nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-01 - 2018-03-31
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete
az Enyingi Városi Bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjakról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2f) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. § (1) Enying Város Önkormányzata fenntartásában működő Enyingi Városi Bölcsőde által biztosított alábbi szolgáltatásokért kell intézményi térítési díjat fizetni a Gyvt. 147. § (2) bekezdése alapján:

a) gyermekétkeztetés,

b) gondozás.


(2) A gyermekétkeztetés általános forgalmi adóval növelt intézményi térítési díját és az élelmezés általános forgalmi adó nélküli, nettó nyersanyagköltségét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) A gondozás általános forgalmi adóval növelt intézményi térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(4) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja a Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.


2. § (1) A személyi térítési díjat e jogszabály rendelkezéseinek figyelembe vételével az Enyingi Városi Bölcsőde intézményvezetője állapítja meg.


(2) A normatív kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az önkormányzat további kedvezményt nem állapít meg.


3. § A térítési díjak legalább havonta történő befizetésének rendjét és időpontját, az étkezés lemondásának lehetőségét az intézményvezető határozza meg és teszi közzé.


4. § (1) Ha a fizetésre kötelezett az intézményvezető által meghatározott határidőt követő 30 napon belül a térítési díjat nem fizeti meg, úgy az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére.


(2) Ha az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézményvezető negyedévenkénti összesítésben köteles jelenteni a kötelezettek nevét, lakcímét és a hátralék összegét a fenntartónak, aki intézkedik annak behajtása iránt.


(3) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:

a) bölcsődei napközbeni ellátása az intézményben megszűnt, vagy

b) 90 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.


(4) A (3) bekezdésben foglalt intézkedésről az intézményvezető dönt.


(5) Az intézményvezető (4) bekezdésben meghatározott döntésével szemben a fenntartóhoz lehet fordulni.


5. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyvt. 21. § (2) bekezdése szerinti tárgyban érkezett kérelmekben döntést hozzon.


6. § (1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete az Enyingi Városi Bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjakról.


                          Viplak Tibor s.k.                                                              Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                           polgármester                                                                                 jegyző


Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2016. március 23. – 29. napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.


Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.


Enying, 2016. március 31.


Kihirdetve: 2016. március 31.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.59 KB
2. melléket
18.32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!