nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 4/2020 (VII.17.)
Hatályos:2020-07-17 -tól
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 4/2020 (VII.17.)
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


R E N D E L E T

Kállósemjén Nagyközség önkormányzata

 képviselő-testületének

4/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását


1.352.071.688 Ft

Költségvetési bevétellel 928.940.152 Ft

Költségvetési kiadással423.131.536 Ft


helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

 1. Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 2. A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
 3. A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2 melléklet szerint fogadja el.


2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

 1. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3.. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
 3. Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., 6.4., 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
 4. A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
 5. A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.3. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §


A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet hatályon kívül helyezi az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletet.
                 Belicza László                                               Pisákné Páll Ilona

                  polgármester                                                 címzetes főjegyző


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 4/2020. (VII.17.)

2019. évi zárszámadási rendeletének indokolása


A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.


A 85/2020 (IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján: ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadása elkészült.


I.

BEVEZETŐ


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 02. 27-én fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.


Kállósemjén Nagyközség lakosainak száma 2019. január 1-jén 3.720 fő volt.


A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2019. december 31-én) 180 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 36 fő. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 181 fő.


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait a 2019. évben is el tudta látni, valamint intézményei (Polgármesteri Hivatal, Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha, Dr. Erdész Sándor Könyvtár, Védőnői Szolgálat) működését is biztosítani tudta.


Az önkormányzat Képviselő-testülete és az intézmények is nagy hangsúlyt helyeztek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. Önkormányzatunk az előző évekhez képest újabb nem kötelező feladatokat nem vállalt fel.


Az önkormányzat a 2019. évben feladatait önállóan látta el, illetve – az előző évekhez hasonlóan – a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosította a házi segítségnyújtást a gyermekjóléti és családsegítés feladatait. Szintén társulási formában történt az orvosi ügyelet ellátása is.


A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 38.082.473 Ft működési forráshiánnyal fogadta el.


Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.


A 2019. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.


A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.


Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségének eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.


A beszámolóban a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2019-ben is elkülönítetten kellett kimutatni az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait.II.


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indokolások


Bevételek (1.1.  melléklet)


1.  Működési célú támogatások államháztartáson belülről:


_____________________________________________________________________

            Működési célú központi támogatás összesen: 465.495.323 Ft


 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:


_____________________________________________________________________

Felhalmozási célú támogatások összesen: 161.074.272 Ft


 1. Közhatalmi bevételek:


________________________________________________________________________

Közhatalmi bevételek összesen: 63.469.415 Ft


 1. Működési bevételek:


________________________________________________________________________

Működési bevételek összesen: 83.064.740 Ft 1. Működési célú átvett pénzeszköz:


________________________________________________________________________

Működési célú átvett pénzeszköz összesen: 1.776.006 Ft.


 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:


                                               ______________________________________________

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: 1.110.200 Ft


Költségvetési bevételek 775.989.956 Ft összegben teljesültek a 2019-es évben. 1. Finanszírozási bevételek:


________________________________________________________________________

Finanszírozási bevételek összesen: 576.081.732 Ft


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 576.081.732 FT ÖSSZEGBEN TELJESÜLTEK A 2019-ES ÉVBEN.


Költségvetési és finanszírozási bevételek 1.352.071.688 Ft összegben teljesültek a 2019-es költségvetési évben.Kiadások (1.1. melléklet)A 2019. évi teljesítési adatok alapján a kiadások az alábbiak szerint alakultak:


        1.  Működési kiadások:

                                                                                                               

                                                                                                                                             ____

Működési kiadások összesen:                                 599.815.348 Ft


Az egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre összegéből a Kállósemjéni Kállay-kúria Nonprofit Kft-nek pótbefizetésként működési támogatás 19.732.207 Ft összegben lett adva, amelyből fedezték az évközben jelentkező személyi és dologi kiadásokat.  2.  Felhalmozási kiadások:

                                                                                   

___________________________________________________________________________

Felhalmozási kiadások összesen:                            140.244.473 FtBeruházások:


      Beruházások összesen: 137.534.852 FtFelújítások:


      Felújítások összesen: 2.709.621 Ft


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 740.059.821 FT ÖSSZEGBEN TELJESÜLTEK A 2019-ES ÉVBEN.  3.  Finanszírozási kiadások:


___________________________________________________________________________

Finanszírozási kiadások összesen: 188.880.331 Ft


FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 188.880.331 FT-BAN TELJESÜLTEK A 2019-ES ÉVBEN.Költségvetési és finanszírozási kiadások 928.940.152 Ft-ban teljesültek a 2019-es költségvetési évben.
2019. évi pénzMaradvány:


Költségvetési és finanszírozási bevételek:  1.352.071.688 Ft


Költségvetési és finanszírozási kiadások:     928.940.152 Ft


Költségvetési maradvány:                              423.131.536 FtA zárszámadási rendelet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:


Társadalmi, gazdasági hatások


A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, szociális tüzifa biztosítása, élelmiszersegély). 


A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következményekAdminisztratív terheket befolyásoló hatások


A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.


A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei


A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek


A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.


A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Csatolmányok

Megnevezés méret
4/2020.(VII.17.) rendelet mellékletei
886 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!