nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2018-03-01
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodásról

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról


Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Iharosberény Község közigazgatási területére terjed ki.


2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed a háztartási hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék (a továbbiakban: hulladék) gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, további kezelésére.


(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésében említett hulladékfajtákhoz nem tartozó hulladékra. Azok elszállításáról és ártalmatlanításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


3. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az ingatlanhasználóra, akinek életvitele, vagy egyéb tevékenysége, működése során hulladék keletkezik, vagy ingatlanán hulladék van, továbbá a közszolgáltatóra. A közszolgáltató csak az önkormányzat által kiírt pályázat mindenkori nyertese, vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság lehet.


(2) Iharosberény közigazgatási területén a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására kizárólagosan jogosult a Viridis - Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.) – amely közszolgáltatónak minősül – (a továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató Iharosberény közigazgatási területén a települési hulladékokkal (háztartási hulladékkal, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal, elkülönítetten gyűjtött hulladékokkal) kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2016. április 1. naptól 2021. március 31. napig a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés alapján.


2. Értelmező rendelkezések


4. §


(1) Fogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a hozzá kapcsolódó rendeletek az irányadóak.

3. A közszolgáltatás tartalma


5. §


(1) A közszolgáltatás kiterjed

a) a természetes személy ingatlanhasználó  által - a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására – ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását –,

b) a nem természetes személy ingatlanhasználó által - a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására,

c) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék természetes személy ingatlanhasználótól évi egy alkalommal történő összegyűjtésére,

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelésére,

e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésére.4. A hulladék rendszeres begyűjtése


6. §


(1)A felépítményes ingatlanok esetében állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy és a nem természetes személy ingatlanhasználó a település közigazgatási területén köteles a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni, és annak díját megfizetni, a Közszolgáltató pedig köteles az ingatlanhasználótól a hulladékot begyűjteni. A hulladékelszállítási közüzemi megállapodás a közszolgáltatás felajánlásakor jön létre az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között határozatlan időre. A rendszeres begyűjtéssel ellátott területen a hulladékelszállítási közüzemi megállapodás csak akkor szűnik meg, ha valamely ingatlanhasználó helyébe másik ingatlanhasználó lép, vagy nem természetes személy az adott ingatlanon a tevékenységét tovább nem végzi. Utóbbi ezen feltételt igazolni köteles.


(2)A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó, ezen rendeletben foglaltak szerint választhatja meg a közszolgáltatás igénybevételének módját ürítési gyakoriság és ürített edényméret vonatkozásában.


(3)A Közszolgáltató Iharosberény község belterületén hetente egy alkalommal az Önkormányzat részére megküldött szállítási naptár alapján gondoskodik a háztartásokban keletkezett szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról.

A Közszolgáltató a keletkezett vegyes hulladékok összegyűjtéséhez a jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő edényméreteket biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Kormányrendelet alapján.


(4)Az ingatlanhasználó a hulladékot az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben, vagy többlethulladék esetén az e célra szolgáló a Közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsákban köteles kihelyezni.


(5)A hulladékelszállítási közüzemi megállapodás megszűnésekor az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt köteles ügyfélfogadási időben, kitisztított állapotban, a közszolgáltató telephelyére vagy az önkormányzatnak beszállítva visszaszolgáltatni.5.  Igazolás módja, menete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Kormányrendelet alapján


7. §


(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.§ (1a) bekezdésében meghatározott 80 és 60 literes űrmértékű gyűjtőedényre megállapított választási lehetőség külön e célra rendszeresített gyűjtőedény biztosításával valósul meg.

(2) A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó 60 literes gyűjtőedény választásához szükséges igazolást a jegyző állítja ki, melyhez a kérelmet az ingatlanhasználó a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon nyújthatja be az Iharosberényberényi Közös Önkormányzati Hivatalba.

(3) A 80 literes gyűjtőedényre való jogosultságot az ingatlanhasználó abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy az ingatlant életvitelszerűen használók száma a 2 főt nem haladja meg, a jegyző által kiállított igazolás útján a Közszolgáltató részére bizonyítja, melyhez a kérelmet az ingatlanhasználó a Rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon nyújthatja be az Iharosberényberényi Közös Önkormányzati Hivatalba.

(4) Ha a (2) és (3) bekezdés szerinti igazolás alapján igényelhető gyűjtőedény használatára való jogosultság feltételeiben történő változás esetén az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató és az Önkormányzat felé haladéktalanul jelezni a változás tényét. A fentiek elmulasztása esetén a Koordináló szerv jogosult a 120 literes űrmértékű edényzet és az ingatlanhasználó által jogtalanul igénybevett edényzet űrmértéke közötti különbség és annak késedelmi kamatának visszamenőlegesen történő kiszámlázására, valamint az adatbekérés költségének felszámítására az ingatlanhasználó felé.

(5) Az életvitelszerű ingatlanhasználat azt jelenti, hogy az a lakás a magánszemély otthona, életét onnan szervezi, családi élete helyszínéül szolgál, az életviteléhez szükséges alapvető tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás, alvás–legjellemzőbben ott folytatja, arra vonatkozóan az év minden hónapjában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, és máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen, rendeltetésszerűen használ.

(6) Az ingatlant használó ingatlanhasználók számát a lakcímnyilvántartás adataival, az életvitelszerű ingatlanhasználatot legalább két tanú egybehangzó nyilatkozatával kell a kérelmezőnek bizonyítania.
6. A Közszolgáltatás szüneteltetése


8. §(1)A természetes személy ingatlanhasználó – részére történő közvetlen számlázás esetén - legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkezelési közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az ingatlanban senki sem lakik. Ezen feltétel teljesülését az ingatlanhasználó utólag – nullás, vagy csak alapdíjat tartalmazó, a szüneteltetés időpontjára vonatkozó közmű számlával (kivéve gáz) - igazolni köteles az időszakot követő 90 napon belül. Utóbbi hiányában a természetes személy ingatlanhasználó a díj megfizetésére kötelezett. Szüneteltetni csak hiánytalanul kitöltött, aláírt Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodás megléte esetén lehetséges. A szüneteltetés megkezdése előtt, illetve időtartama alatt az ingatlanhasználónak nem lehet 180 napot meghaladó lejárt tartozása.


(2)Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.


(3)A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a Koordináló Szerv a közüzemi számlákkal való igazolás a Közszolgáltatóhoz történő benyújtását követően, utólag írja jóvá.


(4)A szüneteltetés idejére a természetes személy ingatlanhasználót alapdíj fizetési kötelezettség terheli.7. Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai


9. §


(1)Az ingatlanhasználó köteles

a)a Közszolgáltatóval közölni a választott gyűjtőedény térfogatát,

b)természetes személy esetén: családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét közölni,

c)nem természetes személy esetén: cég nevét, képviseletre jogosult személy nevét, valamint személyes adatait, a cég adószámát, bankszámlaszámát, telephely adatait hitelt érdemlően megadni, valamint a Közszolgáltató kérésére a cég alapító okiratát bemutatni,   

d)gondoskodni a Közszolgáltatón keresztül az általa alkalmazott technológiához igazodó, ezen rendelet alapján meghatározott méretű, darabszámú, megfelelő állapotú (nem törött, nem repedt, nem sérült, megfelelő ürítő fülekkel rendelkező) szabvány gyűjtőedényről,

e)a hulladékot a szabvány gyűjtőedényben úgy tárolni, hogy annak teteje lezárható legyen,

f)begyűjtéskor a gyűjtőedényt közterületen elhelyezni,

g)a gyűjtőedény tisztántartásáról gondoskodni,

h)hulladékát a Közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.

i)amennyiben a közszolgáltatásba bevont ingatlanon nem biztosított a Közszolgáltató vagy a Koordináló Szerv által küldött küldemények átvétele, úgy az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége olyan magyarországi postai címet megadni a Közszolgáltató vagy a Koordináló Szerv részére, ahol maradéktalanul biztosított az általuk küldött küldemények átvétele.


(2)A gyűjtőedény űrméretét, darabszámát e rendeletben foglaltak szerint, valamint úgy kell meghatározni, hogy a képződő vegyes hulladék a gyűjtőedény(ek)ben minden esetben tárolható legyen.


(3)A szabvány gyűjtőedényen az ingatlanhasználó beazonosításához szükséges adatokat az ingatlanhasználónak fel kell tüntetnie (utca, házszám), úgy, hogy az a későbbiek során eltávolítható - amennyiben az a Közszolgáltató tulajdonát képezi - legyen az edényzetről.8. A Közszolgáltató kötelezettségei és jogai


10. §


(1) A Közszolgáltató köteles:

a)a felépítményes ingatlanok esetében állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező ingatlanhasználótól a település közigazgatási területén a közszolgáltatást felajánlani, az ingatlanhasználótól a vegyes hulladékot begyűjteni és azt kezelni, ártalmatlanítani,

b)a begyűjtés módjában beálló változásról az ingatlanhasználót az Önkormányzaton keresztül előzetesen értesíteni,

c)az ingatlanhasználó által közölt, közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelni.


(2)A Közszolgáltató a vonatkozó közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak, és az önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően köteles a kötelező közszolgáltatást elvégezni.


(3)A hulladék rendszeres begyűjtését a Közszolgáltató a szállítási napokon 600 óra és 2000 óra között köteles elvégezni.


(4)A Közszolgáltató a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, közterületen veszi át. Ha a járat útvonala a szállítójárművel is járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, akkor az átadóhely a járat útvonalában, az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.


(5)A Közszolgáltató akkor tagadhatja meg a hulladék begyűjtését, ha

a)a hulladék nem a rendeletben meghatározott, szabványos gyűjtőedényben vagy rendszeresített zsákban kerül átadásra,

b)érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz,

c)az edényben elhelyezett hulladék a rendszeresített gyűjtőedény térfogatát meghaladja,

d)ha az edényben elhelyezett hulladék fagyott állapota miatt az edény nem üríthető.


(6)Ha a hulladékgyűjtő edényzetet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása céljából közterületen helyezték el, és az edényzet vegyes, vagy elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmaz, akkor az edényzetben elhelyezett hulladék a Közszolgáltató tulajdonát képezi.


(7)Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati rendszert.9. A hulladék rendszeres begyűjtésének szabályai


11. §


(1)Az edények minőségének, illetve állapotának a rendeltetésszerű használatot, az elszóródás megakadályozását és a zárt tárolást is biztosítania kell.


(2)Olyan hulladékot, amely az edényt vagy a szállítóeszközt rongálja, károsítja, illetve a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (például tégla, beton, vas, farönk, fatuskó, egészségre ártalmas hulladék stb.) a gyűjtőedényben elhelyezni tilos.

A nem rendeltetésszerű használata során tönkrement, a Közszolgáltató tulajdonát képező edények cserekori beszerzési értékét az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére köteles megtéríteni.


(3)A hulladék szállítója a szállítmány rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért felelős. Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.


(4)Iharosberény Község Önkormányzata köteles a közszolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges információkat a Közszolgáltató részére biztosítani, a településen megszervezésre kerülő közszolgáltatások összehangolását elősegíteni.10. A hulladék elkülönített gyűjtésének szabályai, hulladékudvarok


12. §


(1)A település teljes területén az ingatlanhasználó a hulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni.


(2)Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának gyakoriságát szállítási naptár rögzíti, amely egy évre előre, szakmai szempontok alapján készül.


(3)A hasznosítható hulladék értékesítéséről a Koordináló Szerv gondoskodik.


(4)A hulladékgyűjtési tevékenység ellenőrzését az ingatlanhasználó köteles tűrni minden olyan ingatlanon, ahol hulladék keletkezése az ingatlan használati jellege alapján vélelmezhető.


(5)Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló gyűjtőedényben, valamint házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban köteles elhelyezni.


(6)A hulladékgyűjtő szigeteken, udvaron, házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban kizárólag az azokon megjelölt feliratoknak megfelelő anyagú hulladékokat szabad elhelyezni.


(7)Az ingatlanhasználó köteles a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtéshez biztosított zsákokat átvenni, ezen kötelezettség alól kivételt képez az az eset, ha az ingatlan használója a Közszolgáltató nyilvántartása szerint szünetelteti a hulladékelszállítását. 


(8)Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékok részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a házhoz menő elkülönített gyűjtéssel során rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákba az alábbiak szerint köteles külön gyűjteni úgy, hogy:

a) a papírhulladékot a kék színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi;

b) a műanyag, valamint a fém hulladékot együttesen a sárga színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi.

Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítése a Közszolgáltató által készített szállítási naptárnak megfelelően történik.


(9) A Közszolgáltatón kívül más személy számára tilos az elkülönített gyűjtésre szolgáló gyűjtőszigeteken, valamint a házhoz menő elkülönített gyűjtéshez biztosított zsákokban elhelyezett hulladékok eltávolítása, ezen anyagok kizárólagos tulajdonosa a Koordináló Szerv.


(10)Gyűjtősziget használata esetén az elkülönített hulladékoknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. Az elkülönített hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.


(11)Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok és gyűjtőszigetek elhelyezéséről, azok ürítéséről a Közszolgáltató; a gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik.


(12)Az elkülönítetten (szelektív) gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot a szállítás napján kell kihelyezni a közterületre reggel 6.30 időpontig.


(13)Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.


(14)A Közszolgáltató jogosult az elszállítást megelőzően ellenőrizni az ürítésre az ingatlan elé kihelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákok tartalmát.


(15)Amennyiben a gyűjtőzsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására.


(16)Ha a Közszolgáltató felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben vagy zsákban nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését jelzi a jegyző részére, egyidejűleg kezdeményezi közösség elleni magatartás vétsége miatti bírság kiszabását.


(17)Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok használatának rendjéről a Közszolgáltató köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak.


(18)A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtést az ingatlanhasználó részére biztosított zsákok átadását követően, valamint - a Közszolgáltató által elkészített - szállítási naptárban feltüntetett időponttól kötelező igénybe venni.


 12/A. §


 1. A település teljes területén a természetes személy ingatlanhasználó a zöldhulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni az ingatlanán.
 2. A Közszolgáltató a begyűjtött zöldhulladék komposztálásáról, továbbkezeléséről a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gondoskodni köteles.
 3. A Közszolgáltató biztosítja a természetes személy ingatlanhasználók részére a zöldhulladék gyűjtését az alábbiak szerint:
 1. Január hónapban két alkalommal a karácsonyi fenyőfák gyűjtését házhoz menő gyűjtési rendszerben. A fenyőfákat a karácsonyfadíszektől, szaloncukor papírtól és karácsonyfa tartótól megtisztított állapotban kell kihelyezni.
 2. Házhoz menő zsákos gyűjtési rendszer keretében a Közszolgáltató évente kilenc darab 120 liter űrmértékű gyűjtőzsákot biztosít ingatlanonként.

A zöldhulladék elszállításának gyakoriságát szállítási naptár rögzíti, amely egy évre előre, szakmai szempontok alapján készül.

 1. A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban

       kizárólag az azokon megjelölt feliratoknak megfelelő anyagú zöldhulladékokat (kizárólag

       fű és falevél) szabad elhelyezni.

 1. A természetes személy ingatlanhasználó köteles a házhoz menő zöldhulladék gyűjtéshez biztosított zsákokat átvenni, ezen kötelezettség alól kivételt képez az az eset, ha az ingatlan használója a Közszolgáltató nyilvántartása szerint szünetelteti a hulladékelszállítását. 
 2. A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés kizárólag azon természetes személy ingatlanhasználó számára biztosított, aki a közszolgáltatás díját megfizeti, illetve a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti.
 3. A zöldhulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok elszállítása a Közszolgáltató által készített szállítási naptárnak megfelelően történik. Gyűjtési napokon ingatlanonként legfeljebb egy darab gyűjtőzsák helyezhető ki.
 4.  A Közszolgáltatón kívül más személy számára tilos a házhoz menő zöldhulladék gyűjtéshez biztosított zsákokban elhelyezett hulladékok eltávolítása.
 5. A zöldhulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot a szállítás napján kell kihelyezni a közterületre reggel 6.30 időpontig.
 6. Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre (a hulladékgyűjtő edényzet helyére) kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.
 7. A Közszolgáltató jogosult az elszállítást megelőzően ellenőrizni az ürítésre az ingatlan elé kihelyezett zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsák tartalmát.
 8. Amennyiben a gyűjtőzsák a zöldhulladék fogalmába nem tartozó anyagot tartalmaz, úgy a Közszolgáltató az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására, valamint a természetes személy ingatlanhasználó köteles gondoskodni a nem megfelelően kihelyezett hulladék jogszabályoknak megfelelő elhelyezéséről.
 9. A zöldhulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsák használatának rendjéről a Közszolgáltató köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak. A házhoz menő zöldhulladék gyűjtést a természetes személy ingatlanhasználó részére biztosított zsákok átadását követően, valamint - a Közszolgáltató által elkészített - szállítási naptárban feltüntetett időponttól kötelező igénybe venni.


11. Lomtalanítás


13. §


(1)A Közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó számára, külön térítés nélkül, meghirdetett időpontban évente egy alkalommal lomtalanítás során begyűjti a háztartásban termelődött, de a gyűjtőedényben el nem helyezhető nagydarabos hulladékot. Az ingatlanhasználó a begyűjtés időpontját megelőző napon úgy helyezheti ki a közterületre a lomot, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne veszélyeztesse. Nem rakhatja ki az ingatlanhasználó az építési törmeléket, a veszélyes hulladékot, járműroncsot, növényi hulladékot és nyesedéket, illetve egyéb környezetre veszélyes anyagokat.


(2)A Közszolgáltató a begyűjtött hulladék hasznosításáról, kezeléséről, ártalmatlanításáról, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gondoskodni köteles.12. A közszolgáltatási díj megfizetésének rendje


14. §


(1)A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.  


(2)A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját számla ellenében a számlán szereplő fizetési határidőig kötelesek megfizetni.


15. §


(1)A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.


(2)A rendelkezésre állási díj


 1. A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül köteles megfizetni.


(4)Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a rendelkezésre állási díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása ellenértékéből áll.


(5)Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma, a választott tárolóedény térfogata (liter) és az egységnyi díjtétel szorzata.


16. §


(1)Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a Közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a Koordináló Szerv vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.


(2)A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó köteles megfizetni a Koordináló Szerv részére a kiállított számlán szereplő fizetési határidőig. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Koordináló Szerv késedelmi kamatot érvényesíthet.


(3)A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló Szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.


(4)A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a jogi személyiségek helyi szervezetei, egyéni vállalkozók a hulladékszállítás díját a kiállított számlán szereplő fizetési határidőig fizetik meg.


(5)Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Koordináló Szerv visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


(6)Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


(7)A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.


(8)Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.13. Záró rendelkezések

17. §


(1)E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 1. E rendelet hatálybalépésével Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról           szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete hatályát veszti

.                      


Zsirmon Endre sk.                                                                          Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

Polgármester                                                                                          jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2016. június 30.

Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

jegyző                                          1. számú melléklet 6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez


1. Közszolgáltató által felajánlott edényzet űrmértéke és az edények választhatóságának feltételei1.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) kormányrendelet 7. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Közszolgáltató az alábbi edényzeteket ajánlja fel:Edényzet űrmértéke

Háztartások létszáma

60 literes*

maximum 1 fős

80 literes*

maximum 2 fős

120 literes

3 vagy annál több fős*A 60 és 80 literes edényzet használatának igényléséhez Önkormányzat által kiállított önkormányzati igazolás szükséges.

 Csatolmányok

Megnevezés méret
2. számú melléklet
16.44 KB
3. számú melléklet
16.63 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!