nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-23 -tól
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban foglaltakra tekintettel – figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24-28. §-aiban meghatározottakat –, valamint a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.


2. §

Az 1. §-ban felsorolt önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

I.  A költségvetési bevételek


4. §


  1. Az önkormányzat bevételeit rovatonként részletezve a 3/1. számú melléklet tartalmazza.


  1. A Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2015. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 3/2. számú melléklet tartalmazza. 

II. A költségvetési kiadások


5. §

 (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények működési, fenntartási kiadási előirányzatait összevontan a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


                          Megnevezés                                                        Ezer forint

Működési kiadások előirányzata összesen:                             301 839

Ebből:

a) személyi juttatások:                                                   124 503

b) munkaadókat terhelő járulékok:                                  33 633

c) dologi jellegű kiadások:                                           127 214

d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                        4 140

e) működési célú pénzeszközátadás:                               12 349


(2) Az önkormányzat 2015. évi kiadásainak kiemelt előirányzatait költségvetési szervenként és feladatonként a 4/1. számú melléklet mutatja be.


(3) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége a 2015. évben 450 forint.


6. §

 (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 95 050 eFt.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata:                    8 495 ezer forint,

b) a beruházások előirányzata:               86 375 ezer forint,

c) a befektetési kiadások előirányzata:           0 ezer forint.


(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak előirányzatait célonként a 4/2. számú melléklet rögzíti.


III. Egyéb rendelkezések


7. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.8. §

Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 8 509 ezer forint, amelyet fejlesztési célú felhasználásra különít el.


9. §

Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.


IV. A költségvetési létszámkeret


10. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 7. számú mellékletben feltüntetett adatok szerint állapítja meg.V.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


12. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.)  Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.


13.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1000 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.


14.§

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.15. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.


(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.


VI. Záró rendelkezések


16. §

(1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során

a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;

b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.


(2) A fenti bevételek és kiadások a 2015. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.


(3) Ez a rendelet a 2015. február 23. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.Szilvásvárad, 2015. február 16.


                  Szaniszló László sk.                                        Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                        polgármester                                                                  jegyzőZáradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2015. február 23. napján kihirdetésre került.


Szilvásvárad, 2015. február 23.                                                                  Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                                                                                                                              jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet az 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez
261.61 KB
2.számú melléklet az 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez
767.74 KB
3.számú melléklet az 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez
2.12 MB
4.számú melléklet az 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez
2.03 MB
5.számú melléklet az 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez
348.72 KB
6.számú melléklet az 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez
769.34 KB
7.számú melléklet az 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez
578.02 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!