nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-06 -tól
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szervezik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 


1. Általános rendelkezések


 1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

 1. az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 2. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
 3. az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3)  A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.


2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése


2. §


(1)  A képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 303.399 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

 1. a költségvetési bevételek összege: 238.442 ezer forint,
 2. a költségvetési kiadások összege: 303.399 ezer forint,
 3. a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -64.957 ezer forint.

 1. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:      142.156 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     2.427  ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             68.000  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               13.485 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                             7.874 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           4.500 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          - ezer forint,

h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.                              - ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                               238.442  ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                               226.068  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                        12.374  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                              - ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 1. működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 228.141 ezer forint,
 2. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10.301 ezer forint.


 (4)  Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.


4. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   95.228  ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.195  ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         87.341   ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       8.465  ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 10.005  ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               41.169  ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                  27.000 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                       - ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                               14.996 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                     303.399 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 235.230 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 68.169 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 235.230 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 68.169 ezer forint.


5. §


(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként: összesen 39.146 ezer forint

aa) Kerékpárút projekt 35.146 ezer forint

ab) Takarék épületének megvásárlása 4.000 ezer forint


  (2) felújítási kiadások felújításonként: összesen 27.000 ezer forint

a) Járda felújítása 17.000 ezer forint

b) Óvoda épületének hőszigetelése 10.000 ezer forint


6. §


A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Települési segély 2.500 ezer forint,


7. §


(1)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 1.354 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 1.354 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.


(2)  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.


8. §


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.


9. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő


10. §


(1)  A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - 7.089 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - 57.868  ezer forint hiány.


 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 51.629. ezer forint,

b) külső finanszírozással - ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen: -51.629 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                         - 8.525 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                    - 43.104 ezer forint,


3. A Polgármesteri Hivatal


11. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 42.235 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 42.235 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 42.235 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -  ezer forint hiány.


12. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     756 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:    - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                               - ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                         - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                       - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                41.479 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                42.235 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 42.235 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: -  ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 42.235 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: -  ezer forint.


13. §


(1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   29.620 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   5.861 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         6.754  ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                  - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    42.235 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 42.235 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 42.235 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.


14. §


(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.


(2)  A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata – 0 fő.


(3) Az illetménykiegészítés mértéke – 2019. 01. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.


(4) Az illetménykiegészítés mértéke – 2019. 01. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.


15. §


(1)  A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint hiány.


4. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése


16. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 65.526 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 65.526 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 65.526 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - - ezer forint hiány.


17. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        -............ ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   -............ ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                            -............ ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                              -............ ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                         -............ ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                      -............ ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                -............ ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                            65.526 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                            65.526 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 65.526  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 65.526 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.


18. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      39.202 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    7.869 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              8.455 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               - ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             - ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      10.000 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           65.526 ezer forint.


(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 65.526 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 65.526 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.


19. §


(1)  A képviselő-testület a Rábapatonai Katica Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  11 fő.


(2)  A Rábapatonai Katica Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.


20. §


(1) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  - ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint /hiány.


5. Az önkormányzat saját költségvetése


21. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 238.442 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 195.638 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 42.804 ezer forint többlet.


22. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        142.156 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő  l:    2.427 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                              68.000 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                13.485 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                             7.874   ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           4.500 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             - ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll.                                - ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                 238.442 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 230.568 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7.874 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 230.568 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 7.874 ezer forint.


23. §


(1)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                               26.406 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.465 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                      72.132 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    8.465 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                               10.005 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                            41.169 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                              17.000 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                  - ezer forint,

i) K9. Finanszírozási célú kiadások:                                                     14.996 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                  195.638 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 137.469 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 58.169 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.


(3)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 137.469 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 58.169 ezer forint.


24. §


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.


(2)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.


6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


25. §


A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


26. §


(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.27. §


(1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.


28. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


29. §


(1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


30. §


A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.


31. §


(1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

 1. a köztisztviselői illetményalapja 46.380 Ft a Képviselő-testület 2/2019. (I.23.) számú határozata alapján.
 2. a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 200.000 forint/év/fő.


(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2019. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.


(3)  A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.


32. §


Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.


7. Záró rendelkezések


33. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
2. sz. melléklet
12.94 KB
3. sz. melléklet
12.59 KB
4. sz. melléklet
13.62 KB
5. sz. melléklet
14.48 KB
6. sz. melléklet
12.77 KB
1. sz. melléklet
75.5 KB
Államháztartási mérleg
123.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!