nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (VIII.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-14 - 2020-01-30
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (VIII.27.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló,  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya 


1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kulcs község közigazgatási területén minden olyan, a közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött vezetékes vagy saját ivóvízellátással rendelkező, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezet alkalmazásában meghatározott ingatlan tulajdonosára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére, rendszeres elszállítására, ártalommentes elhelyezésére, az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására, a közszolgáltatás ellenértékének megtérítésére, valamint a közszolgáltatás díjának meghatározására. 

 (3) Ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére az e rendeletben meghatározott közszolgáltatást akkor nem köteles igénybe venni, ha az így keletkezett szennyvíz összegyűjtéséről, hasznosításáról és ártalmatlanítási célú elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott.  

(4) Az a gazdálkodó szervezet, amely a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről saját maga gondoskodik, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott bejelentési kötelezettségét

            a) az általa igénybe venni kívánt hulladékkezelővel történt szerződés kötést megelőzően, vagy

            b) az általa hulladékkezelésre igénybe venni kívánt létesítmény, berendezés esetén az üzembe helyezéstől számított 15 napon belül köteles az erre illetékes szakhatóságokhoz megtenni.  


2. A közszolgáltatás tartalma, területe 

2. § A közszolgáltatás kiterjed Kulcs község közigazgatási területén, az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére.


3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltató kijelölése és az ártalmatlanító hely megnevezése 


3. § (1)[1] A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét az 1. mellékletben[2] [3]megjelölt vállalkozó (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, Kulcs Községi Önkormányzattal  2017. február 1. napjától 2017. december 31. napjáig megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.


4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás rendje, kötelező igénybe vétele és az erre irányuló közüzemi szerződés egyes tartalmi elemei  


4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyamatos begyűjtésére és ártalommentes végleges elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok kötelesek igénybe venni.  

(2) A  közszolgáltatás igénybevételének módját a 3. melléklet[4] [5]határozza meg.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó kötelező közüzemi szerződés létrejön írásba foglalás nélkül is a következő tények vagy körülmények valamelyikének a fennállása, illetve bekövetkezése esetén:

              a) a Közszolgáltató a szolgáltatást az ingatlantulajdonos számára felajánlja,

   b) a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére bizonyíthatóan rendelkezésre áll,    vagy

c) a közszolgáltatás első igénybevételekor.


(4) A közszolgáltatás felajánlása, illetve annak ellátására történő rendelkezésre állás keretében a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítéséről és annak feltételeiről az ingatlantulajdonost felhívás közzététele útján köteles tájékoztatni.


(5) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.


(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változás előtt ingatlantulajdonosokat felhívás közzétételével értesíti.


(7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó közüzemi szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának felmondásának feltételeit.


5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 


5.§ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet 6. §-ában foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.

(2) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, az ingatlantulajdonos megrendelésétől  számított 3 munkanapon belül  köteles begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a kizárólag az erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részéről kijelölt, a 3. § (2) bekezdésben megjelölt szennyvíztelepre szállítani. Megrendeléskor a Közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját megjelölni, az ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.  

(3) A Közszolgáltató által használt szállítójárműveknek és egyéb technikai eszközöknek alapfelszereltségükben alkalmasnak kell lenniük az ingatlantulajdonosok szennyvíz tárolására alkalmas közműpótló berendezéseinek kiürítésére.

(4) Közszolgáltató a közszolgáltatást az arra kötelezettek felé folyamatos rendelkezésre állással úgy teljesíti, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítási célú végleges elhelyezését csak törvényben, kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti vagy korlátozhatja.

(5) Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítási célú végleges elhelyezését nem tagadhatja meg, kivéve,

a) ha a hulladék veszélyes hulladéknak minősül,

b) ha ismeretlen eredetű hulladék, annak veszélytelenségének megállapításáig, vagy

c) ha a hulladék a kijelölt ártalmatlanító helyen szennyvízelvezető törzshálózatban vagy szennyvízkezelőben nem helyezhető el.


(6) Közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalommentes végleges elhelyezésére a befogadó műtárgyat üzemeltetővel szerződést kötni, és befogadási díjat fizetni.


6. Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei


6. § (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás igénybevételéhez köteles az ingatlanán megfelelő zárt közműpótló berendezést létesíteni, és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet abban elhelyezni. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben meghatározott közműpótló berendezés akkor megfelelő, ha rendelkezik az arra illetékes szakhatóságok által kiadott létesítései használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel, és legalább kétheti szennyvízmennyiség tárolására alkalmas, vízzáró, és e rendelet 6. § (4) bekezdésében foglalt feltételek szerint üríthető.  

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló berendezésbe csak háztartási szennyvizet vezethet és tárolhat. Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló berendezést úgy használni, hogy azzal sem más személyek vagyonát vagy testi épségét, sem a környezetet nem károsítja. A közműpótló berendezések szabályszerű létesítését és működését az érintett szakhatóságok ellenőrzik.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a Közszolgáltatótól.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a közműpótló berendezés megközelíthetőségét oly módon, hogy annak kiürítését a Közszolgáltatást végző el tudja végezni.

 (5) §[6] Kulcs közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 1. § (2) bekezdése alapján meghatározott ingatlantulajdonok a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai is a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.

(6) A nem használt ingatlanok tulajdonosai nem kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni, ha

 a) az ingatlan tulajdonosa nyilatkozik arról, hogy a telekingatlanon található felépítményben vízvezetékrendszer nincs kiépítve;

 b) az ingatlanban sem állandó, sem tartózkodási hellyel bejelentett személy nincs nyilvántartva, ott életvitelszerűen személy nem tartózkodik, és az ingatlan tulajdonosa évente egy alkalommal Kulcs Községi Önkormányzat felé benyújtja az ivóvízszolgáltatást végző közszolgáltató igazolását arról, hogy az ingatlanban az adott évre vonatkozóan a vízmérőóra szerint vízfogyasztás nem történt. 


(7) A háztartási szennyvíz elhelyezésére (közcsatorna vagy annak kapacitása hiányában) a zárt tárolóban történő gyűjtés és fogadótelepre történő szállítás mellett egyedi, szakszerű, hatósági engedéllyel rendelkező közműpótló berendezéssel is sor kerülhet. Egyedi szakszerű közműpótló berendezés alkalmazása esetén - a helyi talajviszonyoktól, beépítettségi viszonyoktól függően és amennyiben jogszabályi előírás nem tiltja – a szennyvíz, illetve a tisztított szennyvíz végső elhelyezése történhet földtani közegbe szikkasztással illetve öntözéssel, vagy felszíni víz befogadóba vezetéssel is.

(8)[7] A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.)  44/J. § (1) bekezdése szerint meghatározott esetekben az  ingatlantulajdonos vagy a közszolgáltató közszolgáltatási  bírságot köteles fizetni. A közszolgáltatási bírsággal kapcsolatos eljárás rendjéről a Vgt. 44/J. § (2)-(4) bekezdése rendelkezik.


7. Adatszolgáltatási kötelezettség


7. § (1)[8] Az ingatlantulajdonos köteles szerződéskötés céljából a Közszolgáltatónak bejelente4ni a személyes adatait (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve, elszállítandó szennyvíz fellelésének címe), ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(2)[9] A Közszolgáltatót a Korm. rend. 19. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat felé.

(3) A Közszolgáltatót a Vgt. 44/H. § (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség terheli az önkormányzat felé.


8. A közszolgáltatási díj 


8. § (1)[10] Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni, amely  mértékét a  2. melléklet[11] [12]tartalmazza. A fizetendő közszolgáltatási díj kéttényezős, mely kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll a Vgt. 44/D. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint. Az alapdíjat minden ingatlantulajdonos köteles megfizetni az ingatlana után, amely ingatlanon a Korm. rend. 1. § (2) bekezdése szerinti vízfelhasználás történik. Az ürítési díjat az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének és az  ürítési díjnak a szorzata teszi ki. Az alapdíj és az ürítési díj a mindenkori ÁFÁ-val emelten kerül kiszámlázásra

(2) A közszolgáltatás díját az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által kiadott számla alapján a teljesítéssel egyidejűleg fizeti meg. A számlának meg kell felelnie a jogszabályokban írt tartalmi és formai követelményeknek.

(3)  A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a Közszolgáltatónál emelhet kifogást, melynek a számla kiegyenlítésre halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a Közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni.

(4)[13] Az ingatlanhasználó által meg nem fizetett díjhátralék és annak költségei  a Vgt. 44/E. § (1) bekezdése alapján adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. A díjhátralék behajtásának módjáról  a  Vgt. 44/E. § (2)-(6) bekezdése rendelkezik.


9. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 


9. § A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes személyazonosító adatok valamint lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 


10. Záró rendelkezések 


10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A kihirdetést követően hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról  szóló 13/2014. (X. 27.) Önkormányzati rendelete.


Jobb Gyula  sk.                                                                          Dr. Árva Helga  sk.     

polgármester                                                                             jegyző


Záradék:


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2015. július 27. napjától 2015. augusztus 24. napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.Kulcs, 2015. augusztus 27.A rendeletet kihirdettem: 2015. augusztus 27. napján.


Dr. Árva Helga sk.

jegyző          [1]

Módosította az 1/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. január 20-tól.

[2]

Módosította az 1/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. január 20-tól.

[3]

Módosította az 1/2019. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. január 14-től.

[4]

Módosította az 1/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. január 20-tól.

[5]

Módosította az 1/2019. (I. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2019. január 14-től.

[6]

Módosította a 3/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. január 28-tól.

[7]

Módosította a 3/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. január 28-tól.

[8]

Módosítota a 3/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. január 28-tól.

[9]

Módosította a 3/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2016. január 28-tól.

[10]

Módosította a 3/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2016. január 28-tól.

[11]

Módosította a 3/2016. I. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2016. január 28-tól.

[12]

Módosította az 1/2019. (I. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2019. január 14-től.

[13]

Módosította a 3/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2016. január 28-tól.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.5 KB
2. melléklet
12.86 KB
3. melléklet
13.29 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!