nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 21/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 - 2020-07-30
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 21/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete
az építményadórólJászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1)       Jászfényszaru Város Önkormányzata építményadót vezet be határozatlan időtartamra.


2. §


(1)       A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. §-ában meghatározott mentességeken túl mentes az adó alól:

            a)         a lakás céljára szolgáló épület, amennyiben az adó alanya magánszemély,

            b)         gépjárműtároló tekintetében a magánszemély adóalany,

c)         a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,

d)        a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, amennyiben az azzal egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon lakás céljára szolgáló épület is található.

(2)       A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó megállapítása során az (1) bekezdés nem alkalmazható.

(3)       Az adóalany mentesül az adatbejelentési kötelezettség alól az (1) bekezdés a)-b) és d) pontjában foglalt mentesség esetén.


3. §


(1)       Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2)       Az adó mértéke szempontjából az önkormányzat illetékességi területe két övezetet alkot.

            Övezeti beosztás:

  1. első övezetbe tartozik: Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2018. (I.17.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) szabályozási tervlapja szerint azon gazdasági területbe (Gip, Gksz) sorolt ingatlanok, amelyek térképi megjelenítését az 1. számú melléklet tartalmazza, kivéve az ingatlan-nyilvántartásban tanya megnevezéssel feltüntetett ingatlant,
  2. második övezetbe tartozik: a város első övezeten kívüli része, kivéve az ingatlan-nyilvántartásban tanya megnevezéssel feltüntetett magánszemély tulajdonában lévő ingatlant.

(3)       Építmény esetében az adó évi mértéke:

            a)         első övezetben: 1.170.-Ft/m2,

            b)         második övezetben: 500.-Ft/m2.

(4)       Reklámhordozó esetén az adó évi mértéke övezeti besorolástól függetlenül: 0.-Ft/m2.


4. §


E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzata építményadóról szóló 19/2003. (XII.15.) számú rendelete és annak módosításairól szóló rendeletei.

  Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                     dr. Voller Erika

             polgármester                                                                                        jegyző
Közzétéve a helyben szokásos módon 2018. november 29. napján:                                                                                                                   dr. Voller Erika

                                                                                                                          jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1
35.63 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!