nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-24 -tól
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a köztemetők használatának rendjéről

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a köztemetők használatának rendjérőlNova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 40. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következő rendeletet alkotja:

           


1. §


(1) A rendelet hatálya Nova község közigazgatási területén lévő köztemetőkre, a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységekre, és a köztemetők használatának rendjére terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemetők fenntartását, üzemeltetését, továbbá a temetkezési szolgáltatást végző személyekre, a temetkezési szolgáltatások igénybevevőire, valamint mindazokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a köztemetőkön belül bármilyen tevékenységet végeznek, vagy a köztemetőkben tartózkodnak.2. §


(1) A Nova község közigazgatási területén fekvő, az önkormányzat tulajdonában lévő, működő köztemetők a következőek:


a) Nova belterületi (216 hrsz és 0205/3 hrsz) köztemető,

b) Nova Zágorhidai (088/2 hrsz) köztemető.


(2) A köztemetők fenntartója, és üzemeltetője az önkormányzat.


(3) Az önkormányzat temetkezési szolgáltatási tevékenységet nem folytat.3. §


A köztemetők használatának rendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.4. §


(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta.


(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék állítására és mindezek gondozására terjed ki.


(3) A temetési helyek megváltásának és újraváltásának díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben és a rendelet 2. mellékletében meghatározott díj önkormányzat részére történő megfizetését követően gyakorolható.


(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő)

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;

b) urnasírhely, urnasírbolt, és urnafülke esetén a betemetés, illetve elhelyezés napjától számított 25 év;

c) sírbolt esetén az első betemetés napjától számított 60 év.


(6) A temetési hely feletti rendelkezési jog az (5) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után újraváltható. Az újraváltás időtartama az újraváltás napjától kezdődik.


(7) A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama az (5) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább az (5) bekezdés a) pontja és urnasírbolt esetében 10 év, sírbolt esetében 30 év, urnafülke és urnasírhely esetében 5 év. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél.


(8) A kétszeres időtartamra szóló megváltásra lehetőség van.


(9) Temetési hely feletti rendelkezési jogot temetés nélkül is lehet létesíteni. Temetés nélkül temetési hely feletti rendelkezési jogot megváltani kizárólag azzal a feltétellel lehet, hogy a jogosultnak, vagy örökösének az első betemetéskor a megváltási időből - a megváltástól a betemetésig - eltelt idővel arányos mértékű  újraváltási díjtételnek megfelelő díjat kell megfizetnie. Temetés esetén ezzel lesz biztosított a temetési hely használata.


(10) Rátemetés esetén a megváltási időből - a (9) bekezdés esetén az első betemetéstől számított megváltási időből - eltelt idővel arányos mértékű újraváltási díjtételnek megfelelő díjat kell megfizetni. Rátemetés esetén ezzel lesz biztosított a temetési hely használata.


(11) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy a megváltási idő lejártáig az újraváltásról nem gondoskodik, az önkormányzat a köztemető hirdetőtábláján az adott temetési hely megjelölésével tájékoztatást helyez el az újraváltás lehetőségéről, elmulasztásának következményéről. Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy a megváltási idő lejártát követő 1 éven belül az újraváltásról, a köztemető hirdetőtábláján elhelyezett tájékoztatás ellenére nem gondoskodik, akkor az önkormányzat a nyilvántartó könyv szerinti ismert lakcímre egyszeri tájékoztató levelet küld ajánlott küldeményként. A tájékoztató levél megküldésétől számított 30 napos határidő eredménytelen leteltét követően az önkormányzat a temetési helyet újból értékesítheti, értékesítésig hant nélküli sírhelyként kezelni. Amennyiben a nyilvántartó könyv szerint nem azonosítható be a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy, vagy annak lakcíme, a megváltási idő lejártát követő 1 éven túl az önkormányzat a temetési helyet újból értékesítheti, értékesítésig hant nélküli sírhelyként kezelni.5. §


(1) A temetői létesítmények, illetve az önkormányzat által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj mértékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(2) A temetkezési szolgáltató az (1) bekezdésben és a rendelet 3. mellékletében meghatározott díj önkormányzat részére történő megfizetését követően veheti igénybe a temetői létesítményeket, illetve az önkormányzat által biztosított szolgáltatásokat.6. §


(1) Amennyiben az önkormányzatnak a tudomására jut, észrevételezi, hogy az eltemettető a temetési hely megváltásának a díját, rátemetés esetén a 4. § (10) bekezdésében meghatározott díjat nem fizeti meg az önkormányzat részére, és a temetési hely megváltása nélkül temettet elhunytat a köztemetőbe, az önkormányzat utólag kiszámlázza a 4. § (3) bekezdésében és a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat, rátemetés esetén a 4. § (10) bekezdésében meghatározott díjat, amelyet az érintett köteles megfizetni.


(2) Amennyiben az önkormányzatnak a tudomására jut, észrevételezi, hogy a temetkezési szolgáltató a temetői létesítmények, illetve az önkormányzat által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat nem fizeti meg az önkormányzat részére, és ennek ellenére veszi igénybe a temetői létesítményeket, illetve az önkormányzat által biztosított szolgáltatásokat, az önkormányzat utólag kiszámlázza az 5. § (1) bekezdésében és a rendelet 3. mellékletében meghatározott díjat, amelyet az érintett köteles megfizetni.7. §


(1) A temetési helyek méretei:


a) egyes sírhely, urnasírhely esetén: hossza 2,1 méter, szélessége 0,9 méter;

b) kettős sírhely esetén: hossza 2,1 méter, szélessége 1,9 méter;

c) sírbolt esetén: a sírbolt méretét a tervezett befogadóképessége határozza meg azzal, hogy hossza legfeljebb 2,7 méter, szélessége legfeljebb 2,6 méter, magassága legfeljebb 0,5 méter lehet;

d) urnasírbolt esetén: az urnasírbolt méretét a tervezett befogadóképessége határozza meg azzal, hogy hossza legfeljebb 1 méter, szélessége legfeljebb 1 méter, magassága legfeljebb 0,5 méter lehet.


(2) Az urnafülke urnát befogadó belső mérete: magassága 30 cm, szélessége 26 cm, mélysége 37,5 cm. Az egy urnafülkébe elhelyezhető urnák száma megfelelő urnaméret esetén legfeljebb 2 db lehet.


(3) Az egy urnasírhelybe elhelyezhető urnák száma legfeljebb 4 db lehet.


(4) Az egyes sírhelybe temethető urnák száma legfeljebb 4 db lehet.


(5) A kettős sírhelybe temethető urnák száma legfeljebb 8 db lehet.


(6) A sírboltba csak annyi elhunyt személy temettethető koporsós temetéssel, ahány férőhelyre azt építették. A sírboltba temethető urnák száma férőhelyenként legfeljebb 4 db lehet.


(7) Az urnasírboltba elhelyezhető urnák száma csak annyi lehet, ahány férőhelyre azt építették.


(8) A temetési helyek egymástól való oldaltávolságának 0,6 méternek kell lennie.


(9) A sírdombok, fedett sírdombok magassága legfeljebb 0,5 méter lehet.8. §


(1) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatási tevékenységet a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével rendelkező temetkezési szolgáltató (a továbbiakban: temetkezési szolgáltató) e rendeletben foglaltak alapján folytathat.


(2) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő egyéb tevékenységet temetkezési szolgáltatónak nem minősülő vállalkozásszerűen munkát végző e rendeletben foglaltak alapján folytathat.9. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelete 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a köztemetők használatának rendjéről szóló mindenkori önkormányzati rendeletében foglaltakat megsérti.”


(3) Hatályát veszti Nova Község Önkormányzati Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2009. (X.29.) önkormányzati rendelete, a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2009. (X.29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 21/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete, a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2009. (X.29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 22/2014. (XII.31.) önkormányzati rendelete.


(4) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.                        Lendvai Jenőné s.k.                                                        Tóthné Péter Judit s.k.

                        polgármester                                                                          jegyző


Záradék:

Kihirdetve: 2016. november 24.


                                                           Pallér Edina s.k.

                                                           aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelet
85.5 KB
2. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelet
46.5 KB
3. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelet
43.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!