nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-20 - 2017-09-06
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.


2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya


2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.


(2) Alcímet alkotnak az Önkormányzat, Enyingi Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek és kiemelt előirányzatok teljes körű felsorolását, kormányzati funkció, tervezési alapegység és rovatrend bontásban  a 3. melléklet tartalmazza.


3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének eredeti előirányzatát


            a) 1.003.226 eFt költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás                                        948.074 eFt

ab) felhalmozási költségvetési kiadás                                     55.152 eFt


            b) 865.027 eFt költségvetési bevétellel, melyből

            aa) működési költségvetési bevétel                                              856.094 eFt

            ab) felhalmozási költségvetési bevétel                                             8.933 eFt


            c) 138.199 eFt költségvetési hiánnyal, melyből

                        ca) Belső finanszírozású bevétel (maradvány)                 138.199 eFt

                                    - Működési célú                                                    138.199 eFt

                                    - Felhalmozási célú                                                          0 eFt

                        cb) Belső finanszírozású kiadás                                                  0 eFt

                                    - Működési célú                                                               0 eFt

                                    - Felhalmozási célú                                                          0 eFt

                        cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel)                         0 eFt

                                    - Működési célú                                                               0 eFt

                                    - Felhalmozási célú                                                          0 eFt

                        cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés)                       0 eFt

                                    - Működési célú                                                               0 eFt

                                    - Felhalmozási célú                                                          0 eFt


            fogadja el.


(2)  A  138.199 e Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi

     előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              568.661  ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             8.933  ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              217.805  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                  69.628  ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                     0  ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  865.027 ezer forint.


(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                     856.094 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                                    8.933 ezer forint.


(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                      856.807 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                   479 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                             7.741 ezer forint.


(6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási

     előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    397.642 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             91.853 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         268.938 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        5.000 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  127.561 ezer forint,

    K513 Tartalékok: általános és céltartalék:                                                     57.080 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 38.964 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                   16.188 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                        0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             1.003.226 ezer forint.


(7) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 714.492 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         98.371 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                    190.273 ezer forint.


(8) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                       948.074 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                    55.152 ezer forint.


(9) A költségvetés bevételeit előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint az 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint a 3. melléklet tartalmazza.


(10) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.


(11) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a ​2. melléklet tartalmazza.(13) Nem került tervezésre olyan fejlesztési cél ami, a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését tenné szükségessé.


(14) A költségvetés nem tartalmazza működési és fejlesztési hitel felvételét – ilyen hitelállománya az önkormányzatnak előző évekről sincs – így ezek pénzügyi kockázatára (jövőbeli törlesztő részletekre) a költségvetésben egyensúlyi tartalék nem került megképzésre.


(15) Az állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatott dolgozók létszámát   az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a megbízásos jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában.


(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.


5. §  (1) A tervezett közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat és szakfeladatai, valamint intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.


(3) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A több éves kihatással járó döntése az önkormányzatnak nincs.


(5)  A beruházásokat és felújításokat a 9. melléklet tartalmazza.

A táblázat intézményekre, beruházásokra és felújításokra lebontva, a bevételi forrásokat is tartalmazza.


(7) A költségvetésben szereplő támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.


(8) A költségvetésben tervezett általános tartalék a polgármesteri tartalékot is tartalmazza, a céltartalék pedig a környezetvédelmi alap várható összegét is magában foglalja, mindezeket a  11. melléklet részletezi.


(9) Az önként vállalt szociális feladatokhoz való Enying Város Önkormányzati hozzájárulását  a 12. melléklet, a feladatellátásban résztvevő települések hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.


3. Adósságot keletkeztető ügylet


6. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai  amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.


7. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik ezért  a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet nem tartalmazza.


4. A Környezetvédelmi alapról

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. §. (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról.

A rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.

 A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

A költségvetésben talajterhelési díjból származó bevételként 1.000 e Ft előirányzat került beállításra, ennek megfelelően ez a forrás a céltartalékok között kerül elkülönítésre, felhasználás céljairól a Képviselő-testületnek kell dönteni.  


5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


8. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A polgármester ötszázezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


(3) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, megállapodások előírásait kell alkalmazni.


(4) Az intézmények vezetői saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatja a polgármestert, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások – ideértve az önkormányzat cím módosításait is, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.


(5) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülését megelőzően kell módosítani.


(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.


9. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelem nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.


(2) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.


(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.


(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.


(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.


10. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.


(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.


6. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai


11. § (1) A kiadások előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.


(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni.  A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.


(3) Az költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint történhet.


(4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.


(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét a pótlékok meghatározására vonatkozóan 42.000,- Ft-ban állapítja meg.


(6) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint évente köztisztviselőnként.


7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


12. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.


8. Záró rendelkezések


13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


Viplak Tibor   s.k.                                                Dr. Kóródi-Juhász Zsolt  s.k.

                         polgármester                                                                      jegyzőKihirdetve: 2017. február 20.


                                                                                  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                                                                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
763.6 KB
2. melléklet
488.67 KB
3. melléklet
4.03 MB
4. melléklet
538.39 KB
5. melléklet
270.03 KB
6. melléklet
192.63 KB
7. melléklet
442.26 KB
8. melléklet
312.5 KB
9. melléklet
584.49 KB
10. melléklet
162.27 KB
11. melléklet
94.3 KB
12. melléklet
211.83 KB
13. melléklet
429.24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!