nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Polány község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-03 -tól
Polány község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Polány község Önkormányzat


Képviselő-testületének


1/2014.(III.03.)

önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


  1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Polány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1.melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


I.FEJEZET

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

                                                82.191 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

             82.191 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással    

állapítja meg.

Ezen belül:

·         a működési célú bevétele                                                                  40.479 e Ft-ban

ebből:

-          finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                                      - e Ft-ban

-          előző évi pénzmaradványt                                                           - e Ft-ban

-          vállalkozási maradványt                                                              - e Ft-ban


·         a működési célú kiadásokat                                                          39.722 e Ft-ban

ebből:

-          a személyi juttatások kiadásait                                           17.663 e Ft-ban     

-          a munkaadókat terhelő járulékokat és a                                            

-          szociális hozzájárulási adót                                                  3.163 e Ft-ban

-          a dologi, folyó kiadásokat                                                 10.921 e Ft-ban

-          az ellátottak pénzbeli juttatásait                                            5.534 e Ft-ban

-          egyéb működési célú kiadásokat                                          2.441 e Ft-ban

-          működési hiteltörlesztést                                                                -  e Ft-ban

-          a tartalékot                                                                                 -  e Ft-ban

                                                                                   

·         a felhalmozási célú bevételt                                                             41.712 e Ft-ban

·         ebből:

-          finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                                      - e Ft-ban

-          előző évi pénzmaradványt                                                           - e Ft-ban

-          vállalkozási maradványt                                                              - e Ft-ban    

                                                                                     

·         a felhalmozási célú kiadást                                                             42.469 e Ft-ban

·         ebből:

-          beruházások összegét                                                            15.584 e Ft-ban

-          felújítások összegét                                                             10.804 e Ft-ban

-     lakástámogatás összegét                                                                -  e Ft-ban

-          lakásépítés összegét                                                                      -   e Ft-ban

-          egyéb felhalmozási kiadások összegét                                    16.081 e Ft-ban

-          a tartalékot                                                                                      -     eFt-ban

állapítja meg.


(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt,    – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit  – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4.melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként e rendelet 5/A. melléklete, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként e rendelet  5/B. melléklete tartalmazza.


(4.) Az  önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


 (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

 (6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg.

 (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.

 (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 18. melléklete tartalmazza.A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


5. §


(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 2119 eFt pénzmaradvány felhasználásáról dönt.


          

A bevételi többlet kezelése


6. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.Általános és céltartalék


7. §


(1)  A képzett tartalék összegét a 17.sz.melléklet tartalmazza.Több éves kihatással járó feladatok


8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11.sz. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. §


A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12.melléklet tartalmazza.Közvetetett támogatások


10. §


(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról,- amelyeket nem a helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet- a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.                                                                Gördülő tervezés 

                                             

                                                                           11.§.


(1) Az önkormányzat költségvetési évét követő két év előirányzatait a 16.sz. melléklet tartalmazza.


                                    

II.             FEJEZET


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai12. §(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


13. §.

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

14. §


A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


15. §


 A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség).16. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


17. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.


(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 eFt értékben saját hatáskörben felhasználhatják.


 (5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.


(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


18. §


(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának  8 %-a.


(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


Támogatási szerződés


19. §


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

    

- a támogatás összegét,

- a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

- a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

- a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

- a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

- a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti  a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás  1 évig nem ítélhető meg.


20. §A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.Önkormányzati biztos kirendelése


21. §


(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
III.           ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK


22. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  Ez a rendelet 2014. március 3. napján lép hatályba.Polány,2014. február 26.                                                                                           

                                        Ellenberger Tamás                                                  Göndöcs Edina

                    polgármester                                                             jegyző      

           
 Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2014. március 03.                                                                                                              Göndöcs Edina

                                                                                                                   jegyző

                                                                                              Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
156.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!