nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-31 - 2016-06-01
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Regöly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Regöly Község Önkormányzati Képviselő testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 42. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(4) A képviselő-testületi határozatokról a jegyző elektronikus nyilvántartást vezet, amely alkalmas a gyors keresésre, ellenőrzésre. A nyilvántartásban szerepel valamennyi határozatról készült kivonat, valamint egy naprakészen vezetett összefoglaló táblázat, amely tartalmazza az adott évben született határozatok számát, tárgyát, végrehajtásának határidejét és felelősét, továbbá a zárt ülésen született határozatok esetében az erre történő utalást is.”


(2) A Rendelet 43.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(5) A képviselő-testület rendeleteiről a jegyző elektronikus nyilvántartást vezet, amely alkalmas a gyors keresésre, ellenőrzésre. A nyilvántartásban szerepel valamennyi hatályos rendelet, valamint egy naprakészen vezetett összefoglaló táblázat, amely tartalmazza az adott évben született rendeletek számát, tárgyát.”


2. §


A Rendelet 1. számú melléklete az alábbi 12. ponttal egészül ki:


{A polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök

Önkormányzati tulajdonosi jogosítványok tekintetében:}


„12.   Jogosult közútkezelői hozzájárulás megadására.”


3. §


(1) A Rendelet 1. számú függeléke helyébe jelen rendelet 1. számú függeléke lép.

(2) A Rendelet 2. számú függeléke helyébe jelen rendelet 2. számú függeléke lép.


4. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
               Kelemen Csaba                                                                  Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 30.
                                                                                                            Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú
28.5 KB
2. számú
28.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!