nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Képviselő-testületének 9/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-01 -tól
Dunavecse Város Képviselő-testületének 9/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 19/2014. (XI.6.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésben foglaltak szerint biztosított véleményezési jogkörében a Pénzügyi, Ügyrendi, Humán és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzati rendelet célja és hatálya


1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabálynak a megállapítása, amely a levegő tisztaságának védelmét biztosítja.


2. § A rendelet területi hatálya Dunavecse Város közigazgatási belterületére terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések


3. § E rendelet alkalmazásában:

(1) Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok).

(2) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek tulajdonában, birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon avar és kerti hulladék keletkezik, vagy más módon a birtokába kerül.

(3) Hasznosítás: kerti hulladék komposztálása.

(4) Tároló edény: hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.


3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai


4. § (1) A település területén az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról elsősorban komposztálással, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató általi elszállíttatással kell gondoskodni.

(2) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg.

(3) Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott hulladékkal együtt kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait) nem égethetők

(5) Lábon álló növényzet, tarlóégetés tilos.


4. Az avar és kerti hulladék égetés időpontja


5. § (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése hétfőtől - szombatig 8.00 – 18.00 óra között engedélyezett, vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos.

(2) Legkésőbb az égetést megelőző napon a közvetlen telekhatáros ingatlanok lakóit értesíteni kell.

(3) Az égetés egy alkalommal legfeljebb három óra időtartamot vehet igénybe.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.


5. Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó egyéb előírások


6. § (1) A tűzgyújtási tilalomra, és a meteorológiai viszonyokra nyílttéri égetés során figyelemmel kell lenni.

(2) Az avart és kerti hulladékot égetni csak a környezet zavarása nélkül, olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(3) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra veszélyt ne jelentsen.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(5) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, illetve földréteggel történő lefedéséről.

(6) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(7) Tilos az avar, kerti hulladékégetés párás, ködös, esős időben, erősen szeles időjárás esetén.

(8) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.

(9) Tilos égetni kisfeszültség, közép- és nagyfeszültségű, továbbá távközlési hálózati vezeték alatt.


6. Szabadtéri tűzgyújtás szabályai


7. § A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés használat kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos előírások szigorú betartásával történhet.


7. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények


8. § Aki a kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat megszegi a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv 106. §-a, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése, illetve a 36. §-a alapján környezetvédelmi bírsággal, továbbá a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet szerint tűzvédelmi bírsággal sújtható.


7. Záró rendelkezések


8. § Ez a rendelet 2015. május 01. napján lép hatályba.            Vörös Sándor                                                                   Nagy Erzsébet

            polgármester                                                                          jegyző

Záradék:


A fenti szöveget a képviselő-testület 2015. április 29-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2015. április 30-án.


                                                                                                          Nagy Erzsébet

                                                                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!