nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 -tól
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 35. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, a települési képviselők tiszteltdíjáról a következőket rendeli el:1. Tiszteletdíj


1. § (1) E rendelet hatálya Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének képviselőire terjed ki.


(2) Nem terjed ki az önkormányzati rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre, akiknek illetményéről, illetve tiszteletdíjáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § és 80. § -ai rendelkeznek.2. § (1)A települési képviselők az önkormányzati feladatok végrehajtásában való tevékenységük elismeréseként, bruttó 30.000 Ft/hó tiszteletdíjra jogosultak.


(2) A bizottsági tagságért, elnökségért külön díjazás a képviselőket nem illeti meg.3. § A tiszteletdíj havonta, utólag, a tárgyhót követő hónap 05. napjáig kerül utalásra a jogosult számlájára.4. § A tiszteltdíj mérséklésének, megvonásának szabályait az Mötv. 33. §-a, valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.5. § A képviselőt megillető tiszteletdíj mérséklésére illetve megvonására vonatkozó képviselőtestületi határozat végrehajtásáról a jegyző intézkedik.2. Költségtérítés


6. § (1) A képviselők az Mötv. 35. § (3) bekezdése alapján költségtérítésre lehetnek jogosultak.


(2) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában a képviselő-testület képviseletében vagy a polgármester megbízásából végzett tevékenységnek azt a tevékenységet kell tekinteni, amely tevékenység ellátására a képviselő-testület vagy a polgármester írásban megbízza.


(3) A képviselő számára csak a Tapsony Községi Önkormányzat nevére szóló, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, számlával igazolt költség téríthető meg. Az utazási költség elszámolása belföldi kiküldetési rendelvény alapján történik.


(4) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában szükséges költségnek azt kell tekinteni, amely a feladat, tevékenység ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges, és amelynek a képviselő általi viselése indokolatlan.7. § A képviselő költségének megtérítését a polgármester engedélyezi és utalványozza a bemutatott számlák ellenőrzését követően.3. Záró rendelkezések


8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2010. (II.14) önkormányzati rendelet.


(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Mötv. valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.


(5) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(6) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Tapsony, 2017. március 30.
                    Fábos István                                                                               Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                     jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. március 31. napján kihirdetésre került.
Tapsony, 2017. március 31.

                                              

                                                                                                         

                                                                                                           Hajdu Szabina

                                                                                                                 jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!