nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-20 - 2015-09-27
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2015. évi költségvetése


Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló, 2014. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján a következőket rendeli el:


1. §   (1) A rendelet hatálya kiterjed  Táplánszentkereszt község  Önkormányzatára,  Képviselő-testületére és bizottságaira, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

         (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a)Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal

b)Jókai Mór Művelődési Ház, Községi-Iskolai Könyvtár és Teleház.2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

           

  1. költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 243 164 E Ft-ban
  2. költségvetési kiadási főösszegét  (finanszírozási kiadások nélkül)   282 664 E Ft-ban
  3. finanszírozási bevételek főösszegét                                                     76 960 E Ft-ban
  4. finanszírozási kiadások főösszegét                                                      37 460 E Ft-ban
  5. bevételi főösszegét                                                                              320 124 E Ft-ban
  6. kiadási főösszegét                                                                               320 124 E Ft-ban 

állapítja meg.                              


(2) A képviselőtestület a 2 § (1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő 39 500 ezer Ft költségvetési

      hiányt belső finanszírozással, a 39 500 ezer Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza.


3.§  (1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében 35 736 ezer Ft tartalékot határozott meg,

            melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet:

a) Működési tartalék  35 736 ezer Ft

b) Felhalmozási tartalék 0 ezer Ft.


        (2)A 2015. évi tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására

            szolgál.

       (3)A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.


   4. §  Az önkormányzati szintű kiemelt működési és felhalmozási célú  bruttó bevételi és kiadási jogcímeket az 1/a. számú melléklet tartalmazza, az önkormányzat nettósított

                 bevételi és kiadási jogcímenkénti költségvetését az 1/b. melléklet tartalmazza


5. § (1) Táplánszentkereszt  Község Önkormányzatának 2015. évi összevont bevételi-

        kiadások  főösszegének kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. sz. melléklet

        tartalmazza kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

        szerinti bontásban.


        (2) Táplánszentkereszt  Község Önkormányzati feladatellátás  2015. évi összevont

        bevételi-kiadások  főösszegének kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. sz.

         melléklet tartalmazza.


6 .§ Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete a Táplánszentkereszti

       Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetését

a) 29 918 ezer forint költségvetési bevétellel és

b) 29 918  ezer forint költségvetési kiadással a 4.  sz. melléklet szerint állapítja meg.


7 .§  Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete a Jókai Mór Művelődési

        Ház, Községi-Iskolai Könyvtár és Teleház  2015. évi költségvetését

a)  7 702 ezer forint költségvetési bevétellel és

b)  7 702 ezer forint költségvetési kiadással az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.


8. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat  által irányított költségvetési szervek

        engedélyezett létszámát 33 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 6 főben

        állapítja meg, melynek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.


9. §  (1) Az önkormányzat  költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások költségvetési

          szervenként és feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

         

          (2) Az önkormányzatnak  Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással

          megvalósuló projektje a rendelet elfogadásának időpontjában nincs.


(3) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

 kiadási előirányzatát a 8. sz. melléklet tartalmazza.


(4) A Támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztésének kiadásait és bevételeit a 9.

sz. melléklet tartalmazza.


(5) Az irányító szervként folyósított támogatásokat a 10 sz. melléklet tartalmazza.


(6) A 2015. évre tervezett közhatalmi bevételeket a 11. sz. melléklet tartalmazza.


10 . § (1) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs.


(2) Táplánszentkereszt község Önkormányzata 2014. évben olyan fejlesztési célt nem

fogalmaz meg, mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló

2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet

 megkötését tenné szükségessé.


11. §   Az Önkormányzatnak  több éves kihatással járó döntése nincs.


12. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Táplánszentkereszti  Polgármesteri Hivatal

          készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.


          (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény

          kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester

          köteles gondoskodni.


13. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.14. §  A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.


15.§   A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.


16. § (1)A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló vagy egyéb okból szükségessé

         váló előirányzat-változások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő

         testület negyedévente, szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló

         felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott

         határidejéig - december 31-i hatállyal - dönt.


(2)A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

jogát kizárólagosan fenntartja magának.


  1. A tervezett (létrejött) feladattal nem terhelt bevételi többletet a bevételi előirányzat

egyidejű megemelése mellett a tartalék növelésére kell fordítani.


  1. A tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok, valamint a

bevételi teljesítések mértékéig vállalhatók.17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során és közben létrejött hiány finanszírozási módja

        a likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.


(2) A likviditási hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtes-tületet illetik meg.


18 . § Táplánszentkereszt  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a

          polgármestert, hogy évközben az előirányzatok közötti átcsoportosítást – az

          érdekeltekkel egyeztetve – hajtson végre 500.000,- Ft összeghatárig, a képviselő-    

          testület utólagos tájékoztatása mellett.


19.§  (1) A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső

          kontrollrendszerének megszervezéséről, ezen belül köteles folyamatba épített, előzetes,

          utólagos és vezetői ellenőrzés működtetéséről.


        (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek a saját

         hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket, számviteli politikájukat és a

         számlarendjüket rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori

         érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges

         módosításokat végrehajtani. Az önállóan működő költségvetési szerv a gazdálkodási

         feladatait ellátó költségvetési szerv által kialakított számviteli politika és számlarend

         alapján köteles feladatait ellátni.


20. § A 2015. január 1-től jelen rendelet hatályba lépéséig terjedő átmeneti időszakban a

         Polgármester az Áht. 25.§ (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és

         a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az

        Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat

        tartalmazzák.21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-étől kell alkalmazni.
                   Ifj. Perl János                                                                 Családi Anita

                   polgármester                                                                          jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
1.63 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!