nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-04 -tól
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete
Mélykút Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól


Mélykút Város Önkormányzata

Képviselő-testületének


10/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete


Mélykút Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel

 kapcsolatos feladataival összefüggő

 partnerségi egyeztetés szabályairól
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya1.   §  Jelen rendelet hatálya Mélykút Város (továbbiakban: a város) közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése és módosítása során a 3. § szerinti partnerekre és a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.


2. § Mélykút Város Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról  és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.2. A partnerek meghatározása3.    §   A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) részt vesznek

 1. a város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
 2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. függelékében felsorolt civil szervezetek,
 3.  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek,
 4. a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek,
 5. a települési nemzetiségi önkormányzat,
 6. a város területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, építész és mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek és a mélykúti székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek,
 7. az eljárásban érintett közművek üzemeltetői,
 8. érintettség esetén az országos közutak kezelői.3. A partnerek tájékoztatásának módjai és eszközei


4.    §   A Korm.rendeletben előírt


 1. közterületi hirdetmény helye az önkormányzati hirdetőtábla Mélykút, Petőfi tér 1. szám alatt,
 2. helyi lap az Önkormányzati Tájékoztató,
 3. önkormányzati honlap a http://melykut.hu/ web-oldal, melyen a „Partnerség” című külön tárhely biztosított,
 4. lakossági fórum helyét és a bevontak körét az egyes eljárásokban egyedileg állapítja meg Mélykút Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester).


5.  §  Az önkormányzat a partnerek tájékoztatása, valamint a 2. § - ban meghatározott dokumentumok egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a város honlapján közzéteszi az aktuálisan véleményezhető településfejlesztési és rendezési dokumentumokat és az azokról készült rövid összefoglaló tájékoztatót.


 1.  § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – az önkormányzat hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.


(2) A koncepció vagy stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

 


7.[1]    §  Új településképi arculati kézikönyv vagy településképi rendelet készítése esetén a partnerek tájékoztatása – az előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – az önkormányzat hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.


8.   §  (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése és módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – az önkormányzat hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.


(2)  Településrendezési eszközök egyszerűsített, tárgyalásos, állami főépítészi eljárásban történő készítése és módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – az önkormányzat hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján történik.


9.    §  (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén – tartalmaznia kell a Korm.rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakat, az észrevételek benyújtására nyitva álló határidőt és a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeket megküldhetik.


(2)    A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén – tartalmaznia kell az elkészült dokumentumot, az észrevételek benyújtására nyitva álló határidőt és a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeket megküldhetik.4. A javaslatok, vélemények közlése, határideje és nyilvántartásának rendje10.  §  A partnerségi egyeztetésben résztvevők észrevételeiket a Korm. Rendelet 29/A. § (4) bekezdése szerinti határidőre

 1. postai levélben a polgármesternek címezve, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. szám alatti címre,
 2. elektronikus levélben a hivatal@melykut.hu e-mail címre

juttathatják el.


11.    § (1) A partnerségi egyeztetés keretében beérkezett észrevételeket

 1. Mélykút Polgármesteri Hivatal műszaki feladatokkal megbízott szervezeti egysége (továbbiakban: hivatal) nyilvántartásba veszi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően megőrzi,
 2. a polgármester és az egyeztetés tárgyát képező dokumentum felelős tervezője kiértékeli és az indoklásokat is tartalmazó jegyzőkönyvben zárja le,
 3. a hivatal a b) pontban foglalt jegyzőkönyvet a 3. § a) és c) szerinti helyen közzéteszi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően megőrzi,

(2) A hivatal intézkedik az elfogadott véleményeknek a dokumentumokban való érvényesítéséről.


12.  § Az el nem fogadott javaslatokat a polgármester a főépítésszel, szükség esetén a településtervezővel egyeztetve írásban megindokolja. A Képviselő-testület dönt a vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról.


13.  § Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet az egyéb jogszabály szerinti határidőn belül a http://melykut.hu/ önkormányzati honlapon válik elérhetővé.5. Záró rendelkezések


14.  §  (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


           (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.Mélykút 2017. április 25.              Kovács Tamás                                                                   Vargáné dr. Egyed Ilona

               polgármester                                                                                   jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Mélykút, 2017. május 8.


                                                                                             Vargáné dr. Egyed Ilona

                                                                                                         jegyző

        


[1]

A § szövegét a 11/2018. (X.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.04-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!