nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018(II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-21 -tól
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018(II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:


1. § Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

a) bevételi főösszegét millió forintban:     400.522.-eFt.                                      

b) kiadási főösszegét millió forintban:      400.522.-eFt.

c) hiányát nulla forintban állapítja meg.


2.§ A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.


3.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa  irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 3.,3/1., 3/2., 4.,  melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


4.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa , irányított költségvetési szervek kiadásait a 3.,3/1., 3/2., 4.,  melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


5.§ A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait , kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§ A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 1.2. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.


7.§ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként az 1. mellékletben    foglaltak szerint fogadja el.


8.§ A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve az éves létszám-előirányzatát a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


9.§ A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg-szerűen, egymástól elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 1.1és 1.2. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.§ A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 5. melléklet szerint állapítja meg.


11.§ A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


12.§ A képviselő-testület az éven belüli tízmillió forint összeghatárig a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


13.§ A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát teljes körűen a polgármesterre ruházza át.


14.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba., rendelkezéseit 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.

 

 

                                Szabó József  sk.                                             Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                   polgármester                                                               jegyző

 

A rendeletet kihirdettem:


         2018. február 20. napján


                                                       Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                                jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
táblázatok
1.1 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!