nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015 (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-04-02 - 2016-11-30
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015 (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


  1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyösoroszi közigazgatási területén 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben megállapítható közigazgatási bírság felső határa – a jogsértő személyétől függően – természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet.

(3) A (2) bekezdésben megállapított szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

(4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.

(5) A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni.

(6) A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni a  közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, az elkövető szociális és vagyoni körülményeit.


2. Módosító rendelkezések


  1. § 


  1. § 


3. Hatályba léptető rendelkezések


  1. § A rendelet 1. §-a 2015. április 1-jén lép hatályba.
  2. § A rendelet 2-3. §-a 2015. április 1-jén lép hatályba és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2015. április 2-án hatályát veszti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!