nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-01 - 2015-09-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
A települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 27.) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A települési támogatásról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet az alábbi pontokkal és szakaszokkal egészül ki:


 10. Tankönyvtámogatás

12/A. §

(1) Az önkormányzat hivatalból, a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a jászapáti állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolai, középiskolai, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére tankönyvtámogatást biztosíthat.

(2) A támogatás nem terjed ki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve egyéb kedvezmény miatt ingyenes tankönyvben részesülő tanulókra, valamint az oktatási intézmények által indított érettségi utáni szakképzésekre és az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítésekre.

(3) A tankönyvtámogatás összege:

a helyi és vidéki általános iskolákban tanuló, valamint a helyi és vidéki nyolc osztályos gimnázium 1-4. évfolyamán tanuló gyermekek esetében 5.000,- Ft/fő.

A helyi és vidéki középiskolai tanulók esetében 6.000,- Ft/fő.

A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók esetében 8.000,- Ft/fő.

(4) A támogatás kifizetésével és az elszámolás rendjével kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervet a polgármester hagyja jóvá.
11. Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása

12/B. §

(1) Pályázatot nyújthatnak be azok az állandó, bejelentett jászapáti lakóhellyel rendelkező hallgatók, akik felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzéseben – amennyiben az adott szakon államilag finanszírozott képzés nem indul –, első BSc/BA, illetve első MSc/MA diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatnak és az előző félévre vonatkozóan a tanulmányi osztály által igazoltan legalább 3,95-ös súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkeznek.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató nevét, lakcímét, elérhetőségét és bankszámlaszámát, valamint csatolni szükséges a tanulmányi osztály által az előző félévi tanulmányi eredményről kiállított hitelesített index másolatot és a következő félévi beiratkozásról szóló hallgatói jogviszony igazolást.

(3) A pályázatot a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán lehet benyújtani személyesen vagy postai úton (Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2., 1. sz. iroda).

(4) A pályázat benyújtási határideje minden év szeptember 30. és február 28. napja. Az elbírálás időpontja a pályázat benyújtási határidejét követő soron következő Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsági ülés.

(5) Nem pályázhat

az a hallgató, aki Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül,

a hallgató abban a félévben, amelyben csak gyakorlati jegye van.

(6) A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

(7) A támogatás mértéke 5000,-/fő/hó, amely maximum öt tanulmányi hónapra adható.

(8) Az ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy alkalommal, egy összegben kerül sor a hallgató bankszámlájára történő utalással.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottságát a pályázatok elbírálására.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!