nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (I.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-03 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (I.24.) önkormányzati rendelete
A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3.§ (1) bekezdésében, valamint 8. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


[1][2]1. §

Általános rendelkezések

(1) A rendelet célja, hogy megállapítsa a helyi közutak és műtárgyak állagának megóvására, fenntartására, a helyi közutakon a biztonságos közlekedés fenntartására vonatkozó szabályokat, valamint meghatározza a jelzőtáblával elrendelt, korlátozott forgalmú közútra történő behajtás rendjét.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed

a) minden olyan tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra és lassújárműre (a továbbiakban: jármű), amelynek megengedett legnagyobb össztömege meghaladja az adott közútra vonatkozó „Tehergépkocsival behajtani tilos 3,5 t” és a „Tehergépkocsival behajtani tilos 6 t”jelzőtáblával elrendelt súlykorlátozást;

b) minden járműre, amely a „Korlátozott forgalmú övezet (zóna) 3,5 t” jelzőtáblával érintett, a 2. sz. mellékletben megjelölt övezetbe hajt be.


(3) A rendelet területi hatálya Kistarcsa város közigazgatási területén a jelzőtáblával elrendelt, korlátozott forgalmú közutakra, övezetekre terjed ki.


(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármű tulajdonosra, üzembentartóra, aki Kistarcsa város közigazgatási területén a jelzőtáblával elrendelt, korlátozott forgalmú közútra, övezetbe hajt be.


(5) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére a közúti személyszállítást, a katasztrófa-elhárítást, -megelőzést és segítségnyújtást, műszaki és baleseti mentést végző, továbbá a hulladékkezelési közszolgáltatást, háztartási szennyvíz begyűjtési, szállítási közszolgáltatást végző, az út- vagy közműépítést, ill. az út vagy közmű fenntartását, javítását, tisztítását, a településüzemeltetést végző szervezet által üzemben tartott járműre.


2. §

A behajtási hozzájárulás kiadására vonatkozó eljárás menete

[3](1) (1) Kistarcsa közigazgatási területén a jelzőtáblával elrendelt, korlátozott forgalmú közútra, övezetbe történő behajtáshoz – abban az esetben is, amennyiben a behajtási díj megfizetése alóli részben, vagy egészben történő mentesülés feltételei megállapíthatóak – szükséges az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló magasabb szintű jogszabályban meghatározottak szerinti közútkezelői hozzájárulás (továbbiakban: Hozzájárulás).


(2) A Hozzájárulás iránti kérelmet a jármű tulajdonosa, üzembentartója (a továbbiakban: Kérelmező) a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával nyújthatja be.


(3) A Hozzájárulás kiadásának feltétele, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag az adott önkormányzati úton közelíthető meg, továbbá a Kérelmező vonatkozásában az alábbiak közül valamelyik feltétel teljesül:

a) a korlátozott forgalmú területen állandó bejelentett lakcímmel, főbérleti lakással, vagy önálló lakástulajdonnal, telephellyel rendelkezik és saját tulajdonú járművét ott tárolja, amennyiben a tárolás jogszabályi feltételei fennállnak;

b) a korlátozott forgalmú területen lévő intézményi tevékenysége céljához tehergépjármű használata szükséges;

c) a korlátozott forgalmú területen telephellyel rendelkező vállalkozási tevékenységet folytat;

d) eseti jelleggel van indokolt szüksége a korlátozott forgalmú közútra, övezetbe történő behajtásra;

e) a korlátozott forgalmú területen működő vállalkozásához árut szállít, szállíttat.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a Kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolnia kell.


(5) A Hozzájárulást a Polgármester adja meg, illetve tagadja meg annak kiadását. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanap.

[4][5](5a) Amennyiben a behajtás tervezett időpontja és a kérelem benyújtása közötti időtartam kevesebb, mint 5 nap, a kérelem közterület-felügyeleti átvételét igazoló elismervény, elektronikus ügyintézés (E-papír) esetén a kérelem beérkezését visszaigazoló „Feladási igazolás” birtokában is be lehet hajtani a korlátozott forgalmú övezetbe.


[6][7](6) A Hozzájárulás iránti kérelmet az 1. számú mellékletben foglalt nyomtatványon – hiánytalanul kitöltve – kell a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalba benyújtani, vagy elektronikus úton (E-papír) Kistarcsa Város Önkormányzata részére megküldeni.


(7)A kérelemben utalni kell a (3) bekezdésben meghatározott valamely feltétel fennállására, és azt röviden meg kell indokolni.


(8) A Hozzájárulás legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a jármű pontos megjelölését (forgalmi rendszámmal, vagy más azonosításra alkalmas módon);

b) a forgalmi engedélyben üzembentartóként (tulajdonosként) feltüntetett személy nevét és lakóhelyét (székhelyét);

c) a Hozzájárulás érvényességi idejét;

d) célforgalom esetén a célállomás megnevezését, pontos címét;

e) a behajtással érintett, korlátozott forgalmú közút megnevezését;

f) a megközelítési útvonalat.


[8][9](9)


(10) A „Korlátozott forgalmú övezet (zóna) 3,5 t” jelzőtábla által megjelölt övezetre érvényes Hozzájárulás kiadásának feltétele a behajtási díj megfizetése.


3. §

A Hozzájárulás érvényessége, igénybevételének feltételei

[10](1) A Hozzájárulás a behajtás során igénybe venni kívánt tehergépjármű(vek) méretétől és számától függően az alábbi típusú lehet:

A több tehergépjárműre (több rendszámra) vonatkozóan kiadott Hozzájárulást a kérelemben feltüntetett tehergépjárművek közül egy időben mindig csak egy jármű veheti igénybe.(2) A behajtás minden nap 6:00 – 21:00 óráig engedélyezett.


(3) A Hozzájárulást igénybe vevő a gyalogosok és a járművek forgalmát nem akadályozhatja.


3/A. §

A behajtási díj megfizetésének szabályai


[12][13](1) A „Korlátozott forgalmú övezet (zóna) 3,5 t” jelzőtábla által megjelölt övezetbe történő behajtás esetén a rendelet 3. sz. mellékletében szereplő nettó behajtási díjat kell fizetni.


[14](2) A behajtási díjat a gépjármű forgalmi engedélyében foglalt adatok alapján kell meghatározni.


[15][16][17](3) A behajtási díjat Kistarcsa Város Önkormányzata, mint a közút kezelője részére a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Házipénztárában, vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető csekken, vagy elektronikus úton kell megfizetni, azzal, hogy elektronikus ügyintézésre kötelezett személy csak elektronikus úton jogosult a behajtási díjat megfizetni.


[18](3a) A behajtási díjat előre kell megfizetni, amelynek megtörténtét a behajtási hozzájárulás kiadása iránti kérelem benyújtásakor kell igazolni (pénztári bizonylat, csekk-vég, átutalási bizonylat másolatának csatolásával).


[19](4) A behajtási díjból – ide nem értve az 1 napra fizetendő behajtási díjat – 50%-os kedvezmény illeti meg azon igénylőt, akinek a tulajdonában, vagy üzemben tartásában álló jármű telephelye, fióktelephelye Kistarcsán található.


[20](5)[21] A telephely, fióktelephely címének igazolására a Hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell a járműre vonatkozó közúti árutovábbítási engedély, közúti áruszállítási igazolvány, telepengedély, vagy egyéb olyan hatósági irat másolatát, amelyben a telephely, fióktelephely megjelölése szerepel.


[22](6) A behajtási díj megfizetése alól mentesül az a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű, amely a mozgóképről szóló törvény szerinti filmforgatás céljából hajt be a korlátozott övezetbe.


[23](7) A (6) bekezdésben foglalt mentesség csak a közterület-használattal arányos mértékben, annak idejére és a célállomás megközelítési útvonalára illeti meg a kérelmezőt.


[24](8) A behajtási díj megfizetése alól mentesül az a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű, amely Kistarcsa Város Önkormányzata, vagy költségvetési szervei részére végzett tevékenység érdekében jár el.


[25]4. §

A Hozzájárulás használata

(1) A Hozzájárulás csak az abban meghatározott járművel való behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes.


(2) A Hozzájárulásról bármilyen formában készített másolat nem használható fel.


(3) A Hozzájárulás csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra jogosít fel.


5. §

Ellenőrzés, jogkövetkezmények


(1) A Hozzájárulás ellenőrzésére jogosult szervek (pl. rendőrség, közterület-felügyelő) kezdeményezésére a Polgármester az érvényes Hozzájárulást felülvizsgálhatja és amennyiben indokolt, visszavonhatja.


(2) A Hozzájárulást vissza kell vonni attól, aki a 4. §-ban foglaltakat megsérti.


5/A. §[26][27]

Közigazgatási bírság


[28] (1) Aki e rendelet 4.§-ában foglaltakat megszegi, a közösségi együttélés általános szabályaival ellentétes magatartást tanúsít, és 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


(2) A közigazgatási és helyszíni bírsággal kapcsolatos eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult.


(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelet jogosult.


6. §

Záró rendelkezések

[29](1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.[1]

A rendelet szövegét a 12/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 15/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.05.31-től

[3]

A rendelet szövegét a 15/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.05.31-től

[4]

Kiegészítette a 42/2015.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.XI.1-től

[5]

A rendelet szövegét a 12/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.04.01-től

[6]

A rendelet szövegét a 26/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.XI.01-től

[7]

A rendelet szövegét a 12/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.04.01-től

[8]

A rendelet szövegét a 42/2015. (X.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.XI.1.-től

[9]

Hatályon kívül helyezte a 12/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2018.04.01-től

[10]

A rendelet szövegét a 8/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.III.1-től

[11]

A rendelet szövegét a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2016.04.01-től

[12]

A rendelet szövegét a 21/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.május1-től

[13]

A rendelet szövegét a 8/2016 (II. 25.)) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.III.1-től

[14]

A rendelet szövegét a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.III.1-től

[15]

A rendelet szövegét a 26/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.XI.01-től

[16]

A rendelet szövegét a 39/2017 (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.01.01-től

[17]

A rendelet szövegét a 15/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.05.31-től

[18]

A rendelet szövegét a 26/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése egészítette ki. Hatályos 2016.XI.01-től

[19]

A rendelet szövegét a 10/2020. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.06.01-től

[20]

A rendelet szövegét a 16/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a  módosította. Hatályos: 2015.04.01.-től

[21]

A rendelet szövegét a 21/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés módosította. Hatályos: 2015. május 1-től

[22]

A rendelet szövegét a 26/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése egészítette ki. Hatályos 2016.XI.01-től

[23]

A rendelet szövegét a 26/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése egészítette ki. Hatályos 2016.XI.01-től.

[24]

A rendelet szövegét a 15/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése egészítette ki. Hatályos 2019.05.31-től

[25]

A rendelet szövegét a 12/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.01-től

[26]

A rendelet szövegét a 18/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

[27]

A rendelet szövegét a 18/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése egészítette ki. Hatályos 2018.06.01-től

[28]

A rendelet szövegét a 21/2015. (IV. 30.)) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015.május 1-től

[29]

A rendelet szövegét a 16 2015(III.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015.04.01.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
25.99 KB
2. sz. melléklet
162.8 KB
3. sz. melléklet
162.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!