nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szenna község képviselő-testületének 12/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2019-12-31
Szenna község képviselő-testületének 12/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól

Szenna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban együtt: köztisztviselők).


(2) A rendelet rendelkezéseit az Önkormányzatnál a főállású polgármesterre, a Hivatalban a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállalókra is megfelelően alkalmazni kell.


2. §


(1) A juttatások és támogatások fedezetét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben állapítja meg.


(2) A jegyző a juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdése alapján Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.


(3) A juttatási fajtákról - minden évben - a pénzügyi fedezet függvényében a jegyző dönt.


(4) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.


(5) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, a kérelem beérkezésének sorrendjében kell felhasználni. A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket – a nyilvántartásba vételt követően – el kell utasítani.


(6) Abban az esetben, ha a Képviselő-testület év közben a juttatások és támogatások fedezetéül pótelőirányzatot állapít meg, a felhasználás során előnyben kell részesíteni a nyilvántartásban már szereplő igényeket.


(7) A polgármester esetében a juttatások és támogatások tekintetében a képviselő-testület egyedi határozattal hoz döntést.


3. §


(1) A jegyző a juttatásokkal kapcsolatban intézkedik:

a) azok körültekintő felhasználásáról,

b) a jogviszonyban álló köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kíséréséről,

c) a jogosultság megállapításáról és

d) a megítélt juttatások folyósításáról.


(2) A jegyző a támogatásokkal kapcsolatban intézkedik a szociális támogatások körültekintő felhasználásáról.


A Képviselő-testület által megállapított juttatások


4. §


(1) A köztisztviselő részére


a) visszatérítendő szociális juttatásként:

aa) lakásépítési - vásárlási támogatás címén: lakásvásárláshoz, építéshez, bővítéshez, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön,

ab) illetményelőleg, 


b) vissza nem térítendő szociális juttatásként:

ba) családalapítási támogatás címén: egyösszegű gyermekszületési támogatás,

bb) tanulmányi ösztöndíj, képzési, nyelvtanulási támogatás,

bc) egészségügyi juttatásként szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő hozzájárulás,


c) jóléti juttatásként:

ca) kedvezményes üdültetés,

cb) rekreációs szolgáltatásra jogosító utalvány

adható.


A képviselő-testület által megállapított támogatások


5. §


Szociális támogatás címén vissza nem térítendő támogatásként

a) rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély,

b) temetési segély


Illetménykiegészítés


6. §


Az illetménykiegészítés mértékét a rendelet Melléklete tartalmazza.


Záró rendelkezések


7. §


(1) A rendelet 2015. január 01. napon lép hatályba.


(2) A hatálybalépéssel hatályát veszti Szenna Községi Önkormányzat képviselő-testületének a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 1/2014.(I.29.)Önk. számú rendelete.Csatolmányok

Megnevezés méret
MELLÉKLET köztisztviselők jutt.
20 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!