nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-01 - 2018-06-30
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete
Szociális ellátásokról

Görcsönydobooka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III.tv. (továbbiakban:Szt) 1.§(2)bekezdésében, 26.§-ában, 32.§(3)bekezdésében, 45.§-ában, 58/B.§(2)bekezdésében és a 134/E.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdésének a)pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 23.§(5)bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


A rendelet célja és hatálya


1.§ E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.


2.§ (1) A rendelet hatálya a kiterjed Görcsönydoboka község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Szt. 3 § (1)-(3) bekezdésében, valamint a 6. §-ában meghatározott személyekre.


II. fejezet

Pénzbeli ellátások


3.§(1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület az Szt-ban,

illetve a rendeletében meghatározott feltételek szerint:


  1. települési támogatást – lakhatási támogatást
  2. rendkívüli települési támogatást

állapít meg.
Lakhatási támogatás


8.§(1) A képviselő-testület lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás rendszere fenntartási költségeinek, közüzemi számláinak viseléséhez.


(2) Lakhatási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

a) háztartásában az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő estében a 250 %-át, feltéve, hogy az Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik.


(3) A lakhatási támogatás összege 3.000.-Ft és a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra.


(4) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(5) Az önkormányzat lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában nyújtja, folyósítása a szolgáltató részére történik. (víz, villany, gáz)


(6) Támogatás iránti kérelmet  „R” 2.számú melléklete szerinti kérelmen lehet beterjeszteni a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez.


(7) Lakhatási támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.Rendkívüli Települési támogatás


10.§(1) a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt.


  1. halálesetre tekintettel: temetési támogatást
  2. önhibán kívüli, átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából: eseti támogatást
  3. szülési támogatást


(2) Rendkívüli települési támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.


Temetési támogatás


11.§(1) A 10.§(1) a) szerinti temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Görcsönydobokán lakcímmel rendelkező személynek, aki


a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetik, és

c) az eltemettető családjában az 1 főre eső családi jövedelem az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem éri el, és aki nem részesül a hadigondozásról szóló 1994.évi XLV.tv. alapján temetési hozzájárulásban.


(2) Temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) temetés költségeiről a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) halotti anyakönyvi kivonat másolatát

c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását


(3) A kérelmet a halálesetet követő 90 napon belül lehet benyújtani. Határidő elmulasztása jogvesztő.


(4) A temetési támogatás összege az önkormányzati köztemetés mindenkori költségének 10 %-a.


(5) A megállapított támogatás összegét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.
Esti támogatás


12.§(1) Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Görcsönydobokán lakcímmel rendelkező személynek, aki vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd.


(2) Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek


a) a családjában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében a 180 %-át, és az Szt. szerinti vagyona nincs.


(3) Egy naptári éven belül ugyanaz a személy maximum 40.000.-Ft/év összegű támogatásban részesíthető. Közös háztartásban élés esetén a kérelmek összeadódnak.


(4) Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 5.000.-Ft-nál és nem lehet több 10.000.-Ft-nál.


(5) Ha a kérelmező tartós, létfenntartási gonddal küzd, egy határozattal többszöri támogatás is megállapítható, ilyen esetben fel kell sorolni a későbbi kifizetések időpontját és az összeget.17 § (1) A képviselő-testület pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő , kamatmentes kölcsön formájában eseti támogatást nyújthat azon kérelmezők részére , akiknél a családban az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.


(2) A kamatmentes szociális kölcsön legmagasabb összege maximum 200.000.-Ft lehet.


(3) A kölcsönben részesülőkkel a polgármester szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját, összegét, a fizetés feltételeit, nem fizetés esetén a behajtás módját. A havi részlet legkisebb összege 10.000.-Ft, melyet a határozat jogerőre emelkedését követő 2. hónaptól kezdődően minden hónap 15. napjától köteles megfizetni havi egyenlő részletben a kölcsönvevő.


(4) A kölcsönkérelem esetén vagyoni helyzet vizsgálatára nem kerül sor.


Szülési támogatás


„19.§(1) Görcsönydoboka Község Önkormányzata egyszeri 25.000.-Ft összegű szülési támogatásban részesíti az állandó lakcímmel és életvitelszerűen Görcsönydoboka községben élő anyát, ha a kérelmező családjában az 1 főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg.


(2) Szülési támogatás iránti kérelmet a jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal együtt a szülést követő 6 hónapon belül a születési anyakönyvi kivonat bemutatásával egyidejűleg kell a Hivatalban előterjeszteni.


(3)Szülési támogatás odaítélése a polgármester hatásköre.”

(2) Szülési segély iránti kérelmet a jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal együtt a szülést követő 6 hónapon belül a születési anyakönyvi kivonat bemutatásával egyidejűleg kell a Hivatalban előterjeszteni.


(3) Szülési segély odaítélése a polgármester hatásköre.


III. Természetben nyújtott szociális ellátások


Köztemetés


20§ (1) A köztemetésre az SzTv. 48.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) A köztemetés költségét hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél a Hivatal jegyzője érvényesíti.


(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerint a köztemetés költsége nem érvényesíthető, úgy azt az eltemetésre köteles személy köteles megtéríteni.


(4) Ha az eltemettetésre köteles személy családjában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, a köztemetés költsége méltányosságból elengedhető.


(5) Köztemetés megállapítása és a méltányosság gyakorlása a polgármester hatásköre.


IV. Szociális szolgáltatások


22 §. A képviselő-testület a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást biztosít az alábbi alapellátás keretében a) étkezés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

e) nappali ellátás


Szociális étkeztetés


23.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a.) koruk,

b.) egészségi állapotuk,

c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d.) szenvedélybetegségük, vagy

e.) hajléktalanságuk miatt.


(2) A 23.§.(1)a. pontja szerinti életkor: betöltött 75 év.


(3) Amennyiben a kérelmező az ellátást a 23.§.(1)b,c,d. pontjára hivatkozásul kéri, úgy az ellátási képesség hiányáról a háziorvos igazolását a kérelemhez csatolni kell


(4) A (3) bekezdésben fennálló feltételek megléte esetén az ellátás életkorra tekintet nélkül igénybe vehető.


(5) Az étkeztetést a 9/1999.(XI.24.)SzCsM rendeletben meghatározott nyomtatványon az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmezheti az Önkormányzati Hivatalban.


(6) A ellátás igénybevételéről a polgármester dönt. (7) Az ételt a jogosult elviheti a főzést végző intézmény vezetője által meghatározott módon és időben. Az étel házhoz szállítása is kérhető – ebben az esetben az ebéd legkésőbb 12.30 óráig kiszállításra kerül.


Házi segítségnyújtás


24.§(1) A képviselő-testület a Szt. 63.§.(1)bekezdésében meghatározottak részére házi segítségnyújtást biztosít.


(2) A Szolgáltatást a Mohácsi Többcélú Társulás fenntartásában működő Idősek Klubja Véménd valósítja meg, megállapodás alapján.


Családsegítés


25.§ (1) A családsegítés keretében az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve a személyek szociális és mentálhigiénés ellátását kell biztosítani.


(2) Családsegítés keretében a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

a) közreműködik az igénylő családi gondjainak rendezésében, az életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában,illetve megszüntetésében, továbbá mentális problémáinak megoldásában,

b) az igénylő kérelmére életvezetési és egyéb tanácsokat ad,

c) figyelemmel kíséri a lakosság szociális helyzetét,

d) segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében,

e) programokat (különösen üdültetést, táboroztatás, gyermekfelügyelet) szervez.


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


26.§ (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.


(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Önkormányzat Mohácsi Többcélú Társulás fenntartásában működő Sombereki Szociális Otthon valósítja meg.


Térítési díj


27.§(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért - a 25-26-§-ban foglaltak kivételével - térítési díjat kell fizetni.


(2) Térítési díj fizetése nélkül veheti igénybe az ellátást az ellátásra jogosult, aki jövedelemmel nem rendelkezik.


(3) Személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátást igénybevevőnél a képviselő-testület méltányosságot gyakorolhat a fizetendő személyes térítési díj 50 %-ának erejéig.


(4) Méltányosság gyakorlásának feltétele, hogy az érintett jövedelme családban élőnél az öregségi nyugdíjminimum 100 %-át, egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. (


(5) A képviselő-testület által meghatározott intézményi térítési díjat a 1.számú melléklet tartalmazza.


Eljárási rendelkezések


28.§ (1) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a „R” 3. melléklete szerinti igénylőlapon és mellékletével a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint a Görcsönydobokai Kirendeltségen lehet benyújtani.


(2) A Jegyző a segélyt igénylő szociális helyzetéről tájékozódik. Ennek keretében bekéri a az igénylő és családja vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatát, illetve igazolásokat.


(3) Ha pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények és a kérelmező életvitele között eltérés mutatkozik, a kérelem megalapozott elbírálása érdekében az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmánynak tartalmaznia kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők életkörülményeit, jövedelmi, vagyoni helyzetüket, szociális, egészségügyi állapotukat, továbbá a kérelem elbírálásához szükséges egyéb körülményeket.


(4) Amennyiben az igénylő, illetve családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében a jegyző megkéri a megyei APEH igazolását jövedelemadó alapjuk tárgyában.


(5) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit az Önkormányzati Hivatal már bármely ügyben vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető.


(6) A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.


Jövedelem igazolható:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással.

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással.

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonattal,

d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolásával, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról.

A jövedelemszámításánál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.


(7) A megállapított támogatás folyósítása készpénzben, utalással, természetbeni ellátással vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával történhet.


(8) Készpénzben megállapított támogatást a jogosult a határozat kézhezvételét követően pénztári napon a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában felveheti.


(9) Képviselő-testület a szociális látások igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja.
Intézményi jogviszony megszűnése


29.§(1) Az intézményi jogviszony megszűnésére a Szociális tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.


Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


30.§(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott ellátást haladéktalanul meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevővel kapcsolatban a Szociális tv. 17.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.


31§(1) Az e rendeletben foglaltak alapján a polgármester által hozott döntés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.


(2) Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.tv. 71.§-ának (3)bekezdésében meghatározott egyszerűsített határozat a szülési támogatás esetén hozható.


32.§(1).Jelen rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a z 5/2011.(VIII.22) önkormányzati rendelet.


Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna                                                                                              Troszt József

             jegyző                                                                                                                        polgármester


Jelen rendelet Görcsönydoboka községben a Faluháza hirdetőtábláján 2013. december 30. napján kihirdetésre került.


Somberek, 2013. december 30.                                                                      Dr.Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

                                                                                                                                              jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
3.melléklet
176.32 KB
2.melléklet
398.3 KB
1.melléklet
178.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!