nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
4/2017 (IV.13..)
Hatályos:2017-04-13 - 2019-11-04
4/2017 (IV.13..)
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2017. (IV.13.) rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.28.) rendelete módosításáról

Gilvánfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete

4/2017. (IV.13.) rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló

4/2015. (II.28.) rendelete módosításáról


Gilvánfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. és 8/a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdésében,  48.§.(4) bekezdésében, 62.§.(2) bekezdésében, 92.§ (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési támogatásról valamint egyéb szociális ellátásokról alkotott 4/2015. (II.28.)  rendeletét – a továbbiakban R – a következők szerint módosítja:


1.§


 „R” 10/A §-al egészül ki:


7. Társadalmi ünnepekhez kötődő támogatás

10/A. § (1)  A képviselő-testület az ellátás biztosításával  - elsősorban a jelentősebb  ünnepekhez kötődően - a családok életminőségén kíván javítani.

(2)  A támogatás évente három alkalommal állapítható meg.

(3)  A támogatás  feltétele, hogy  a támogatott a megállapítás évének 1. napjától Gilvánfa  községi állandó lakóhellyel rendelkezzen és életvitelszerűen Gilvánfa  községben lakjon, újszülött esetében születésétől fogva Gilvánfa  községi állandó lakóhellyel rendelkezzen és életvitelszerűen Gilvánfa  községben lakjon.

(4)  Társadalmi ünnepekhez kötődő támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.

(5)  A jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül állapítható meg a társadalmi ünnepekhez kötődő támogatás, ha a támogatás az életvitelszerűen Kisasszonyfán tartózkodó települési állandó lakosok teljes körére vagy az összes gyermekre és nappali tagozatos iskolás gyermekre kiterjed.

(6) A társadalmi ünnepekhez kötődő támogatás hivatalból állapítható meg, a megállapításával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(7)   A támogatás fedezete  a szociális feladatok éves módosított  előirányzata.

(8)  A támogatás állandó lakosonként számított  legkisebb összege 1.000 Ft, legnagyobb összege 25.000 Ft. 

(9)   A támogatás pénzbeni vagy – részben vagy egészben -  természetbeni formában is nyújtható.


2. §


Az önkormányzat rendelete 2017.  április 13.  napján lép hatályba.


Gilvánfa , 2017. április 12.

                        Tóth László                                                               Bogdán László

                          jegyző                                                                      polgármester
Rendelet kihirdetve:

Gilvánfa , 2017. április 13.


                                                                                                          Tóth László

                                                                                                             jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Települési tám Gfa 170413
17.62 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!