nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 . (III.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-06 -tól
Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 . (III.5.) önkormányzati rendelete
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2015.(III.05.) Kt. rendelete, a 2015. évi költségvetésről

Zalaszentlászló  Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1./2015.(III.05.) Kt. rendelete, a 2015. évi költségvetésről


Zalaszentlászló   Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről a következőket rendeli el:”

                                                             

                                                     A rendelet hatálya

                                                                       1.§

A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

                                                                       2.§

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodási jogkörüket figyelembe véve:

     Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv :        

                                      -  Zalaszentlászló Község Önkormányzata

                                      -  Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda

                                         -  Integrált Szociális Intézmény    

    

(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.


Zalaszentlászló  Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

                                                                       3.§

       Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2015. évi költségvetésének


     Zalaszentlászló Község Önkormányzat

     a.) kiadási főösszegét:   264 863 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét   264 863  ezer Ft összegben állapítja meg.

4.§.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 13. melléklet szerint fogadja el.                                               

Türje Község Önkormányzata összevont költségvetése

Költségvetési bevételek

                                                                       5.§.


 (1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését

a 3. és az 5. melléklet tartalmazza.Ezer Ft-ban

Cím

Megnevezés

Összeg

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

69 801

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20 404

III.

Közhatalmi bevételek

14 526

IV.

Működési bevételek

76 364

V.

Felhalmozási bevételek

2 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

18 264

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 870

VIII.

Pénzmaradvány igénybevétele

60 634

Összesen

284 863

Költségvetési kiadások


    (2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Összeg

I.

Működési kiadások


78 450


- személyi jellegű kiadások

30 955- járulékok

6 509- dologi jellegű kiadások

40986


II.

Elvonások befizetések


0

III.

Felújítások, fejlesztések


6 283

IV.

Juttatások segélyek


3 998

V.

Támogatásértékű pénzátadás


0

VI.

Működési célú pénzeszközátadás


7 634

VII.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása


99 434

VIII.

Felhalmozási pénzeszközátadás


0

IX:

Tartalékok


69 064


Összesen


264 863


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat  működési kiadásait összesítve  kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzata összesen 

6 283 e Ft.


 (5) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését a 26. melléklet tartalmazza. 

(8) Az önkormányzat kiadási előirányzatait - részletezve – az 8.-25. melléklet tartalmazza.

(9) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkerete  főfoglalkozású létszámkeret 26  fő, ezen belül 18 fő a közfoglalkoztatott.


Türje Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6.§.


 1. Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda  

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai:


I.

Intézményi működési bevételek1.

Egyéb működési célú támogatás2.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

15 499


3.

Előző évi pénzmaradvány
Intézményi bevételek előirányzata összesen


15 499

II.

Intézményi kiadások1.

Személyi jellegű kiadások

10 529


2.

Munkaadót terhelő járulékok

2 797


3.

Dologi kiadások

2 173


4.

Beruházási kiadások
Intézményi kiadások előirányzata összesen


15 499
     (3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza.

     (4) Az intézmény létszámkerete a  4 fő főfoglalkozású létszám.
 2. Integrált Szociális Intézmény 

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai:


I.

Intézményi működési bevételek1.

Egyéb működési célú támogatás2.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

83 935


3.

Előző évi pénzmaradvány
Intézményi bevételek előirányzata összesen


83 935


II.

Intézményi kiadások1.

Személyi jellegű kiadások

38 308


2.

Munkaadót terhelő járulékok

9 831


3.

Dologi kiadások

35 7964.

Beruházási kiadások
Intézményi kiadások előirányzata összesen


83 935


     (3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 3-5. melléklet, szakfeladatonkénti részletezésben tartalmazza.

     (4) Az intézmény létszámkerete a  19 fő főfoglalkozású létszám.Az önkormányzat  pénzügyi műveletei

7.§

( 1 ) Rövidlejáratú ( működési célú) hitel-visszafizetés:  -----  e Ft.       

( 2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 69 064 e. Ft

     Ebből:

-

-


Költségvetési létszámkeret és illetményalap

8.§


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkerete 49 fő.           


(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft összegben állapítja meg.          

(3) A dolgozók, ezen belül a köztisztviselők cafetéria kerete bruttó 200 ezer forint, a közalkalmazottak étkezési utalványa 8 ezer forint fő/hó.

   

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

(1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.


(1A) Zalaszentlászló Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.


(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.


(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,


b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhat.(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően,támogatja, melynek arányáról későbbiekben dönt.(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 § - ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.(10) Az Mötv. 68.§. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.


Záró rendelkezések

11.§.


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.Zalaszentlászló ,  2015. február  12.
Takács Lászlóné                                                                          Bohár István

        jegyző                                                                                      polgármesterKihirdetés napja:  2015. március 5.
                                                  Takács Lászlóné

                                                      jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
74.5 KB
mellékletek
74.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!