nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 2/2020(II.18.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-01 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 2/2020(II.18.)önkormányzati rendelete
Szociális ellátásról szóló 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§(1)bekezdés 8/a pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 115.§-ban kapott felhatalmazás alapján a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ A 11/2013.(XII.30.) rendelet, továbbiakban: „R” 8.§(2)a) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:


   8.§(2) a) Lakhatási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek


a) háztartásában az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg az 60.000.-Ft-ot, egyedül élő esetében 85.000.-Ft-ot, feltéve, hogy az Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik..


2.§ A „R” 11§(4) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:


   11.§(4) A temetési támogatás összege 20.000.-Ft.


3.§ A „R” 12.§(2) a.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


12.§(2) a.) Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek


a) a családjában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg az 60.000.-Ft-ot, egyedül élő esetében a 85.000.-Ft-ot és az Szt. szerinti vagyona nincs.


4.§ A „R” 19.§(1) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:


   19.§(1) Görcsönydoboka Község Önkormányzata egyszeri 30.000.-Ft összegű szülési támogatásban részesíti az állandó lakcímmel és életvitelszerűen Görcsönydoboka községben élő anyát, ha a kérelmező családjában az 1 főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét nem haladja meg.


5.§ A „R” 21.§-al kiegészül: Lakhatás biztosítása


21.§(1) Képviselő-testület szociális bérlakást biztosít azon kérelmezőnek, aki a településen munkaviszonnyal (egyéb foglalkoztatási jogviszonnyal) rendelkezik, és a településen, valamint bármely más településen lakóingatlannal nem rendelkezik, és lakhatását más módon megoldani nem tudja.


(2) Támogatásban előnyben részesül az, aki családjában kiskorú gyermeket nevel.


(3) Kérelem elbírálásáról és bérleti díj mértékéről a polgármester dönt.


(4) Szociális bérlakás jegyzékét és bérleti díját jelen rendelet 2.számú melléklete tartalmazza, mely a „R” 4.számú melléklete.   


6 § A „R”1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.számú melléklete lép.


7.§. Jelen rendelet 2020. március 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell. Hatályba lépésével egyidejüleg hatályát veszti a 3/2018.(IV.30.)önkormányzati rendelet.Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                                  Troszt József

            jegyző                                                                                                polgármester
Záradék:Jelen rendelet Görcsönydoboka községben az Önkormányzat Hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonydoboka.hu honlapon 2020. február 18. napján kihirdetésre került.


Somberek, 2020. február 18.
                                                                                               Dr.Mjorné dr.szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet
104.88 KB
2_melléklet
105.28 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!