nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-06 -tól
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének megállapításáról


Tapsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdésének  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Tapsony Község Önkormányzata a 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:


I.


A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Tapsony Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságára, és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájára.

(2) Tapsony Község Önkormányzatának költségvetésében Tapsony Község Önkormányzata és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája az 1. számú melléklet szerint alkot egy-egy címet.


II.


A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg


2. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzata és a költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetése


     Bevételi, kiadási főösszegét                                     92.960 eFt-ban


     működési költségvetési bevételét                               92.860 eFt-ban

     felhalmozási költségvetési bevételét                               100 eFt-ban


    működési költségvetési kiadását                                 92.490 eFt-ban

    felhalmozási költségvetési kiadását                                  470 eFt-ban


Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)

       - 0 eFt-ban

működési költségvetési egyenlegét                                  - 0 eFt-ban

felhalmozási költségvetési egyenlegét                             - 0 eFt-ban állapítja meg.

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó óvoda 2014. évi költségvetése 15.250 e Ft, a működési célú  támogatása 15.126 eFt,  A feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testület 5.174 eFt önkormányzati többlettámogatást biztosít az óvoda működtetésére.


III.


A költségvetés szerkezete


3. §


(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és az óvoda költségvetését e rendelet 2. és 3. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre engedélyezett létszámadatait a 5. számú mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) A Tapsony Község Önkormányzata költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. sz. melléklet mutatja be.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2014. évi mértékét a 8. számú melléklet szerinti megbontásban hagyja jóvá.


4. §


Tapsony Község Önkormányzatának több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése és az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. sz. melléklet tartalmazza.


IV.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


5. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 2-3. számú mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belsőszabályzatai alapján történik.

(3) A költségvetés 2-3. számú mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat, és az óvoda elemi költségvetésében kell rögzíteni.


6.§


Az önkormányzat és az óvoda a pénzforgalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 79. §-ában rögzítetteknek megfelelően a bankszektorban és a kincstárban történő fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.


7. §


A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap  38.650.- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.- Ft/év/fő.


8. §


(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan előirányzat, ugyan ezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.

(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Tapsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármestert megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (2) bekezdése alapján bruttó 200.000,- forint összegben határozza meg.

9. §


Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


V.


Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje


10. §


(1) Tapsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét az első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2)  A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 500.000 Ft összeghatárig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 5.000.000 Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.


VI.


Záró és hatályba léptető rendelkezések


11. §


(1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön testületi határozatban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban  beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
Tapsony, 2014. február 04.               

               Fábos István                                           Károlyné Csobod Hajnalka

                polgármester                                                             jegyző  Kihirdetve: 2014. február 5.
                                                                                                         

                                                                              Károlyné Csobod Hajnalka a

                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
18.5 KB
2. melléklet
25 KB
3. melléklet
121.5 KB
4. melléklet
22.5 KB
5. melléklet
16.5 KB
6. melléklet
29 KB
7. melléklet
19 KB
8. melléklet
17 KB
9. melléklet
29.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!