nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008.(XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-01 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008.(XII.18.) önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról

IHAROSBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2008. (XII. 18) rendelete


a magánszemélyek kommunális adójárólA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Iharosberény Község Önkormányzata  az alábbi  rendeletet alkotjaA rendelet hatálya1. §


A rendelet hatálya kiterjed Iharosberény Község  illetékességi területére.Az adókötelezettség, az adó alanya, tárgya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése2. §


Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ában, valamint 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.3. § 1/Adóköteles a Htv. 11. §, 17. §, és 24. §-ában meghatározottak alapján az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, a telek, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.


1/21/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2012. január 1-től1/3/A §.

A kommunális adó felfüggesztésére a Htv. 14/A §-ában foglaltak az irányadók.


1/21/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2012. január 1-től

4. §


(1)  Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 14.§-ában, illetőleg a 20.§-ában foglaltak az irányadók.


(2)  A Htv. 24.§-ában foglalt lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik, és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.


(3)  A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.Az adómentesség


5. §

1/(1) A Htv-ben meghatározottakon túl tárgyi adómentes:

a)  a vállalkozás céljára használt lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, mely után a vállalkozó építményadót fizet,

b) 50 %-ban a közművel nem rendelkező telek.


1/  21/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2012. január 1-től                                        


2/Az adókedvezmény


5/A. §.


  1. Az iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület adófizetésre kötelezett tagja, minden év január 20-ig benyújtott kérelmére, 50 %-os kedvezményben részesül, tulajdoni hányada arányában, ha a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkezik és tényleges szaktevékenységet végez.
  2. Az (1) bekezdésben szabályozattakat az Egyesület igazolni köteles a képesítési okirat másolatával, valamint az egyesület elnökének igazolásával arról, hogy a kedvezményezett önkéntes tűzoltó az egyesületben aktív tagsággal rendelkezik és tényleges szaktevékenységet végez.
  3. Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának elmaradása az adott évi adókedvezményre való jogosultság elvesztését jelenti.
  4. Az egyesület elnöke köteles haladéktalanul bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak, ha a kedvezményezett önkéntes tűzoltó már nem lát el szakatevékenységet. Ebben az esetben az adókedvezmény azonnali hatállyal időarányosan megszűnik.


2/ 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2015. május 1-től


Az adó mértéke


6. §


Az adó évi mértéke adótárgyanként:


1/

a)   lakás   után                         12.000 Ft.

                 b)   lakás bérleti jog után                 12.000 Ft

c)   telek után                                 8.000 Ft

                 d)  zártkerti építmény után          3.000 Ft.1/ 21/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2012. január 1-től


Záró rendelkezések7.§


  1. E rendelet 2009. január 1 napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik


(2)) Iharosberény Község Önkormányzata 2009. január 1. napjával hatályon kívül helyezi a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1993. (X. 20.) számú, alaprendeletét és az azt módosító 13/1995. (XII. 19.) a  12/1998. (XII.17.) , a 10/200(XII.29),  a 14/2004  (XII.08) , és a 20/2007 (XII.20) számú rendeleteit.


      (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


       Iharosberény 2008. december  17.


Blatt Antal sk.                                                                      Strausz Edit sk.       

polgármester                                                                                     körjegyző


          

A rendelet kihirdetésre került: 2008.december 18.          Strausz Edit sk. körjegyző


 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!