nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 59/2010(XII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-30 -tól
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 59/2010(XII.17.) önkormányzati rendelete
a „Pro Óbuda” díj alapításáról
20/2013. (III. 28.) és a 12/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetbenÓbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a „Pro Óbuda” díj alapításáról és adományozásának rendjéről a következőket rendeli el:


1. § (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Pro Óbuda díjat (a továbbiakban: díj) alapít.

(2) A díj annak a magyar, vagy külföldi személynek, illetve szervezetnek adományozható, aki Óbuda-Békásmegyer fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében elismerésre méltó, kiemelkedő tevékenységet végzett a gazdaság, a tudomány, a művészet és a kultúra bármely területén.

(3)  A díj nem adományozható hivatalban lévő önkormányzati vagy parlamenti képviselőknek, vagy általuk képviselt szervezetnek.


2. § (1) Évente legfeljebb három díj adományozható élő, vagy elhunyt személynek, szervezetnek. A Képviselőtestület háromnál több díjat is adományozhat, ha a díjra javasolt személyek száma ötnél több és a díjra javasolt személyek közül háromnál több személynek is olyan kimagasló érdemei vannak, amely alapján méltó lehet a díjra.

(2) A díjjal oklevél, érem és bruttó 500 000 Ft összegű anyagi elismerés jár.

(3) A díj művészi kivitelű, fémből készült érem, amelyen feltüntetésre kerül a díj megnevezése, az adományozás éve, valamint az „Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata” felirat.

(4) A díjat kísérő merített papíron készített oklevél tartalmazza az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata feliratot, Óbuda címerét, az adományozás évszámát, a díjazott nevét, valamint a díj odaítélésének rövid indokolását.

(5) A díjazottakról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a díjazottak nevét, életrajzát, szervezetek estében azok tevékenységi körét, valamint az oklevelek színes másolatát.   


3. § (1) A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:

a) a képviselőtestület bármely tagja,

b) a (3) bekezdés szerinti Javaslattevő Testület bármely tagja,

c) bármely III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár,

d) bármely – III. kerületi székhellyel rendelkező – civil szervezet.

(2) A díj adományozására vonatkozó felhívást az Óbuda Újságban és a kerület honlapján nyilvánosságra kell hozni. A díj adományozását minden év március 1-jéig a Javaslattevő Testületnél lehet indítványozni a Polgármesteri Hivatal címén.

(3) A Javaslattevő Testület tagjai:

a) polgármester,

b) Óbuda-Békásmegyer díszpolgárai,

c) a képviselő-testületben mandátummal rendelkező képviselőcsoportok által kijelölt egy-egy személy

 (4) A Javaslattevő Testület megvizsgálja a beérkezett indítványokat. A jelölt személyére vonatkozó javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazata szükséges. A díjazott személyére vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő testület elé.

(5) A díj adományozásáról – az elismerésre méltó, kiemelkedő tevékenység megjelölésével – a képviselőtestület március 31-éig dönt.

(6) A díjat a polgármester ünnepélyes keretek között adja át a Kerület Napján.


4. § (1) A Javaslattevő Testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti.

(2) A Javaslattevő Testület akkor határozatképes, ha ülésén legalább öt tagja jelen van.

(3) A Javaslattevő Testület működéséhez szükséges technikai, adminisztrációs feltételeket a Polgármesteri Hivatal biztosítja.


5. § (1) A díjat vissza lehet vonni, ha a díjazott arra érdemtelenné válik. Érdemtelen a díjra különösen az, akit a bíróság a közügyek, vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott, vagy szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen szabadságvesztésre ítélt.

(2) A díj visszavonására az adományozásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

1. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) rendelet 32. § (3) bekezdése az alábbi s) ponttal egészül ki:

[Minősített többség szükséges:]

s)” Pro Óbuda” díj adományozásához.”

2. a kerület napjának megünnepléséről szóló 59/2007. (X. 5.) rendelet 2. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) Az Önkormányzat az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára címet, a Pro Óbuda díjat, az Óbuda Kultúrájáért díjat, az Óbuda-Békásmegyer Közbiztonságért díjat, valamint a Sportkitüntetéseket egy központi ünnepség keretében ezen a napon adja át.”

(3) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

Sárádi Kálmánné dr.

jegyző

Bús Balázs

polgármester
Elfogadva: 2010. december 16.

Elfogadva: 2013. március 28. Hatályos: 2013. március 28. 11.00 órától.

Elfogadva: 2016. március 18. Hatályos: 2016. március 18. 10.00 órától.

Módosította: 20/2013. (III. 28.) Ör. 3. § 1. pontja

Módosította: 20/2013. (III. 28.) Ör. 1. §

Módosította: 12/2016. (III. 18.) Ör. 1. § (1) bekezdés

Módosította: 12/2016. (III. 18.) Ör. 1. § (2) bekezdés


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!