nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 22/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 22/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete
a magánszemély kommunális adójáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1)       Jászfényszaru Város Önkormányzata magánszemély kommunális adóját vezet be  határozatlan időtartamra.


2. §

(1)       Mentes az adó alól:

            a)   a 80 év feletti adóalany, aki az adóévet megelőző év december 31. napjáig a  80. életévét betöltötte,

            b)   a 75 év feletti, egyedül élő adóalany, aki az adóévet megelőző év december 31. napjáig a 75. életévét                         betöltötte,

c)   az 50 m2 alatti, komfort nélküli lakás céljára szolgáló épület,

d)   a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész és az önkormányzat illetékességi területén lévő telek, kivéve az ingatlan-nyilvántartásban tanya megnevezéssel feltüntetett ingatlant.

(2)       Az adóalany mentesül az adatbejelentési kötelezettség alól, amennyiben az (1) bekezdés d) pontja szerint részesül mentességben.


3. §

(1)       Az adó évi mértéke lakásonként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként 5.000.-Ft.


4. §

E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzata magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló 15/1995. (XI.23.) számú rendelete és annak módosításairól szóló rendeletei.
  Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                     dr. Voller Erika

             polgármester                                                                                        jegyző
Közzétéve a helyben szokásos módon 2018. november 29. napján:                                                                                                                   dr. Voller Erika

                                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!