nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-19 - 2015-04-24
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete
Jászapáti város településrendezési terv – Jászapáti város külterület részterületére Gmü* építési övezetbe sorolására vonatkozó – Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), valamint Szabályozási terv módosítás elfogadására

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a.) pontjában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., törvény 13 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI. 8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló Kormányrendelet 29 § a) alapján a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint, továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró:


- Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Debrecen

- Közép – Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnok

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen

- Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Szolnok

- Nemzeti Közlekedési Hatóság, Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Budapest

- Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi Hivatala, Budapest

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Szolnok

- Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Budapest

- JNKSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Szolnok

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Szolnok

- Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Debrecen

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Szolnok

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest

- JNSZ-Megyei Rendőr-főkapitányság, Szolnok

- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Szolnoki Bányakapitányság, Szolnok

- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Egyetemes Szolgáltatás Felügyeleti Igazgatósága, Debrecen

  - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és szomszédos Önkormányzatok:

   Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jásztelek, Jászszentandrás, Tarnaörs,

   - továbbá az eljárásba bevonat és a Partnerségi egyeztetési szabályzatban nevesített partnerek véleményének kikérésével Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 35/2001.(I.01.) számú Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:    1. § Jászapáti Város helyi építési szabályzatáról szóló 35/2001. (I. 01.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: HÉSZ/ 5. § „beépítésre szánt területen”megnevezésű felsorolás 3. sorának szövege helyébe az alábbi szöveg lép:


    gazdasági /G/ /Gksz1, 2, 3; Gip1, 2, 3; Gmü, Gmü*/ és”


    2. § A HÉSZ 33. § szakasza a következő bekezdésekkel egészül ki:


    (6) A Gmü* jelű építési övezetben:

    a) Mezőgazdasági funkciójú majorok, telephelyek, mezőgazdasági feldolgozóipari építmények és kiszolgáló épületek /például: irodaépület, raktárépület, szociális épület stb./, illetve istállók helyezhetők el.

    b) A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások is elhelyezhetők.

    c) Az épületeket nyeregtetővel kell kialakítani.

    d) Technológiailag indokolt esetben a megengedettnél nagyobb építmény magasságú épület is építhető.

    e) Az övezetre előírt részleges közművesítés megvalósítása az érdekelt tulajdonos, ill. beruházó feladata.

    f) A hátsókert értéke min. 6 m, az oldalkert min. 5 m.

    (7) A Gmü* jelű építési övezet beépítési paraméterei:


    Építési övezet jele

    Gmü*-Sz/40/7,5/2000

    Beépítési mód

    Szabadon álló

    Beépítettség /%/

    Max. 40

    Építménymagasság (m)

    Max. 7,5

    Előkert (m)

    Min. 5,00

    Telekterület (m2)

    Min. 2000

    Telekszélesség (m)

    Min. 20

    Telek mélység (m)

    Min. 25

    Zöldfelület (%)

    Min. 40

    Terepszint alatti építmény (%)

    Max. 40

    Közművesítettség

    Részleges    3. § A HÉSZ 1. számú mellékletét képező Külterületi Szabályozási tervlap - a tervezési terület vonatkozásában – jelen rendelet 1. mellékletében szereplő SZT/J és SZT/F Szabályozási Fedvényterv szerint módosul.


    4. § (1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet jelen rendelettel módosul a 3.§ szerinti területre vonatkozóan.

    Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan változatlan tartalommal hatályban marad.

    (2) Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervlap a kihirdetéstől számított 30. napon lép hatályba.


    Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál

    kell alkalmazni.    Csatolmányok

    Megnevezés méret
    1. számú melléklet 1
    253.78 KB
    1. számú melléklet 2
    296.35 KB


    Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
    Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!