nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-01 -tól
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.)önkormányzati rendelete
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1)bekezdés a.pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§(1)bekezdés 8.pontjban kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvényben (továbbiakban:Gyvt.) 18.§.(1)-(2)bek, 29.§.(1)-(2)bek., további 131.§.(1)bek.foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák


1.§.(1) A rendelet célja, hogy Görcsönydoboka közigazgatási területén a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához, a helyi sajátosságokat figyelembevéve a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.


(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt rendelkezései az irányadók. (Dőlt betűk szövege a Gyvt. rendelkezése)


1 2.§ (1) a) a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Görcsönydoboka területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire;


b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Görcsönydobokán bejelentett lakóhellyel rendelkezik;


c) a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig amíg ilyen személy felügyelete alá kerül - feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.


(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Magyarország területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezésnek, a nevelési felügyelet elrendelésének vagy az eseti gondnok kirendelésének az elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. Magyarország területén a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező és szokásos tartózkodási helyet létesítő gyermek védelmét szolgáló eljárás során e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, feltéve, hogy a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik.

(3) Magyarország területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek és fiatal felnőtt, valamint szülei gyámügyében e törvényt akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés vagy más jogszabály szerint a személyes joguk az irányadó.


Gyermekjóléti ellátás formái


3.§ A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:


2 a.)


13 b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

          - gyermekjóléti szolgáltatás,

          - gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda.II.

Pénzbeli és természetbeni ellátások

3 4.§Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

4 5.§Természetben nyújtott ellátások


5 6.§III.


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


7.§(1) Személyes gondoskodás igénybevétele - a (2)bekezdésben foglalt kivétellel - önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének kérelmére történik.


(2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a körjegyző a védelembevétel során az ellátás kötelező igénybevételét rendelheti el.


(3) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:


a.) gyermekjóléti szolgálat,

13 b.) gyermekek napközbeni ellátása keretében:

          - óvodai ellátás,

        


Gyermekjóléti Szolgálat


8.§ (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat többcélú kistérségi társulás keretében biztosítja.


(2) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a védőnői szolgálattal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.


(3) A Gyvt. 40.§-ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.


.


Gyermekek napközbeni ellátása


9.§ (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.


(2) Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló - többször módosított 1993.évi LXXXIV.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.


.


Térítési díjak


10.§ (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.


14 (2) Az intézményi térítési díjat Somberek Község önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében állapítja meg Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértési joga gyakorlása mellett.


15 (3)-(4)-(5)


1611.§ (1) Az önkormányzat egyéni rászorultság alapján étkezési térítési díj kedvezményt nyújthat a gyermeknek, amennyiben a családban az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, és a teljes összegű személyi térítési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyeztetné.


(2) A kedvezmény mértéke nem haladhatja meg az intézményi térítési díj 70 %-át.


6 (3) Kedvezmény igénybevételére irányuló kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatásköre.Eljárási rendelkezések


7 13.§ (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet és a 11.§-ban biztosított kedvezmény iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban terjesztheti elő.


8(2)


(3) Az e rendeletben szabályozott gyermekjóléti ellátás iránti kérelmet az adott intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni.


9 (4)


10 14.§ (1)


11(2)


12 (3)


(4) Az e rendeletben szabályozott eljárás során az elektronikus ügyintézés nem alkalmazható.Záró rendelkezések


15.§ (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Rendelet hatálybalépésével egyidejüleg hatályát veszti Görcsönydoboka Önkormányzat 5/1998.(VI.20.) és a 3/2004.(II.27.)számú rendeletek.

2014. január 1-től hatályát veszti a 7/2006.(VI.30.)önkormányzati rendelet.


(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997.évi XXXI.tv., továbbá a 133/1997.(VII.29.) és a 149/1997.(IX.10.)Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

.Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna s.k.                                                               Troszt József s.k.

                   jegyző                                                                                        polgármester


Jelen rendelet egységes szerkezetbe foglalását a képviselő-testület felhatalmazása alapján Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője készítette.


Somberek, 2017. május 1.                                             Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                                                                                                         jegyző1 12/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította.

2 12/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet 4.§(2)bek. alapján hatályát vesztette.

3 7/2006.(VI.30.) önkormányzati rendelet alapján hatályát vesztette.

4 12/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet 4.§(2) bek.alapján hatályát vesztette.

5 12/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet 4.§(2) bek.alapján hatályát vesztette.

6 12/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet 2.§-a iktatta be.

7 12/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet 3.§-a módosította.

8 12/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet 4.§(2) bek.alapján hatályát vesztette.

9 12/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet 4.§(2) bek.alapján hatályát vesztette.

10 7/2006.(VI.30.)önkormányzati rendelet alapján hatályát vesztette.

11 7/2013.(VI.30.)önkormányzati rendelet alapján hatályát vesztette.

12 12/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet 4.§(2) bek.alapján hatályát vesztette.

 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!