nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 12/2020(XII.7.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-12-08 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 12/2020(XII.7.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 20.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)f) és (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet alapján, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt, a polgármester feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályi rendelkezésre figyelemmel - az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. § (1) Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2020.(II.18.) rendelet, továbbiakban „R” 15.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését 337.500.079 Ft főösszeggel foglalja el az alábbi részletezés szerint:


217.091.190 Ft költségvetési működési bevétellel

172.365.291 Ft költségvetési működési kiadással

  15.289.000 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel

 59.871.503 Ft költségvetési felhalmozási kiadással

  74.777.224 Ft finanszírozási működési bevétellel

 105.263.285 Ft finanszírozási működési kiadással

  30.342.665 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel

                  0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással

állapítja meg.


(2) A „R”17.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2020. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint:


172.365.291 Ft működési költségvetéssel ebből:

31.141.967 Ft személyi juttatással

  4.088.186 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

62.393.048 Ft dologi kiadással

  2.360.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

  8.957.042 Ft egyéb működési célú kiadások

59.520.845 Ft egyéb működési célú kiadások Óvodafenntartó Társulásnak

          3.904.203 Ft általános tartalék


105.263.285 Ft működési finanszírozási kiadással ebből:


 60.000.000  Ft Államkötvény vásárlás

   4.628.285  Ft 2020. évi előleg visszakönyvelése

 40.635.000  Ft költségvetési szerv finanszírozása


59.871.503 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:


   39.406.000     Ft beruházási célú kiadással

     4.034.600     Ft felújítási célú kiadással

   12.928.903     Ft céltartalékkal

     3.502.000     Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.


II. fejezet


RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK2.§ A „R” 1.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1., számú melléklete lép


3.§ A „R” 2.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2., számú melléklete lép.


4.§ A „R” 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3, számú melléklete lép.


5.§ A „R” 7. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4., számú melléklete lép.III. fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Hatályba léptető rendelkezések


7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.            dr. Maul Zsolt                                                                Csoboth Tamás

              jegyző                                                                        polgármesterJelen rendelet Somberek köz7ségben 2020. december 7. napján Somberek Község önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.


Somberek, 2020. december 7.


                                                                                                         dr.Maul Zsolt

                                                                                                             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_ melléklet
193.99 KB
2_melléklet
289.97 KB
3_melléklet
189.06 KB
4_melléklet
216.84 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!