nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2017. (VII.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-21 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2017. (VII.20.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) 16.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:Általános rendelkezések


1. § (1) E rendelet hatálya Mesztegnyő településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a (3) bekezdés szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.


(2) Mesztegnyő településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.


(3) E rendelet alkalmazásában:

  1. állandó partnerek: a lakosság, az érdekképviseleti szervek, érintett helyi önkormányzati szervek,
  2. eseti partnerek: érintettség esetén a Korm. rendelet előírásainak megfelelően a területi önkormányzat, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek.Állandó partnerekkel történő egyeztetés szabályai


2. § (1) Adott véleményezési eljárás során az állandó partnerek minimális tájékoztatási formáját a Korm.rendelet alapján a melléklet tartalmazza.


(2) Az előzetes tájékoztatás során a közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról, a véleményezés módjáról és annak határidejéről.


(3) A véleményezési eljárás során a közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határ idejéről;


(4) Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét, székhelyét vagy címét.


(5) Lakossági fórum hiányában a partner az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül teheti meg, a Polgármesterhez címzett és a jegyzőhöz írásban benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.Eseti partnerekkel történő egyeztetés szabályai


3. § (1) Az eseti partnerek köréről az egyeztetési eljárást megelőzően a Képviselő-testület külön határozattal dönt.


(2) Az eseti partnerek az előzetes tájékoztatási, illetve a véleményezési szakasz tervezetének (dokumentációjának) megküldésével értesülnek.


(3) Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásba a Polgármesterhez címzett és a Jegyzőhöz benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott, a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyen véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét, elérhetőségét meg kell jelölni.Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele


4. § (1) A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a Korm.rendeletben rögzített szabályok szerint történik.


(2) A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.


(3) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a honlapon közzé kell tenni.Záró rendelkezés


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mesztegnyő, 2017. július 19.         Nagy László Péter                                                                                 Hajdu Szabina

              polgármester                                                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet 2017. július 20. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2017. július 20.         

                                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.84 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!