nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-06 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1. §

Általános rendelkezések

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet
1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


2. §[1]

Az önkormányzat 2013.évi költségvetése


Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat által ellátott saját 2013. évi költségvetési főösszegét 278.357 e Ft-ban állapítja meg.


Ezen belül:

ebből:

- az intézményi működési bevételek                                                                      30 011 e Ft

- a közhatalmi bevételek                                                                                       20 928 e Ft

- a települési önk.műk.tamog.                                                                               28 048 e Ft

- a köznevelési és Gyermekétkeztetési fel.tám.                                                      45 776 e Ft

- a társulás által fenntart. Óvodákba bejárók utaztatásának támog.                             3 125 e Ft

- a jövedelempótló támogatás                                                                                21 385 e Ft

- a szociális és gyj.feladatok támogatása                                                               19 643 e Ft

- a közművelődési feladatok támogatása                                                                  1 556 e Ft

- a központosított előirányzat                                                                                     619 e Ft

- a működőkép.megőrz.szolg.támog.                                                                      16 500 e Ft

- a szerk.átalak.tartalékból kapott támog.                                                                 6 274 e Ft

- az egyéb működési célú támogatás                                                                       7 448 e Ft

- a támogatásértékű működési bevétel                                                                    66 703 e Ft

- a működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről                                                       500 e Ft

- a támogatási kölcsön visszatérülés                                                                           306 e Ft

- az előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.                                                      47 e Ft    

- a likvid hitelfelvétel                                                                                                      0 e Ft


ebből:

- a személyi jellegű kiadások                                                                                 78 549 e Ft

- a munkaadókat terhelő járulékok                                                                          19 857 e Ft

- a dologi és egyéb folyó kiadások                                                                          79 760 e Ft

- a támogatásértékű működési kiadások                                                                  55 580 e Ft

- a társad.és szoc.pol.juttatások                                                                             34 023 e Ft

- az általános tartalék                                                                                               1000 e Ft

- a támogatási kölcsön nyújtás Áh-n kívülre                                                                  100 e Ft


            ebből:

            - a sajátos felhalmozási bevételek                                                                3 455 e Ft

            - a támogatásértékű felhalmozási bevételek                                                   6 033 e Ft


ebből:

            - intézményi beruházások                                                                            8 288 e Ft

            - egyéb felhalmozási kiadás                                                                         1 200 e Ft3. §


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


(1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit forrásonként e rendelet
2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait e rendelet
3. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásokat célonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(5) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet
6. melléklete tartalmazza.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat nem intézményi bevételeit és kiadásait e rendelet
7. melléklete szerint hagyja jóvá.


(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.


(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


(11)[2] Az önkormányzat 2013. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.


(12) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(13) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bontását a 15. melléklet tartalmazza.4. §


A bevételi többlet kezelése


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.5. §


Általános és céltartalék


(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.6. §


Több éves kihatással járó feladatok


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.7. §


Előirányzat-felhasználási ütemterv


A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.


8. §


A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


(1)  A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át a költségvetési főösszeg 2%-a erejéig.


(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.9. §


(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.10. §


A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.11. §


A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.12. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.13. §


A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(5) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (5) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.


(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetése, annak módosítása után, a testület döntésének megfelelően használhatják fel.


(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat  kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.14. §


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.15. §


Támogatási szerződés


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


 (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.16. §


A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.17. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.18. §


Önkormányzati biztos kirendelése


(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.19. §


                            Záró és egyéb rendelkezések(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
Mesztegnyő, 2014. április 30.

                
Nagy László Péter                                         Károlyné Csobod Hajnalka

   polgármester                                                               jegyző        


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Mesztegnyő, 2014. május 05.
                                                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                          jegyző
[1]

A 6/2014. (V.05.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2014. május 05. napjától.

[2]

A 19/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. szeptember 17. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
10. melléklet
11.9 KB
11. melléklet
10.88 KB
13. melléklet
11.83 KB
14. melléklet
13.65 KB
15. melléklet
10.78 KB
1. melléklet
28 KB
2. melléklet
42.5 KB
3. melléklet
29.5 KB
4. melléklet
31.5 KB
5. melléklet
30 KB
6. melléklet
29 KB
7. melléklet
33.5 KB
8. melléklet
31.5 KB
9. melléklet
35 KB
12. melléklet
37.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!