nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-23 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában, valamint 23. § (5) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján a következőket rendeli el.


Általános rendelkezések


1. §


Jászapáti város közigazgatási területén a partnerségi egyeztetés e rendeletben megállapított szabályait kell alkalmazni azokban az esetekben, amelyekben a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet partnerségi egyeztetés lefolytatását írja elő.


2. §


E rendelet alkalmazásában partnerek:

- Jászapáti városban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek,

- a jászapáti ingatlanok tulajdonosai,

- a Jászapáti városban működő gazdasági társaságok, érdek-képviseleti és civil szervezetek, egyházak,

- minden, építészeti, mérnöki és városvédő szakmai érdekképviseleti szervezet, aki a városban

székhellyel vagy irodával rendelkezik.


A tájékoztatás módja és eszközei


3. §


(1) A partnereket, a polgármester közzététel útján tájékoztatja.

(2) A közzététel módja: hirdetmény elhelyezése a Polgármesteri Hivatal nyilvános hirdetőtábláján (Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.) valamint Jászapáti város honlapján (http://www.jaszapati.hu).

A hirdetmény tartalma:

- az eljárás célja,

- a véleményezhető dokumentum megnevezése,

- a vélemény, észrevétel, javaslat az Önkormányzati Hivatalba érkezésére rendelkezésre álló időintervallum első és utolsó naptári napja (a véleményezés kezdő időpontja, illetve a véleményezési határidő),

- a véleményezhető dokumentum megtekinthetősége (hely és idő).

(3) A hirdetményt legkésőbb a véleményezés kezdő időpontját megelőző napon kell elhelyezni a hirdetőtáblán.

(4) A hirdetmény a véleményezési határidőt követő naptári napon távolítható el.


A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja


4. §


(1) A partnerek írásban, a közzétett hirdetményben megjelölt határidőig nyilváníthatnak véleményt, illetve tehetnek javaslatot, észrevételt. Azt a partnert, aki a határidőn belül nem nyilvánít véleményt, nem tesz javaslatot vagy észrevételt, egyetértőnek kell tekinteni.

(2) A határidőben beérkezett véleményt, javaslatot, észrevételt a polgármester az eljárás egyéb irataival együtt dokumentálja, illetve tartja nyilván.


Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje


5. §


(1) A határidőben beérkezett vélemény, javaslat elfogadásáról Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban dönt. A vélemény, javaslat el nem fogadásának indoklását a határozat tartalmazza.

(2) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó határozatokat Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyéb képviselő-testületi határozatokkal azonos módon dokumentálja, illetve tartja nyilván.


Az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát biztosító intézkedések


6. §


(1) Az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát a polgármester közzététel útján biztosítja.

(2) A közzététel módja: hirdetmény elhelyezése a Polgármesteri Hivatal nyilvános hirdetőtábláján (Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.) valamint Jászapáti város honlapján (http://www.jaszapati.hu).

A hirdetmény tartalma:

- az elfogadott illetve megalkotott dokumentum megnevezése,

- az elfogadás illetve jóváhagyás időpontja,

- a dokumentum megtekinthetősége (hely és idő).

(3) A hirdetményt az elfogadó képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül kell elhelyezni a hirdetőtáblán.

(4) A hirdetmény az elhelyezést követő 31. naptári nap után távolítható el.


Záró rendelkezések


7. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!