nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-15 -tól
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Mernye község Önkormányzat


Képviselő-testületének


1/2016.(II.15.)


önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Mernye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §


 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó  költségvetési szerveire terjed ki.
 2. E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §


 1. A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
 2. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerként működő  Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint  külön-külön  címet alkotnak.


 1. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 266.500.000 Ft bevétellel, 266.500.000 Ft kiadással állapítja meg.
 1. Az (1) bekezdésből az önkormányzat
 1. tárgyévi költségvetési bevételét:                                      266.500.000 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét:         234.300.000 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét        32.200.000 Ft-ban


 1. tárgyévi költségvetési kiadását:                                        266.500.000 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását           234.300.000 Ft-ban, ezen belül


 1. személyi jellegű kiadások                 73.332.000 Ft-ban
 2. munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó           17.279.000 Ft-ban

 1. dologi jellegű kiadások                     92.851.000 Ft-ban
 2. ellátottak pénzbeli juttatásai                         4.548.000 Ft-ban
 3. egyéb működési célú kiadások         40.087.000 Ft-ban
 4. működési célú általános tartalék       6.203.000 Ft-ban


            bb) felhalmozási költségvetési kiadását:      32.200.000 Ft-ban, ezen belül


 1. beruházások előirányzata                   7.650.000 Ft-ban
 2. felújítások előirányzata                     12.010.000 Ft-ban
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                0 Ft-ban
 4. fejlesztési célú céltartalék                12.540.000 Ft-ban


 1. előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 41.764.800 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány        29.958.800 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány   11.806.000 Ft-ban

 1. finanszírozási célú műveletek bevételét (Hivatalná) 41.632.200 Ft-ban, ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele      41.632.200 Ft-ban

            db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele                 0 Ft-ban

 1. finanszírozási célú műveletek kiadását (Önkormányzatnál) 41.632.000 Ft-ban, ezen belül

ea) működési finanszírozást szolgáló műveletek kiadása               41.632.200 Ft-ban

eb) felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadását                        0 Ft-ban

 1. költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
 1. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


 1. A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit  – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
 2. Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4.melléklete tartalmazza.
 3. Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként e rendelet 5.sz.melléklete  tartalmazza.
 4. Az  önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
 5. A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
 6. A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg.
 7. A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.
 8. A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.
 9. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.


A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


5. §


A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében           41.764.800 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.


      

A bevételi többlet kezelése


6. §


 1. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
 2. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
 3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


Általános és céltartalék


7. §


 1. A képzett tartalék összegét a 11.sz.melléklet tartalmazza.
 2. A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


Több éves kihatással járó feladatok


8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13.sz. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. §


A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14.melléklet tartalmazza.


Közvetetett támogatások


10. §


(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 15. melléklete tartalmazza.


(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatás, szociális támogatásokról szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.


                                                                               Gördülő tervezés 

                                             

                                                                                       11.§.


(1) Az önkormányzat költségvetési évét követő két év előirányzatait a 18.sz. melléklet tartalmazza.

                                    

 1. FEJEZET


A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


 1. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
 2. A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
 3. A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
 4. A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
 5. A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
 6. Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


13. §.

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

14. §


 1. A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
 2. A Hivatal maradványát az irányító szerv hagyja jóvá.  
 3. A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  9. §. (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.15. §


 1. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.
 2.  A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
 3. A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó állami feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
 4. A Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
 5. A Hivatal az irányító szerv előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
 6. A Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak az irányító szerv jóváhagyásával vállalhat.
16. §


 1. Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
 2. A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


17. §


 1. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
 2. A Hivatal a költségvetésében jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) –(4) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.  
 3. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
 4. A Hivatal a gazdálkodási év során elért többletbevételét saját hatáskörben felhasználhatja.
 5. A Hivatal a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek használásához kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


18. §


 1. Az önkormányzat és a Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg. A Hivatali dolgozók jutalmazásáról a Hivatal SZMSZ-ben foglaltak szerint a jóváhagyott költségvetés terhére a jegyző dönt a fenntartó polgármesterek egyetértésével.
 2. Az Önkormányzat és a Hivatal vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
 3. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
 4. A Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.Támogatási szerződés


19. §


 1. A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
 2. A támogatási szerződésben meg kell határozni az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában meghatározott feltételeket.
 3. A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
 4. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás  1 évig nem ítélhető meg.
 5. Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.


20. §


A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.


Önkormányzati biztos kirendelése


21. §


 1. Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
 2. Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
 3. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
 1. az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
 2. a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 3. a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 4. a költségvetési szerv vezetője.
 1. Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.


 1. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK


22. §


 1. A Képviselő-testület  tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2016. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
 2. A rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba.


Mernye, 2016. február 11.                                                      Kisfalusi András sk.                                     Göndöcs Edina sk.

                           polgármester                                              jegyző                                                                                        

           

Rendelet kihirdetve.


Mernye, 2016. február 15.                                                                                              Göndöcs Edina

                                                                                                   jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
92 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!