nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-15 - 2017-06-15
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.1.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjáról (technikai egységes szerkezet)

MERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


4/2009. (IV.01.)


 önkormányzati rendelete


a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjáról


(technikai egységes szerkezet)


Mernye község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 62. §. (2) bekezdésében, a 92. §. (1) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és szakellátások térítési díjáról, és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Kormány rendelet 2. §. (1) bekezdésébenkapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: [1]


A rendelet hatálya


 1. §[2]


E rendelet hatálya kiterjed Mernye, Polány, Ecseny, Szentgáloskér, Magyaratád és Patalom község területén

a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat igénybevevőkre,

b) az a) pont szerinti igénybevevők számára szolgáltatásokat nyújtó intézményekre és szolgáltatókra.

I. Intézményi térítési díjak


Étkeztetés


 1. §


(1)[3] [4]  [5] [6]   Az intézményi térítés díj összegét a fenntartó 2014. május 15. napjától az önköltség figyelembe vételével 355 Ft/adag/nap összegben állapítja meg.

 (2)[7]    

Házi segítségnyújtás


 1. §[8]

Nappali ellátás

4. §[9][10][11][12]


A nappali ellátás igénybevétele esetén az intézményi térítési díj

a) étkezéssel: 355 Ft/nap

b) étkezés nélkül, csak intézményben tartózkodással: 285.- Ft/nap.


II. Személyi térítési díjak


5. §


(1)       [13]A képviselő-testület a 2.§-ban meghatározott ellátás intézményi térítési díja  csökkentésének eseteit a személyi térítési díjak megállapításánál az 1. számú melléklet szerint határozza meg:


(2)       A képviselő-testület a 3. és 4.§-okban meghatározott ellátásokat valamennyi  igénybevevő számára ingyenesen nyújtja.

       

6. §


E rendeletben meghatározott díjak ÁFA-t nem tartalmaznak.


Záró rendelkezés


 1. §


(1)       E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba.

(2)       E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.


Mernye, 2009. március 31.


    Kisfalusi András                                                         Szekérné Dr. Bók Anikó

    Polgármester                                                                    Körjegyző

Záradék:


A rendelet kihirdetve Mernye, 2009. április 1.

Szekérné Dr. Bók Anikó

    körjegyző


Egységes szerkezetbe foglalva:


Mernye, 2014. május 15.                                                      Göndöcs Edina

                                                                                                jegyző

 1. számú melléklet[14][15]


Személyi térítési díjak megállapítása


Mernye


Ha az igénybevevő rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

 1. 75%-át nem haladja meg részére a szociális ellátás ingyenes,
 2. 75%-át meghaladja, de annak 150%-át nem haladja meg akkor az intézményi térítési díj 55%-át kell megállapítani személyi térítési díjként,
 3. 150%-át meghaladja, de annak 200%-át nem haladja meg akkor az intézményi térítési díj 80%-át kell megállapítani személyi térítési díjként,
 4. 200%-át meghaladja részére az intézményi térítési díj teljes összegét kell személyi térítési díjként meghatározni.Polány


Ha az igénybevevő rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

 1. 150 %-át nem haladja meg akkor az intézményi térítési díj 55%-át kell megállapítani személyi térítési díjként,
 2. 150 %-át meghaladja részére az intézményi térítési díj teljes összegét kell személyi térítési díjként meghatározni.Ecseny


Ha az igénybevevő rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

 1. 150 %-át nem haladja meg akkor az intézményi térítési díj 55%-át kell megállapítani személyi térítési díjként,
 2. 150 %-át meghaladja részére az intézményi térítési díj teljes összegét kell személyi térítési díjként meghatározni.


Szentgáloskér


Ha az igénybevevő rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

 1. 60%-át nem haladja meg részére a szociális ellátás ingyenes,
 2. 60%-át meghaladja, de annak 130%-át nem haladja meg akkor az intézményi térítési díj 60%-át kell megállapítani személyi térítési díjként,
 3. 130%-át meghaladja, de annak 200%-át nem haladja meg akkor az intézményi térítési díj 80%-át kell megállapítani személyi térítési díjként,
 4. 200%-át meghaladja részére az intézményi térítési díj teljes összegét kell személyi térítési díjként meghatározni.


Magyaratád


Ha az igénybevevő rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

 1. 75%-át nem haladja meg részére a szociális ellátás ingyenes,
 2. 75%-át meghaladja, de annak 150%-át nem haladja meg akkor az intézményi térítési díj 60%-át kell megállapítani személyi térítési díjként,
 3. 150%-át meghaladja, de annak 200%-át nem haladja meg akkor az intézményi térítési díj 80%-át kell megállapítani személyi térítési díjként,
 4. 200%-át meghaladja részére az intézményi térítési díj teljes összegét kell személyi térítési díjként meghatározni.


Patalom


Ha az igénybevevő rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

 1. 75%-át nem haladja meg részére a szociális ellátás ingyenes,
 2. 75%-át meghaladja, de annak 150%-át nem haladja meg akkor az intézményi térítési díj 60%-át kell megállapítani személyi térítési díjként,
 3. 150%-át meghaladja, de annak 200%-át nem haladja meg akkor az intézményi térítési díj 80%-át kell megállapítani személyi térítési díjként,
 4. 200%-át meghaladja részére az intézményi térítési díj teljes összegét kell személyi térítési díjként meghatározni.Somogygeszti


Ha az igénybevevő rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

 1. A kérelmező jövedelme nem haladja meg az 55.000 Ft összeget, akkor a személyi térítési díj összege: 250 Ft/nap
 2. A kérelmező jövedelme 55.001 Ft és 75.000 Ft összeghatárok közé esik, akkor a személyi térítési díj összege: 300 Ft/nap.
 3. A kérelmező jövedelme meghaladja a 75.001 Ft összeget, akkor a személyi térítési díj összege: 320 Ft/nap

[1]

Módosította a 13/2011.(XII.01.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. december 1. napjától

[2]

Módosította a 13/2011.(XII.01.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. december 1. napjától

[3]

Módosította a 13/2011.(XII.01.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. december 1. napjától

[4]

Módosította a 12/2012.(VI.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. június 15. napjától

[5]

Módosította a 6/2013.(V.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. május 15. napjától

[6]

Módosította az 5/2014.(V.15.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 15. napjától

[7]

Hatályon kívül helyezte a 13/2011.(XII.01.)önkormányzati rendelet 2011. december 1. napjától

[8]

Hatályon kívül helyezte a 13/2011.(XII.01.)önkormányzati rendelet 2011. december 1. napjától

[9]

Módosította a 13/2011.(XII.01.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. december 1. napjától

[10]

Módosította a 12/2012.(VI.15.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. június 15. napjától

[11]

Módosította a 6/2013.(V.15.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. május 15. napjától

[12]

Módosította az 5/2014.(V.15.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 15. napjától

[13]

Módosította a 13/2011.(XII.01.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. december 1. napjától


[14]

Beiktatta a 13/2011.(XII.01.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. december 1. napjától

[15]

Módosított a 6/2013.(V.15.)önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. május 15. napjától

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!