nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2016 (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2016 (II.28.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről

                                                  Rönök Község  Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről

a 2/2017. (V.30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalvaRönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban Áht.) 23. §-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.


2.§  /1/ Az Önkormányzat költségvetési szerve:

            - Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Rönöki Kerekerdő Óvoda


      /2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2016. évi költségvetése


3.§/1/  Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetési

            a) kiadási főösszegét                                78.148.000     forintban állapítja meg,

                melyből:        - működési :                    53.669.000     forint

           

                Ebből:         - kötelező feladat:            37.857.000     forint

                                     - önként vállalt feladat:    15.812.000     forint

                                     - állami feladat:                                0     forint

           

                                  - felhalmozási és beruházási: 24.479.000   forint

                                 

                   Ebből:      - kötelező feladat:              24.200.000   forint

                                     - önként vállalt feladat:           279.000    forint

                                     - állami feladat:                                 0    forint


            b) bevételi főösszegét                                   78.148.000  forintban állapítja meg,

                 melyből:   - működési:                            65.884.000  forint

                  

                   Ebből: - kötelező feladat:                       51.461.000     forint

                              - önként vállalt feladat:                14.423.000     forint 

                              - állami feladat:                                            0     forint


                                  - felhalmozási:                         12.264.000     forint


                           Ebből: - kötelező feladat:               12.264.000     forint

                              - önként vállalt feladat:                                0     forint 

                              - állami feladat:                                            0     forint3.§/2/  Az Önkormányzat intézményének 2016. évi költségvetési

            a) kiadási főösszegét                                      14.313.000     forintban állapítja meg,

                melyből:        - működési :                          14.313.000     forint

           

                Ebből:         - kötelező feladat:                   13.528.000     forint

                                     - önként vállalt feladat:                785.000     forint

                                     - állami feladat:                                       0     forint

           

                                  - felhalmozási:                                          0     forint


                   Ebből:      - kötelező feladat:                                   0     forint

                                     - önként vállalt feladat:                           0     forint

                                     - állami feladat:                                       0     forint


            b) bevételi főösszegét                                       14.313.000    forintban állapítja meg,

                 melyből:   - működési:                                14.313.000    forint

                  

                   Ebből: - kötelező feladat:                            13.402.000   forint

                              - önként vállalt feladat:                          911.000    forint

                              - állami feladat:                                                0    forint


                                  - felhalmozási:                                           0   forint.


                     Ebből:    - kötelező feladat:                                    0    forint

                                     - önként vállalt feladat:                            0    forint

                                     - állami feladat:                                        0    forint


I. A költségvetési bevételek


4.§ /1/ Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-

             csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.


      /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező
               feladatok, önként vállalt feladatok, állami ( államigazgatási) feladatok szerinti
               bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.


      /3/  Az Önkormányzat és  költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a

             a 3. és a 3.1 számú melléklet szerint állapítja meg.


      /4/ Az Önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet 
             mutatja be.


      /5/ Az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.


      /6/ Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési   

           bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.


      /7/ Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit, támogatásértékű felhalmozási

           bevételeit a 6.1. számú melléklet tartalmazza.II. A költségvetési kiadások


5.§ /1/   Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-

             csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.


       /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező
              feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
              bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.

     

      /3/  Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a

             7. és  a  7.1. számú melléklet szerint állapítja meg.


      /4/  Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési

             kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.


      /5/.  Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a  9. számú melléklet

             tartalmazza.


6.§/1/   Az Önkormányzat 2016. évre tervezett felújítási és beruházási
             kiadásait a 16. számú melléklet részletezi.

         


     /2/   Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú

            pénzeszköz átadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.III. A költségvetési kiadások és bevételek


7.§  Az önkormányzat az általános tartalék előirányzatot nem képez.

           

8.§  Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az

       Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem

       tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása illetve hozzájárulása az Önkormányzatnak

       nincs.


9.§/1/ Az Áht. 24.§. /4/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

            a) Az Önkormányzat költségvetési mérlege a 11.  számú melléklet szerint.

            b)Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. és a 12.1. számú melléklet
                szerint

            c) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet szerint.


      /2/ Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.


10. §. Ezen rendelet 17. számú melléklete képezi az önkormányzat 2016. évi és az azt követő
          két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó
          hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - .11.§ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 14. és 14.1. számú melléklet

         tartalmazza.


12.§  Rönökön Német Nemzetiségi önkormányzat működik.


IV. Költségvetési létszámkeret


13.§ /1/  A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

                        - 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.        


       /2/  Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát:

                        - 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

                       

      

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


14.§  Az Önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az   
         Áht. 28.A §. /2/ bekezdése az irányadó.


15.§  A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.


16.§  Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a

         költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. /1/.-/2/ bekezdései

         szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


17.§  A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet

         módosítása az Áht. 34.§. /4/ bekezdésében foglaltak szerint.


18.§  A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az

         Ávr. 43/A. §-ában foglaltak szerint.


19.§  Az Önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 15. számú melléklet

         tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző

         gondoskodik.


20.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány

             finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető 

             pénzintézettől lehet felvenni.

       /2/  A hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület

             500.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a

             hitelszerződésről, annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles

             tájékoztatást adni.

       /3/  Az 500.000 Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a

             Képviselő-testületet illeti meg.


21.§  Az Önkormányzat és költségvetési szerve a fizetési számlájukon lévő 

         szabadpénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán

         kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat és

         intézménye általános tartalék képzésére fordítja.


22. §. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti
          adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.


23.§  Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht.

         40.§. /5/ bekezdése az irányadó.


24.§  A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /1/ bekezdésében

         meghatározottak alapján rendeli el.


25.§   (1) A Polgármester - figyelemmel az Mötv. 68.§. (4) bekezdésében foglaltakra - 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

          (2) A polgármester - figyelemmel az Áht. 34.§ (2) bekezdésébe foglaltakra - a kiadási előirányzatok között szabadon átcsoportosíthat.


Záró és átmeneti rendelkezések


26.§ /1/   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016.

               január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.


        /2/  A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a hirdetőtáblára

              való kifüggesztéssel gondoskodik.Pékó Tamás Lajos                              Dr. Kelemen Marcell

polgármester                                                 jegyző
Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2016. február 28. napján.                                                                                                                                                                                                                                  Dr. Kelemen Marcell

                                                                                              jegyzőI. A költségvetési kiadások átvett pénzeszközeit, támogatásértékű felhalmozási bevételeit a ...inti bontásban ...

MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

 1. számú melléklet:                Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege

 2. számú melléklet:                Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megbontása
                                               kötelező, önként vállalt és állami feladat szerint

 2.1. számú melléklet:             Az Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és bevételei
                                               kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban

 3. számú melléklet:                Az Önkormányzat költségvetési bevételei

 3.1. számú melléklet:             Az Önkormányzat intézményének költségvetési bevételei

 4. számú melléklet:                Központi állami támogatások részletezése

 5. számú melléklet:                Az Önkormányzat helyi adóbevételei

 6. számú melléklet:                Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési

                                                bevételek

6.1.számú melléklet                Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatásértékű felhalmo-

                                                zási bevétel

 7. számú melléklet:                Az Önkormányzat költségvetési kiadásai

 7.1. számú melléklet:             Az Önkormányzat intézményének költségvetési kiadásai

 8. számú melléklet:                Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési

                                               kiadások

 9. számú melléklet:                Ellátottak pénzbeli juttatása

10.számú melléklet:                Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú

                                               pénzeszköz átadások

11. számú melléklet:               Az Önkormányzat költségvetési mérlege

12. számú melléklet:               Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

12.1. számú melléklet:            Az Önkormányzat intézményének előirányzat-felhasználási
                                                ütemterve

13. számú melléklet:               Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

14. számú melléklet:               Az Önkormányzat likviditási terve

14.1. számú melléklet             Az Önkormányzat intézményének likviditási terve

15. számú melléklet:               Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve

16 számú melléklet:                Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

17. számú melléklet                Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételek és kiadások
                                               2016-2017-2018. alakulását bemutató mérleg

Csatolmányok

Megnevezés méret
2016. évi költségvetési rendelet módosítása
83.52 KB
2016. évi Költségvetési rendelet egységes szerkezetben
327.4 KB
mellékletek egységes
78.63 KB
Módosító rendelet
16.69 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!