nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(VIII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-29 -tól
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(VIII.23.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairólSiójut Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §


 1. Siójut község településfejlesztési koncepciójának (TFK), integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS), a településrendezési eszközeinek a településszerkezeti terv (TSZT), a helyi építési szabályzat (HÉSZ), valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a településképi rendelet (TR), a településképi arculati kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a TFR és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.


 1. E rendelet alkalmazásában:


állandó partnerek: a lakosság, az érdekképviseleti szervek, érintett helyi önkormányzati szervek


eseti partnerek: érintettség esetén a TFR előírásainak megfelelően a területi önkormányzat, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek.


Állandó partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2.§


 1. Adott véleményezési eljárás során az állandó partnerek minimális tájékoztatási formáját a TFR alapján az 1. számú függelék táblázata tartalmazza.


 1. Az előzetes tájékoztatás során a TFR szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról és a véleményezés módjáról és annak határidejéről.


 1. A véleményezési eljárás során a TFR szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határ idejéről.


 1. Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.


 1. Amennyiben nincs lakossági fórum, a lakosság az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül teheti meg, a Polgármesterhez címzett írásban benyújtott szövegszerű, indokolással ellátott véleményben.


 1. Az érdekképviseleti szervek az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül teheti meg, a Polgármesterhez címzett írásban benyújtott szövegszerű, indokolással ellátott véleményben.


Eseti partnerekkel történő egyeztetés szabályai

3.§


 1. Az eseti partnerek köréről az egyeztetési eljárást megelőzően a Képviselő-testület külön határozattal dönt.


 1. Az eseti partnerek a TFR szerint az előzetes tájékoztatási, illetve a véleményezési szakasz tervezetének (dokumentációjának) megküldésével értesülnek.


 1. Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásba a Polgármesterhez címzett és benyújtott szövegszerű, indokolással ellátott, a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyen véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét, elérhetőségét meg kell jelölni.Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele

4.§


 1. A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a TFR-ben rögzített szabályok szerint történik.


 1. A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a helyben szokásos módon, hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.


 1. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően, helyben szokásos módon, hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kell közzé tenni.


Záró rendelkezés

5.§


Ez a rendelet 2017. augusztus 24. napján lép hatályba.Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk.

jegyző

Krisztin Endre sk.

polgármester


1. Függelék a 12/2017. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez


Az állandó partnerek minimális tájékoztatási formája

(314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. § alapján)

eljárás típusa


előzetes tájékoztatás

módja


elfogadás előtti véleményezés módja

 (munkaközi tájékoztatás)


Településfejlesztési Koncepció


Integrált Településfejlesztési Stratégia

teljes körű

 • közterületi hirdetőfelület;
 • lakossági fórum; • lakossági fórum;

teljes körű

-


Település Arculati Kézikönyv

készítése, módosítása


 • lakossági fórum;
 • közterületi hirdetőfelület;
 • lakossági fórum;

Településképi Rendelet

készítése, módosítása


Településrendezési eszközök:


- Településszerkezeti Terv;

- Szabályozási Tervek;

- Helyi Építési Szabályzat

teljes eljárás

 • közterületi hirdetőfelület;
 • lakossági fórum;
 • közterületi hirdetőfelület;
 • lakossági fórum;

egyszerűsített eljárástárgyalásos eljárás

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű,

vagy a Kt.. döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen megvalósítandó beruházás érdekében

Tárgyalásos eljárás kihirdetett vészhelyzet eseténMódosította a 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!