nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2000. (VI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2000-07-01 -tól
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2000. (VI.26.) önkormányzati rendelete
az egyes közszolgáltatási díjaknak a lakások és nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérlőire való áthárításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya a víz- és szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés (a továbbiakban: csatornadíj) díjának, valamint a települési folyékony hulladék gyűjtési és elszállítási díjának megfizetése szempontjából a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, bérbeadás útján hasznosított mindazon lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre terjed ki, amelyekben a vízfogyasztás mellékvízmérővel nem mérhető.


(2) A rendelet hatálya a háztartási hulladék rendszeres gyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési közszolgáltatási (a továbbiakban: közszolgáltatási szemétdíj) díjának megfizetése szempontjából az Önkormányzat tulajdonában álló bérbeadás útján hasznosított lakásokra terjed ki.


(3) A rendelet hatálya az (1) és (2) bekezdésben rögzített közszolgáltatási díjak vonatkozásában nem terjed ki az Önkormányzat tulajdonában álló azon bérbeadás útján hasznosított lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, melyek természetben társasházakban, illetőleg olyan épületekben helyezkednek el, melyeknél az egyes albetétek megállapított tulajdoni hányadokkal rendelkeznek.


(4) A rendelet alkalmazása során a bérlővel azonos elbírálás vonatkozik a lakás, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiség használójára, valamint a szolgáltatás mindenkori tényleges igénybevevőjére.A lakás céljára szolgáló bérlemény után a bérlő részéről fizetendő víz- és csatornadíj


2. §


(1) A rendelet hatálya alá tartozó lakás céljára szolgáló bérlemény esetén a lakás bérlője az e rendelet 1. számú mellékletében, a lakás szobaszáma és komfortfokozata alapján rögzített víz- és csatorna mennyiségi norma, és a Budapest Főváros Közgyűlésének mindenkor hatályos rendeletében meghatározott víz- és csatornadíj egységára szorzatának egytizenketted részét köteles a bérbeadónak díjmegtérítésként havonta megfizetni.


(2) A rendelet hatálya alá tartozó lakás céljára szolgáló bérlemény esetén a lakás bérlője az e rendelet 1. számú mellékletében, a lakás szobaszáma és komfortfokozata alapján rögzített mennyiségi norma, és a Budapest Főváros Közgyűlésének mindenkor hatályos rendeletében meghatározott, a települési folyékony hulladék gyűjtési és elszállítási díja egységára szorzatának egytizenketted részét köteles a bérbeadónak díjmegtérítésként havonta megfizetni.


(3) A havi díjmegtérítés összegét a bérlő a lakbér megfizetésével egyidejűleg tartozik a bérbeadónak megfizetni.


(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjak összegeit a bérbeadó az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kezelésével megbízott szervezet (a továbbiakban: Kezelő) útján első ízben az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, ezt követően évente a tárgyévre vonatkozóan a Budapest Főváros Közgyűlésének az (1) és (2) bekezdés szerinti rendeletei hatálybalépését követő 30 napon belül állapítja meg és közli a bérlővel.A nem lakás céljára szolgáló helyiség után a bérlők részéről fizetendő víz- és csatornadíj


3. §


(1) A rendelet hatálya alá tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlője részéről fizetendő víz- és csatornadíj mértékét a rendelet 2. számú mellékletében rögzített, a tevékenységi körhöz tartozó normamennyiség, és a Budapest Főváros Közgyűlésének mindenkor hatályos rendeletében meghatározott víz- és csatornadíj egységára szorzatának egytizenketted részét köteles a bérbeadónak díjmegtérítésként havonta megfizetni.


(2) A rendelet hatálya alá tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlője a rendelet 2. számú mellékletében rögzített mennyiségi norma, és a Budapest Főváros Közgyűlésének mindenkor hatályos rendeletében meghatározott, települési folyékony hulladék gyűjtési és elszállítási díjának egységára szorzatának egytizenketted részét köteles a bérbeadónak díjmegtérítésként havonta megfizetni.


(3) A havi díjmegtérítés összegét a bérlő a bérleti díj megfizetésével egyidejűleg – számla ellenében - tartozik a bérbeadónak megfizetni.


(4) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott díjak összegeit a bérbeadó a Kezelő útján első ízben az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, majd évente a tárgyévre vonatkozóan a Budapest Főváros Közgyűlésének az (1) és (2) bekezdés szerinti rendeletei hatálybalépését követő 30 napon belül állapítja meg és közli a bérlővel.A közszolgáltatási szemétdíj bérlők részéről történő megfizetése


4. §


(1) A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú lakás céljára szolgáló bérlemény esetén a tulajdonost terhelő, kötelező közszolgáltatási szemétdíjat a bérlő köteles megfizetni. Az egy épületben található lakások bérlői a közszolgáltatási szemétdíjat a lakások m2–ben meghatározott nagysága arányában kötelesek megfizetni.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat a Budapest Főváros Közgyűlésének mindenkor hatályos rendelete állapítja meg. A bérlő által fizetendő díjak összegeit a bérbeadó a Kezelő útján első ízben az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, majd évente a tárgyévre vonatkozóan a Budapest Főváros Közgyűlésének tárgybani rendelete hatálybalépését követő 30 naptári napon belül állapítja meg és közli a bérlővel.


(3) A díj megfizetésére a 2. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés az irányadó.Záró rendelkezés


5. §


Ez a rendelet 2000. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéskor fennálló bérleti jogviszonyok esetében is alkalmazni kell.


Dr. Nagy Antal sk.                                                          Hajdu László sk.

       jegyző                                                                    polgármester


Komfortfokozat

Víz-, csatorna normatíva (m/év)

Szobaszám

1

1+1/2

2

2+1/2

3

3+1/2

4 vagy több

Összkomfortos

154

187

220

235

286

319

352

Komfortos

140

170

200

230

260

290

320

Félkomfortos

98

119

140

161

182

203

224

Komfort nélküli és szükséglakás

70

85

100

115

130

145

160

  1. számú melléklet a 30/2000. (VI.26.) ök. rendelethez

  1. számú melléklet a 30/2000. (VI.26.) ök. rendelethez


A nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérlői részéről folytatott tevékenységi köreikhez tartozó víz-és csatornahasználati normamennyiségek

Sorszám

Víz- és csatorna használat típusa

Megállapított havi normamennyiség

Tevékenységi kör

1.

átlag alatti fogyasztás

3 m3/hónap

raktár, kárpitos műhely, kerékpárjavító műhely, iroda, trafik, könyvtár, papír-írószer bolt, bútorüzlet, videotéka, asztalos műhely, vas-edényüzlet, édességbolt, barkácsüzlet, kisebb élelmiszer üzletek, cipészműhely, zöldség-gyümölcs üzlet

2.

átlagos fogyasztás

10 m3/hónap

fodrászat-kozmetika, ruhatisztító szalon, hentesüzlet, nagyobb élelmiszer boltok, cukrászda, gyógyszertár

3.

átlagot meghaladó fogyasztás

25 m3/hónap

nagyobb forgalmú élelmiszer üzlet, vendéglátó-ipari egységek, kocsma-italbolt, eszpresszó

4.

nagy vízfogyasztás

50 m3/hónap

szolgáltató házakban elhelyezkedő és e táblázatban nem rögzített tevékenységi kört folytató bérlemények esetében

5.

kiemelkedően nagy vízfogyasztás

100 m3/hónap

közétkeztetés


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!