      7-8 hónap az éves keretösszeg 60 %-a,

e.       9-10 hónap az éves keretösszeg 75 %-a,

f.        11-12 hónap az éves keretösszeg 100 %-a használható fel.

(20) A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a kérelmező állami támogatás vagy hitel igénylése esetén megkötött hitelszerződést bemutassa a Polgármesteri Hivatalban.

(21) A támogatás kifizetése a kérelmező által megjelölt módon történhet. Amennyiben a lakás vételára még nincs kifizetve, a támogatás az eladónak is folyósítható.

(22) A Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya figyelemmel kíséri az első lakáshoz jutók támogatására elkülönített keretösszeg felhasználását, és tájékoztatja a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságot annak érdekében, hogy az (18) bekezdés szerinti ütemezés megvalósuljon.”


7. §

(1) Jelen rendelet 2016. július 01. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Az első személyi tulajdonú lakás építésének (vásárlásának) támogatásáról szóló 5/2007. (III.1.) önkormányzati rendeleteFarkas Ferenc             sk.                                                      Biróné dr. Boros Anikó sk.

    polgármester                                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2016. június 24. napján kerül kihirdetésre.


Biróné dr. Boros Anikó

jegyző

           

6. számú melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM

A 65. életévüket betöltő személyek hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás igényléséhez


1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok


Születési neve:


Anyja neve:


Születési hely, idő:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:


Társadalombiztosítási Azonosító Jele:


Állampolgárság:

Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):


Telefonszám:2. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:                  fő

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

                   Név                 Születés helye, ideje             Anyja neve       TAJ száma

1. _______________________  ____________________  _________________  __________

2. _______________________  ____________________  _________________  __________

3. _______________________  ____________________  _________________  __________

4. _______________________  ____________________  _________________  __________

5. _______________________  ____________________  _________________  __________

6. _______________________  ____________________  _________________  __________
3. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

 A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa

(élettársa)

A kérelmezővel közös

háztartásban élő további

személyek

 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem
A háztartásban egy főre jutó havi jövedelem:                                 Ft/hó.4. Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó)


Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.


Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.Jászapáti,                    év                    hó        nap            ____________________                               ____________________________

                   kérelmező aláírása                                a háztartás nagykorú tagjainak aláírása


A kérelemhez csatolni szükséges:


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!