nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-22 - 2020-07-11
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

a) a bevételeket az 1. melléklet,

b) a kiadásokat a 2. melléklet,

c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,

d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,

e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.


3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 115 705 112 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást

ebből:

- a felújítások összegét

- beruházások összegét

b) a működési célú bevételeket

c) a pénzmaradvány felhasználást

d) a működési célú kiadásokat

ebből:

- a személyi kiadásokat

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót

- a dologi kiadásokat

- az ellátottak pénzbeli juttatásait

- a működési célú pénzeszközátadást

e) finanszírozási kiadások

f) a céltartalékot

g) az általános tartalékot

h) felhalmozási célú támogatásokat

57 712 778 Ft-ban;


25 170 248 Ft-ban;

32 542 530 Ft-ban;

54 353 865 Ft-ban;

32 284 281 Ft-ban;

45 780 051 Ft-ban;


9 919 392 Ft-ban;

1 723 659 Ft-ban;


21 475 800 Ft-ban;

1 665 000 Ft-ban;

10 996 200 Ft-ban;

890 109 Ft-ban;

8 788 578 Ft-ban;

2 533 596 Ft-ban;

29 066 966 Ft-ban

állapítja meg.


4. § A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2 fő státusz (amelyet 2 fő 6 órás részmunkaidős munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege – 32 284 281 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek maradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt – átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő testületet az Önkormányzat féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát jelen rendelet soron következő módosításáig, összesen 2 000 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

8. § Az Önkormányzat 2020. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
104.76 KB
2. melléklet
118.58 KB
3. melléklet
96.86 KB
4. melléklet
88 KB
5. melléklet
74.54 KB
Indokolás
62.55 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!