nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-05 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva  a 2014. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.


  1. §.Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §.A címrendet az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet   1.  melléklete, és  a  jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése


4. §.A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 259 213 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                               316 360 000 Ft-ban,

c) maradványát                                                                             57 145 000 Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§.Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a  2., 3.  melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                                           179 483 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                            34 946 000 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                               6 964 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                             51 004 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 10 383 000 Ft

ae)  támogatás értékű működési kiadás                                      23 110 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre              53 076 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás                                                                   0 Ft

ah)  speciális célú támogatások:                                                                             0 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés                                                                 0 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2.  melléklet szerint állapítja meg.


7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:              79 730 000 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                            20 856 000 Ft

b) felújítások:                                                                                                     53 763 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                               0  Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                  0 Ft

e)  felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                              2 611 Ft

f) pénzügyi részesedés                                                                                         2 500 Ft


  1. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.


10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4.  melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§.  A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16.  melléklet szerint  24 főben hagyja jóvá.7.A maradvány


12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2014 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 57 145 000 Ft-ban  kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.


8.Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét   2 501 093 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.


(2)Az önkormányzat 2014. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12.  melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.Hitelállomány


15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2014. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása


17.§.Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.


13.Záró rendelkezések


18.§ (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.


  1. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Horváth László                                                                                Mestyán Valéria

                            polgármester                                                                                   címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. május 4-én.Mestyán Valéria

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2014. évi zárszámadás
225.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!