nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(VIII.9.)
Hatályos:2017-08-24 - 2017-08-25
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(VIII.9.)
a „Kelevíz helyi építési szabályzatá”-ról szóló 9/2004. (XII.20.) rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdésének 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1.) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Hatályát veszti a „Kelevíz helyi építési szabályzatá”-ról szóló 9/2004. (XII.20.) számú rendelet 1. § (4), (5), (9), (13), (14), (15) bekezdései, 5. § (6) bekezdése, 8. § (6) bekezdése, 17. § (3), (4), (5) bekezdései, 18. § (2) bekezdése, 19. § (1), (2), (3) bekezdései és 20. § (2) bekezdése.2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
          Vargáné Balatincz Krisztina                                                              Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                              jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. augusztus 09. napján kihirdetésre került.
Kelevíz, 2017. augusztus 09.                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                 jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!