nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2016. (IX.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-07 -tól
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2016. (IX.6.) önkormányzati rendelete
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2016. (IX.6.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról

Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontja alapján a következőket rendeli el:


 1. A rendelet célja


 1. §


 Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, elismerő címeket és kitüntetéseket alapít.


 1. Elismerő címek és kitüntetések


 1. §


A képviselő testület a következő elismerő címeket és kitüntetéseket alapítja:


            a./ Szilvágy Község Díszpolgára

            b./ Szilvágy Község Tiszteletbeli Polgára

             c./ Szilvágy Község Szolgálatáért

            d./ Polgármesteri Dicsérő Oklevél 1. A helyi kitüntetések adományozásának rendje


 1. §


 1. A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek:

a./ Képviselő-testület tagjai

b./ A helyi egyesületek, civil szervezetek

c./ polgármester


 1. A kitüntetések adományozására szóló írásbeli javaslatot a település polgármesteréhez kell benyújtani.


 1. A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy szervezet nevét, munkásságát, továbbá azon tevékenység részletes leírását, mely miatt a javaslattevő szerint méltónak bizonyul az adott kitüntetés elnyerésére.


            (4)   A polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé a beérkezett javaslatokat.


(5)   A kitüntetések adományozásáról a Képviselő-testület zárt ülés keretében, minősített  többséggel dönt.


(6)   Az elismerő címeket, díjakat a polgármester vagy az általa megbízott személy adja át  ünnepélyes külsőségek között.


(7)  A kitüntető díjak adományozásával kapcsolatos előkészítői, szervezői tevékenységet a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.


(8)  Az elismerői címekben, díjakban részesítettek nyilvántartásának vezetéséről a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. 1. Az egyes kitüntetésekről


 1. §


(1)       „Szilvágy Község Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével községi, hazai vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

(2)        A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és tárgyjutalom jár.

(3)        A tárgyjutalom értékét a képviselő-testület az adományozással egyidejűleg állapítja meg.


5. §


(1)        Szilvágy Község Díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

(2)        Szilvágy Község Díszpolgára:

a)         az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,

b)         tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein.6. §

      


(1)        A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné, méltatlanná válik.

(2)        Érdemtelen, méltatlan az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(3)        A képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján annak nevét, akitől a kitüntetést megvonták, a Kitüntetettek Könyvéből – az érintett személy értesítése mellett – törölni kell.

(4)        Akitől érdemtelenség, méltatlanság miatt a kitüntetést visszavonják, a díszoklevelet és tárgyjutalmat köteles visszajuttatni az önkormányzatnak.7. §


„Szilvágy Község Tiszteletbeli Polgára díszoklevél és ajándéktárgy adományozható annak, aki folyamatos, a település sport, kulturális, művészeti, társadalmi életében támogató tevékenységet végzett.

         

8. §


„Szilvágy Község Szolgálatáért” díszoklevél és ajándéktárgy  adományozható annak aki  a település fejlődése,   a lakosság ellátása érdekében  folyamatosan, de legalább 15 éve kiemelkedő szakmai   tevékenységet végez.9. §


 Polgármesteri Dícsérő Oklevél adományozása a polgármester hatáskörébe tartozik, annak adományozható, aki jelentős tevékenységet fejtett ki a képviselő-testület, polgármester településfejlesztést előmozdító munkájának támogatásában.

 1. Záró rendelkezések


10. § 1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti „Szilvágy község díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló 17/2004. (VIII.3.) önkormányzati rendelet.
 3. A rendelet helyben szokásos kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Szilvágy, 2016. szeptember 5.

Hácskóné Kovács Tímea                                                         Péntek Katalin

jegyző megbízásából                                                               polgármesterSrágli Miklós

igazgatási ügyintéző
A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 6.


Hácskóné Kovács Tímea

jegyző megbízásából


Srágli Miklós

igazgatási ügyintézőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!