nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-01 - 2016-09-18
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet

Szerkesztés...

Polgár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontja szerinti feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével, az alábbi rendeletet alkotja:


Szerkesztés

Magánszemélyek kommunális adója

1.§

(1) Magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 9 000 Ft/év.

(2) Mentes az adó alól az a 70. életévén felüli magánszemély házastársával együtt, aki Polgár város közigazgatási területén az adó hatálya alá tartozó adótárggyal rendelkezik. A mentesség több ingatlannal rendelkező magánszemély esetében egyetlen adótárgyra érvényesíthető.

(3) Mentes továbbá az az egyedülálló, 65. életévét betöltő magánszemély, aki Polgár város közigazgatási területén az adó hatálya alá tartozó adótárggyal rendelkezik. A mentesség több ingatlannal rendelkező magánszemély esetén egyetlen adótárgyra érvényesíthető.

(4) Mentes a kommunális adó alól az önkormányzat, valamint az önkormányzat által alapított, illetőleg fenntartott költségvetési szerv, intézmény.


Szerkesztés...

Idegenforgalmi adó

2.§

(1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 150 Ft.


Szerkesztés...

Helyi iparűzési adó

3.§

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó mértéke 5 000 Ft/nap.


Szerkesztés...

Záró rendelkezések

4. §

(1) E rendelet 2014. február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 26/2013. (XI.04.) számú önkormányzati rendelet.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott minden más esetben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Polgár, 2014. január 30.

Tóth József                                                               dr. Váliné Antal Mária

polgármester                                                                          jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Polgár, 2014. január 31.

                                                                                  dr. Váliné Antal Mária

                                                                                                címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!