nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2004-01-01 -tól
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja[1]:Adókötelezettség

  1. §[2]


Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén vállalkozó által végzett állandó vagy ideiglenes jellegű vállalkozási tevékenység.


Az adó mértéke

2.  §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

[3](2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a tevékenység végzése után naptári naponként 2.000,- Ft.


Értelmező rendelkezések

3. §[4]


Adómérséklés

4.§

Az adóhatóság az adózó kérelmére az őt terhelő adótartozást, birság és pótléktartozást az Art. 134. §-ban meghatározottak szerint mérsékelheti vagy elengedheti.Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

5.§

[5](1) E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az iparűzési adóról szóló 6/1997. /XI.5/ ör., valamint az ezt módosító 12/2002. /XII.10/ sz. rendelet, valamint a gépjárműadóról szóló 13./2002./XII.10./ számú rendelet.


                     Mészáros Zoltán sk.                            Antalné Filipcsényi Katalin sk.   

                             jegyző                                                     polgármester


Záradék:

Az alaprendelet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

Szilvásvárad, 2015. november 25.                                                Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                                                                                                                  jegyző
[1]

Módosította a 18/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatály: 2016. január 1.

[2]

Módosította a 18/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatály: 2016. január 1.

[3]

Módosította a 18/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatály: 2016. január 1.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 18/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatály: 2016. január 1.

[5]

„kihirdetéséről hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről a jegyző gondoskodik” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 18/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatály: 2016. január 1.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!