nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-30 -tól
Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete
a helyi közterületek használatáról, és a közterület használati díjról

Dunavecse Város Önkormányzat képviselő-testületének

23/2011 (XII.01.) önkormányzati rendelete

a helyi közterületek használatáról, és a közterület használati díjról

/Egységes szerkezetben 2014. 05.30.napjától/


Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat állásfoglalására valamint a helyi Városi Városgazdálkodási és Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságai és a Megyei Fogyasztóvédelemi Felügyelőség véleményére az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet

A rendelet hatálya

1.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a jogi és természetes személyekre, valamint a jogi  személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, társasházakra, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak és tevékenykednek.

b) Dunavecse Város közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek, építmények közhasználatra átadott részére.

c) az önkormányzat tulajdonában álló zöldterületekre.

(2) E rendeletet kell alkalmazni a közterületek fenntartása feladatán belül a közterület(ek) használatára és használatba vételére.


II. Fejezet

1. A közterület használatba vételével kapcsolatos feladatok

2.§

 1. (1) Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetéstől eltérő módon használni csak engedéllyel, az engedélyben kiszabott feltételek betartásával lehet. A rendeltetéstől eltérő használat iránti engedély kiadásával biztosítja az Önkormányzat a település általános rendjének, a közterületek tisztaságnak, a környezetvédelemnek és a kulturált környezetnek a folyamatos, ellenőrizhető biztosítását.
 2. (2) A közterület-használati engedély kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak, és ne rongálódjanak. A kiadott engedélyben meg kell határozni az esetleges helyreállítás módját, idejét és a költségvetési kötelezettséget, beleértve a környezetszennyezés megszüntetését is.
 3. (3) A közterületek, sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett az említett területeken a szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni nem szabad.
 4. (4) Különösen az (1) bekezdésre figyelemmel a közterületek, parkok használata funkcióik betartásával történjék, tekintettel a környezetvédelemre, s ezen védelem érdekében alkalmazandók a mellékletek díjtételei.
 5. (5) A közterületeket, azok építményeit berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával, előzetes engedély beszerzésével – mindenki  használhatja.2. A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos szabályok

3.§

 1. (1) Közterület használati engedély szükséges:
  1. a) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi, továbbá
  2. b) belterületi, külterületi földrészletek, illetve építmények közhasználatra átadott részeinek rendeltetéstől eltérő használatához.
 2. (2) [1]A közterületet rendeltetésétől eltérően használni a tulajdonos települési önkormányzat képviselő-testületének engedélyével lehet. A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatot átadott hatáskörben a polgármester látja el. Valamint a polgármester gyakorolja a filmforgatási célú közterület használattal összefüggő a mozgóképről szóló 2004 évi II. törvényben (a továbbiakban: a mozgóképről szóló törvény) meghatározott képviselő-testületi hatásköröket.
 3. (3) Közterület-használati engedély szükséges különösen:

a) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló 1 m2-nél nagyobb reklámtábla, valamint cég- és címtábla, a homlokzattól 1 m-nél távolabbra kinyúló előtető, ernyőszerkezet, elhelyezéséhez,

b) Az 1 m2 nagyobb önálló hirdető-berendezés és köztárgyak (figyelmeztető, tájékoztató, hirdető és cégtáblák, padok stb.) elhelyezéséhez

c) Vendéglátóipari előkert létesítéséhez, kitelepülés céljára, üzleti szállítás illetve rakodás alkalmával, göngyölegek elhelyezése, áru kirakodására

d) Mozgóbolti és mozgó árusításra, illetőleg alkalmi javító és szolgáltató tevékenységre.

e) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag 72 órát meghaladó elhelyezéséhez,

f) Építési munkálatok, így különösen közművek fejlesztése, javítása kapcsán felmerülő közterület bontásokhoz,

g) Közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához

h) Közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez.

i) A köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez.

j) Szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezéséhez.

k) Film és televízió felvételre, ha az az egy órát meghaladja,

l) Cirkusz és mutatványos tevékenység céljára

m) Egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben.[1] Módosította a 19/2013. (IX.04.) önkormányzati rendelete, hatályos 2013. szeptember 5-től


2/A. [1] Filmforgatás céljára történő közterület használat szabályai

3/A. §


(1) közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a hatósági szerződésben a kérelmező vállalja:

 1. a) a lakosság tájékoztatását a filmforgatás lényeges információiról és az esetleges forgalomkorlátozásokról,
 2. b) a filmforgatás helyszínével szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítésének folyamatos biztosítását,
 3. c) az eredeti állapot helyreállítását,
 4. d) a keletkezett hulladék elszállítását,
 5. e) az igénybe vett közterület és az ott elhelyezett tárgyak rendbentartását,
 6. f) a filmforgatással összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.


(2) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg az 500 m2 területet, turisztikailag kiemelt terület esetén a 250 m2 területet. A turisztikailag kiemelt közterületet a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(3) Vasárnap és ünnepnapra vonatkozó filmforgatás célú közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat maximum 10 nap időtartamra szólhat, mely egy alkalommal legfeljebb 10 nappal meghosszabbítható, és naponta 7 és 22 óra közötti időszakra szól.


(4) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint rendkívüli természeti esemény esetén az akadály elhárulása után az esetleges károk helyreállítását követő 5 munkanapon belül biztosítja újra a közterület használatát ugyanabban az időtartamban, amennyiben a filmforgatás akadályoztatva volt.


(5) A filmforgatási célú közterület-használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. számú mellékletében foglalt díjtételek mindenkori mértékével. A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a díjnak egy összegben az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg.[1] Módosította a 19/2013. (IX.04.) önkormányzati rendelete, hatályos 2013. szeptember 5-től


3. Közterület használati engedély nem szükséges:

4.§

(1) Nem kell közterület-használati engedély a fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére, valamint a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területhasználatra,


4. A közterület használati engedély iránti kérelem

5.§

(1) [1]A közterület használati engedély iránti kérelmet az 1.számú függelék szerinti tartalommal kell benyújtani.

(2) Az engedély

(3) A meghatározott időre szóló közterület használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.[1] Módosította a 19/2013. (IX.04.) önkormányzati rendelete, hatályos 2013. szeptember 5-től


6.§.

(1) Nem adható közterület használati engedély:

 1. a) eseti rendezvények kivételével szeszesital árusítására, szexuális áruk forgalmazására,
 2. b) közúti személy és árufuvarozásra szolgáló járművek, továbbá nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt autóbuszok, tehergépkocsik, mezőgazdasági vontató, lassú járművek és járműszerelvények közterületi tárolására,
 3. c) hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek valamint lakókocsik mellékútvonalon tárolására,
 4. d) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.
 5. e) tömegközlekedési járművek megállóiban, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom célját, illetve az utasok tájékoztatását szolgálja
 6. f) olyan járda szakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozza,
 7. g) zöldterületre, ha a tervezett létesítmény rongálná az ott lévő növényállományt,
 8. h) a közút és a járda felületére reklám céljára,
 9. i) környezetre, egészségre, közbiztonságra veszélyes tevékenységre,
 10. j) olyan létesítmények és berendezések elhelyezésére, amelyek működéséhez a szükséges energia, és vízellátás, csatorna, vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvíz elvezetés és hulladék tárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,
 11. k) Dunavecse Város közigazgatási területén a kijelölt helyeket kivéve árusítás céljára,
 12. l) a városképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések létesítésére,
 13. m) hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára hétköznapokon hangosító eszközöket alkalmazó tevékenységre
 14. n) építési törmelékre

(2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a) az engedélykérő nevét, lakhelyét, illetőleg székhelyét, adószámát, magánszemélynek személyi igazolvány számát,
 2. b) a közterület-használat célját, idejét, időtartamát,
 3. c) az árusítandó termék(-ek) felsorolását.
 4. d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat tartalmát,
 5. e) külön jogszabályban előírt illetéket.

(3) A közterület-használati engedély kiadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, a város rendezési tervét, valamint a köztisztasági szempontokat.


5. A közterület használati engedély

7.§

(1) Az engedélynek tartalmaznia kell:

 1. a) az engedélyes nevét, lakhelyét (székhelyét),
 2. b) a közterület-használat célját, időtartamát, mértékét, a terület nevét,
 3. c) az engedélyező eljárásban közreműködő szakhatósági hozzájárulásban foglalt előírásokat,
 4. d) az igénybevett terület tisztántartására a környezet megóvására vonatkozó felszólítást,
 5. e) az engedélyes kártalanítási igényeinek kizárását,
 6. f) a közterület-használat díjfizetési kötelezettség mértékét, illetőleg a fizetés határidejét, módját.

8.§

(1) Az engedélyes a közterület-használati engedélyt más személyre nem ruházhatja át.

(2) A közterület-használati engedély megszűnik:

 1. a) az engedélyben foglalt határidő elteltével,
 2. b) visszavonással.

(3) A közterület-használati engedély közérdekből bármikor visszavonható.

(4) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra, mértékben használja, díjfizetés kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget.

(5) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó – a hatóság felhívására – köteles a használatot megszüntetni és az eredeti állapotot helyreállítani.


6. A közterület használati díj mértéke, fizetésének módja

9.§

(1) Az önkormányzat a közterületek, fenntartásáról, a környezetvédelméről, a kulturált környezet megőrzéséről folyamatosan gondoskodik. Emiatt a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáért díjfizetést állapíthat meg az engedélyes felé. A kirótt díjat az engedélyes a közterület használatáért köteles megfizetni. A díj mértékét a 1.sz. számú melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat, a megfizetés határidejét és módját határozatban kell meghatározni.

(2) Az engedélyes a közterület használati díjat, a közterület tényleges használatára illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül engedély jogerőre emelkedésekor, majd naptári évenként előre köteles megfizetni. Az egy évnél rövidebb időtartamra szóló használat esetén előre fizetendő az igénybevétel megkezdése előtt. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. Cég, cím és hirdetőtábla, hirdető berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell figyelembe venni.

(4) Mozgóbolti tevékenység esetén az árusítás pontos helyét meghatározva az ott eltöltött tartózkodási időtartamot kell figyelembe venni.


7. Mentesség közterületi használati díj fizetése alól

10.§.

 A polgármester a következő esetekben a közterületi használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:

- jótékony és közcélú rendezvény esetében.


8. A közterületi használati engedély visszavonása

11.§.

Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy a közterület használati díjat a megadott határidőre nem fizette be. Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.


9. Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei

12. §.

(1) A közterület használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik, a helyi mezőőr, -aki az önkormányzat hivatalának közterület-felügyelői teendőkkel megbízott ügyintézője,- útján. Az önkormányzat hivatalának közterület-felügyelői tevékenységet végző ügyintézője feladatait és hatáskörét az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg.

(2) A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót határidő kitűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.


III. Fejezet

1.Zöldterületek fenntartása és kezelése

13.§

 1. (1) A város területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolását és az időszerű növényvédelmi munkálatokat, a tulajdonosok maguk kötelesek elvégezni.
 2. (2) A község területén lévő közhasználatú parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik.

2. A parkolás és piac

14.§

(1) A város területén a közterületeken a parkolás díjtalan.

(2) A településen a parkolás szabályosságát az önkormányzat hivatalának közterület felügyeleti feladattal megbízott ügyintézője jogosult ellenőrizni, és szabálytalanság esetén helyszíni bírságot kiszabni.

(3) A piac rendjére az önkormányzat hivatalának közterület felügyeleti feladattal megbízott ügyintézője külön rendeletben meghatározott módon felügyel.


IV. Fejezet

15.§  [1],[2]


A közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályai


(1) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül tilos a szeszesital fogyasztás a rendelet hatálya alatt álló valamennyi közterületen.

(2) [1]

(3) Kivételt képeznek az (1)-(2) bekezdés rendelkezése alól:

 1. Az érvényes közterület használati engedéllyel kialakított belső vendégtérrel rendelkező vendéglátó üzletek teraszai nyitvatartási időben,
 2. Jogszabály által előírt engedéllyel rendelkező alkalmi vásárok (majális, hídi fesztivál) ünnepi rendezvények (szüreti felvonulás) a rendezvény engedélyezett ideje alatt,
 3. Az üdülőterületek,
 4. December 31. napja 18.00 órától január 01. napja 06.00 óráig.


__________________________________

[1] Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. június 29. napjától.

[2] Beiktatta a 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete, hatályos 2014. január 31. napjától.


V. Fejezet

Záró rendelkezések

16.§


(1) E rendelet 2011.12.15. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló  2/2001.(II.08.) önkormányzati alaprendelet és az azt módosító 10/2004.(VI.30.), 27/2010(XI.25.),5/2011.(III.24.)önkormányzati rendelet.

(3)E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dunavecse, 2011-09-09
Vörös Sándor

dr. Schindler Andrea

polgármester

c. főjegyző


Záradék:

A fenti szöveget a képviselő-testület 2011.09.28-i  ülésén és 2011.11.30 -i ülésén   tárgyalta és  önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel, 2011.12.01.-én.                                                                                                                  Dr. Schindler Andrea

                                                                                                                      c.főjegyző
[1]

Hatályon kívül helyezte a 12/2014 (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2014.05.30-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
2. számú melléklet_23_2011.(XII.01.)
25.5 KB
1. számú függellék_23_2011.(XIII.01.)
28.5 KB
1. számú melléklet_23_2011.(XII.01.)
30 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!