nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-01 - 2016-07-02
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazásával élve, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a és 88. § (4) bekezdése alapján a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a következőket rendeli el:
1. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:


„(4) Ha a szünetelés ideje alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék kerül kihelyezésre az előírt gyűjtőedényben, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű írásos értesítése mellett – a Közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyűjteni és elszállítani, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) pedig jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az adott negyedévre – visszamenőleg is – kiszámlázni.”
2. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:


„(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató:

a) az ingatlanhasználók által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja – ideértve a háztartásban képződő vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is –,

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve átveszi és elszállítja,

c) gondoskodik a zöldhulladék gyűjtéséről,

d) az általa üzemeltett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja,

e) a tevékenysége során kiszóródott hulladékot összeszedi, a szennyezett környezetet feltakarítja, megtisztítja, a hulladékgyűjtő pontokon elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, elszállítja,

f) gondoskodik az a) – d) pontokban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről,

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt üzemelteti,

h) az elhagyott, ellenőrizetlen körülmények között – nem a hulladékgyűjtő pontokon – elhelyezett hulladék összeszedéséről, elszállításáról nem köteles gondoskodni.”
3. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:


 „(3a) A Közszolgáltató évente kettő alkalommal házhoz menő gyűjtés keretében gondoskodik a lebontott karácsonyfák gyűjtéséről, valamint április, május, június, július, augusztus, szeptember, október és november hónapokban havi egyszeri, vagy igény szerint nagyobb gyakoriságú ürítéssel hulladékgyűjtő ponton, konténeres átvétellel biztosítja a zöldhulladék átvételét, összegyűjtését és elszállítását.”
4. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdés a) pontja helyében a következő rendelkezés lép:


„a) a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött, a lomhulladék és a zöldhulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről,”
5. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében a „a Közszolgáltató részére” szövegrész.
6. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdésében a „Közszolgáltatót megillető” szövegrész.
7. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:


„(2a) A Közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatiért szolgáltatási díjat fizet.”
8. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 14. § (9) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:


„(9) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját negyedévente, számla ellenében köteles utólag megfizetni.”
9. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” szöveg lép.
10. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:


„(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.”
11. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” szöveg lép.
12. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése.
13. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 15. § (6) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:


„(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, melynek behajtása érdekében a Koordináló szerv intézkedik.”
14. § Hatályukat vesztik a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 15. § (7) – (9) bekezdései.
15. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 19. §-a.
16. § A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyében a következő rendelkezés lép:


„Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező hulladékát köteles elkülönítetten gyűjteni. Ennek érdekében az ingatlanhasználó:

a) a településen kialakított hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett konténerekbe a külön gyűjtendő szennyeződéstől és más hulladékfajtától mentesen az üveg, papír, műanyag és fém hulladékát elhelyezi, vagy igénybe veszi a házhoz menő elkülönített gyűjtést,

b) a veszélyes hulladékot külön gyűjti és a gyűjtésre jogosultnak átadja,

c) a biológiailag lebomló hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt lehetőségéhez mérten komposztálja,

d) a zöldhulladékot a településen kialakított hulladékgyűjtő ponton helyezi el,

e) a maradék (elkülönítetten gyűjtött és veszélyes hulladéktól mentes) települési hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjti, tárolja.”
17. § (1) Ez a rendelet 2016. július 01. napján lép hatályba, és 2016. július 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2016. június 27.
                        Fábos István                                                               Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                     jegyzőZáradék:


A rendelet 2016. június 28. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2016. június 28.


                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!