nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-28 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Csibrák Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Csibrák  Község Önkormányzata Képviselő-testületének


 1/2015.(II.27.) önkormányzati  rendelete


Csibrák  Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről


Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csibrák  Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


                                                           A rendelet hatálya

1. §


 (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.


(2) Az önkormányzat által fenntartott, önállóan vagy részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nincs, ezért a költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat költségvetési rendeletének hatálya kizárólag a társulás útján, az önkormányzat tagi részvételével fenntartott költségvetési intézményekre, az önkormányzat részvételével működő társulásokra

  1. Kurd-Csibrák  Önkormányzatok  Óvodai Társulására,
  2. Kurdi Közös Önkormányzati Hivatalra,
  3. Dombóvár Térségi Humán  Szolgáltató Társulásra,
  4. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásra,
  5. Dombóvár És Környéke Ivóvízminőség-javító Társulásra,  valamint a
  6. Kapos-menti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra

 vonatkozó saját fenntartási, hozzájárulási (működési és felhalmozási célú támogatási) előirányzatok meghatározására terjed ki.


(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat  2015. évi költségvetésének


a) tárgyévi költségvetési bevételét:                                                              47.411 e Ft,

aa) működési költségvetési bevételét:                                                          27.421 e Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét:                                                     19.990 e Ft,b) tárgyévi költségvetési kiadását:                                                                47.411 e Ft,

ba) működési költségvetési kiadását:                                                           29.071 e Ft,

- Személyi jellegű kiadások:                                                                          8.941 e Ft,

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                      1.961 e Ft,

- Dologi jellegű kiadások:                                                                             9.996 e Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                      3.690 e Ft,

- Egyéb működési célú kiadások:                                                                  1.618 e Ft,


bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                                         18.340 e Ft,

- beruházások előirányzata:                                                                            2.800 e Ft,

- felújítások előirányzata:                                                                                5.000 e Ft,

- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:                        10.540 e Ft,

   összegben állapítja meg.


c) költségvetési hiányát:                                                                                            0 Ft,

ca) működési költségvetési hiányát:                                                                -1.650 e  Ft,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát:                                                            1.650 e Ft,


d) előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát:                                    2.666 e Ft,

da) d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló

       (tervezett) pénzmaradványát:                                                                     1.650  e Ft,

db) d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló

       (tervezett) pénzmaradványát:                                                                             0  Ft,

  

e) a finanszírozási célú műveletek bevételét:                                                             0  Ft,

ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét:                0 fFt                                                      

eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

      bevételét:                                                                                                          0 Ft,


f) finanszírozási célú műveletek kiadását:                                                        10.540 e Ft,

   fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek                                         

         kiadását:                                                                                                      0 Ft,

   fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

         kiadását                                                                                                 10.540 e Ft

összegben  állapítja meg.  


3. §.


 (1) A költségvetési egyenlegként megállapított 2015. évi hiány (működési és felhalmozási hiány) finanszírozását az önkormányzat a 2014. évi pénzmaradványa , valamint a  kastély értékesítéséből várható bevétel terhére, kizárólag belső finanszírozással biztosítja, ezért az önkormányzat sem működési, sem pedig fejlesztési hitel felvétellel nem számol.  


(2) A Képviselő-testület a megállapított bevételi és kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok, és a finanszírozási bevételek és kiadások szerinti részletezését, a rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásait a 2. melléklet,   az önkormányzat  által megállapított bérleti és térítési  díjakat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)A képviselőtestület az önkormányzat   2014 évi pénzmaradványát  a 4. melléklet, 2015 évi szociális jellegű kiadásait az 5. melléklet  szerint  hagyja jóvá.


(5)Az önkormányzat részvételével működő társulások  államháztartáson belüli pénzeszközátadás előirányzatait az 6. melléklet tartalmazza.


(6)Az önkormányzat fejlesztési kiadásait  célonkénti, feladatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)Az önkormányzat költségvetési mérlegét, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,   8.  melléklet tartalmazza.


4. § .


(1)    Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége   5 éves futamidőre felvett „közösségi busz”  pályázati önerő biztosítására felvett 2,7 millió Ft hitelösszege, mely évente 540 e Ft tőketartozást és  kamatait foglalja magában.


(4) A Képviselő-testület európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.


(5) Az önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatairól készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10.  melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) Az önkormányzatnak kezesség- illetőleg garanciavállalásokból, valamint adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségét  11. melléklet  szerint hagyja jóvá.


(8)Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek 2015. évre tervezett előirányzata: 4.190 e Ft

5. §.


Az önkormányzat a Gst.  10. § (3) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített költségvetési létszám-előirányzatát 16 főben állapítja meg. Ebből:


Csibrák  Község Önkormányzata átlagos statisztikai állományi létszáma:          14 fő.

Csibrák  Község Önkormányzata által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 2 fő.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

      

7. §.

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításával dönthet a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.


(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás  szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

8. §.

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a költségvetési bevételi előirányzatok módosításának szükségességéről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján a bevételi előirányzatok módosításának, továbbá a szükségessé váló kiadási előirányzatok módosításának és előirányzatok közötti átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


(4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


9. §.

 (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.


(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében naptári éven belül lejáró – a Kormány hozzájárulásához nem kötött – működési célú hitelt, továbbá fejlesztési cél megvalósítását szolgáló hitelt sem kíván igénybe venni.


(3) A felhalmozási célú és a működési célú likvid hitelügyletekkel, valamint a  Kormány előzetes hozzájárulásához kötött adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.


10. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.


(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.


11. §.

 Az önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


                                                      Záró rendelkezések

12. §.


(1) ) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.  E rendelet 3.§.(3) bekezdés  3. mellékletében   meghatározott bérleti díjak, 2015. március 1-én lépnek hatályba.


(2) A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(3) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2015. február 25. napján tartott ülésén alkotta meg.                  Kardos János                                                          Horváthné Tóth Valéria

                  Polgármester                                                                     Jegyző  


Z á r a d é k:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Csibrák , 2015. február 27.                                                                            Horváthné Tóth Valéria

                                                                                        Jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1
64.5 KB
2
70 KB
3
29 KB
4
36.5 KB
5
34.5 KB
7
62.5 KB
8
56 KB
9
39 KB
10
24.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!